DEJAVNOSTI DRUŠTEV MED NEVARNOSTJO PRENOSA OKUŽBE COVID-19

 

PRIPOROČILA ZA OMEJEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV2 (COVID-19) V SKUPINSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTIH

 


NAVODILA ZA ORGANIZATORJE JAVNIH PRIREDITEV IN ODLOK O ZAČASNI OMEJITVI ZBIRANJA LJUDI
(posodobljeno 14. 9. 2020)

Vlada Republike Slovenije je 8. julija 2020 izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v RS, ki velja od 9. julija 2020. Povzemamo glavne informacije:

Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če:

- se zbira več kot 10 ljudi,

- je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki (npr. zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih),

- ne glede na število ljudi, če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na njegovih spletnih straneh (npr. zbiranja, na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, kot so npr. veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom, organizirana zbiranja, na katerih zaradi narave zbiranja ali programa ni mogoče zagotoviti in spoštovati predpisanih navodil in priporočil).

Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če:

- se zbira do 10 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ;

- od 10 do največ 50 ljudi: V tem primeru mora sklicatelj obvezno voditi seznam prisotnih ljudi in zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi in upoštevati higienska priporočila v skladu z navodili NIJZ. Seznam mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek udeležencev, naslov stalnega prebivališča, kontaktna telefonska številka, kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor), čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja). Seznam sklicatelj hrani en mesec in ga je dolžan posredovati NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Organizirane javne prireditve do 500 udeležencev

Dovoli se zbiranje ljudi do 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalna medosebna razdalja v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh.

Organizator mora javno prireditev prijaviti in ob prijavi priložiti tudi pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pridobi ga z vlogo na NIJZ, v kateri mora opredeliti način zagotavljanja spoštovanja Higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve in dogodke. Pred pregledom vloge za izdajo mnenja je potrebno plačilo v višini 30 eur, dokazilo o izvedenem plačilu pa se v pdf obliki priloži v vlogo (obravnava vloge za mnenje traja do 8 delovnih dni).

Elektronska vloga: https://anketa.nijz.si/vloga-mnenje

Več o tem, kaj je javna prireditev, in seznam najpogostejših vprašanj (posodobljeno 27. 7. 2020):

https://www.gov.si/novice/2020-07-01-pojasnilo-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja/

Več o navodilih za organizatorje prireditev:

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-organizatorje-javnih-prireditev-do-500-oseb-za-pridobitev-pozitivnega-mnenja-nijz

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_organizatorje_prireditev_za_preprecevanje_sirjenja_okuzbe_z_virusom_sars-cov-2.pdf

 


NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
(22. 6. 2020):

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB Z NOVIM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 PRI IZVAJANJU SKUPINSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI (22. 6. 2020) 

Smernice NIJZ za ostale dejavnosti – gledališče, literaturo, likovno, film – ali na splošno za prireditve in izobraževanja ter poletne tabore so dostopne na drugih seznamih njihovih priporočil, ki jih smiselno prilagodimo:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kino_gledalisca.pdf,

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_vadba.pdf,

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/preprecevanje_okuzb_jezikovni_tecaji.pdf

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska-priporocila_za_letovanje_otrok.pdf (novo od 22. 6.).

POMEMBNO: Vsa priporočila se bodo sproti prilagajala razmeram, zato jih redno spremljajte.

 


SPOROČILO JSKD IN ZKDS (1. 6. 2020)

Spoštovani članice in člani ljubiteljskih kulturnih društev!

Na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti smo si v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije v preteklih tednih prizadevali pridobiti ustrezna mnenja, preučiti prakse iz tujine in strokovne študije o možnosti prenosa okužbe z virusom Covid-19 med petjem, igranjem na inštrumente in plesom, ki so najbolj množične ljubiteljske kulturne dejavnosti v Sloveniji (z njo se ukvarja več kot 100.000 ljudi). Kljub temu da ima vrnitev njihovega delovanja po karanteni veliko pozitivnih učinkov, od socialnih do psiholoških in drugih, moramo biti pri ponovni vzpostavitvi previdni, premišljeni in odgovorni, da združevanja ne bi prinesla prevelikega tveganja širjenja novih okužb.

Na osnovi tega smo pripravili predlog priporočil za zborovsko, inštrumentalno in folklorno dejavnost ter jih poslali v presojo na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Služba za komunikacijo NIJZ nam je za glasbene dejavnosti svetovala priporočila kot za glasbene šole oz. za folklorno dejavnost kot za športne vadbe, na podlagi teh pa bi bilo po naši presoji treba zagotoviti vsaj naslednje minimalne standarde, s katerimi društva seznanjamo v prilogi (dodajamo tudi povzetek v obliki »10 zlatih pravil varnejše izvedbe vaj«).

Glede na zadnja sproščanja omejitvenih ukrepov v tem trenutku torej svetujemo predvsem premišljeno načrtovanje postopnega in prilagojenega vračanja k skupinskim aktivnostim, ključnega pomena pri tem pa je odgovornost skupine in osebna odgovornost vsakega člana društva.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
in Zveza kulturnih društev Slovenije

 

Priporočila za folklorno dejavnost

10 zlatih pravil za folklorno dejavnost

Priporočila za instrumentalno dejavnost

10 zlatih pravil za instrumentalno dejavnost

Priporočila za zborovsko dejavnost

10 zlatih pravil za zborovsko dejavnost

Priporočila za gledališko in lutkovno dejavnost

10 zlatih pravil za gledališko in lutkovno dejavnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje:
HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB Z NOVIM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 PRI IZVAJANJU SKUPINSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI
(22. 6. 2020)

 

POVZETEK OSNOVNIH SMERNIC JSKD IN ZKDS:

10 zlatih pravil za folklorno dejavnost

10 zlatih pravil za instrumentalno dejavnost

10 zlatih pravil za zborovsko dejavnost

10 zlatih pravil za gledališko in lutkovno dejavnost