ORGANIZACIJA SKLADA / O SKLADU

Z ustanovitvijo sklada je bila postavljena pomembna kulturna mreža  59 območnih izpostav sklada, ki pokriva celotno ozemlje Slovenije, sega pa tudi v zamejstvo in mednarodni prostor in tako omogoča dostop do pomembnejših kulturno umetniških dosežkov tudi zunaj večjih urbanih središč.

Celovita, profesionalna mreža za  vsestranski razvoj ustvarjalnih potencialov v kulturi skozi programe omogoča osebno rast in kulturno povezovanje, spodbuja programe kulturne vzgoje in vseživljenjskega učenja ter krepi kompetence, znanja in sposobnosti.JSKD organizira kulturne prireditve ter izobraževalne oblike, izdaja revije in druge publikacije, strokovno in organizacijsko pomaga kulturnim društvom in njihovim zvezam v Sloveniji in zamejstvu.

Leta 2010 sta bila sprejeta Zakon o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10) ter Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti(Ur. l. RS, št. 72/10).Sklad je član regionalne kulturne povezave dežel srednje in jugovzhodne Evrope ECuCo in evropske mreže prostočasnih kulturnih organizacij ENVAA (http://www.envaa.org).

 

Smo vodilna  kulturna mreža v Sloveniji, ki s svojimi programi spodbujamo kulturno ustvarjalnost, zagotavljamo strokovno in organizacijsko podporo ljubiteljskim kulturnim dejavnostim na področju vse Slovenije in zamejstva.

>>>

 

 

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti z uravnoteženim vodenjem, motiviranimi zaposlenimi  in s pomočjo priznaih  domačih in mednarodnih strokovnjakov, in umetnikov  razvija in krepi  temeljna področja ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja.

>>>

 

 

 

Centralna služba z 59 območnimi izpostavami sofinancira in usmerja nudi podpoo pri organizaciji kulturnih aktivnosti na področju vse Slovenije.

>>

 

 

 

 

 

 

 

O skladu:

Sklad je bi ustanovljen z zakonom leta 1996 kot Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, od leta 2000, pa se imenuje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Leta 2010 je bil sprejet nov Zakon o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10). Načelu zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnnosti (ZJSKD) sledi Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.72/10), ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela septembra 2010. S skladom je bila postavljena pomembna kulturna mreže, ki pokriva celotno ozemlje Slovenije, sega pa tudi v zamejstvo in mednarodni prostor.

Večina programov in projektov različnih zvrsti in zahtevnosti je namenjenih prostočasnim kulturnim dejavnostim, hkrati pa 59 območnih izpostav sklada s kulturnim posredništvom omogoča dostop do pomembnejših kulturno umetniških dosežkov tudi zunaj večjih urbanih središč.

Sklad je član regionalne kulturne povezave dežel srednje in jugovzhodne Evrope ECuCo
in evropske mreže prostočasnih kulturnih organizacij ENVAA (http://www.envaa.org).

Poslanstvo

Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočati dostopnost kulturnih vsebin v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, vključevanje vseh dejavnikov na področju kulture v kulturno mrežo, ustvarjati pogoje za medkulturni dialog in vključevanje v mednarodno sodelovanje v evropskem in svetovnem prostoru.

Vizija

JSKD mora postati prepoznavna kulturna mreža, ki deluje tako znotraj skupnega slovenskega kulturnega prostora kot v mednarodnih stikih, podpira razvoj društvenih in drugih neinstitucionalnih kulturnih dejavnosti, ustvarja in posreduje kulturne in izobraževalne programe in projekte.

Dejavnost

Sklad
* organizira in posreduje kulturne prireditve,
* pripravlja seminarje , delavnice, tečaje, kolonije,
* izdaja revije in druge publikacije,
* na podlagi javnih razpisov in pozivov sofinancira kulturne projekte, manjše investicije v prostore in opremo.
* podeljuje priznanja za izjemne dosežke in dolgoletno kulturno delo

 

Sklad pripravlja programe in projekte na naslednjih kulturnih področjih:

- glasba: zborovstvo in instrumentalna,
- gledališče in lutke,
- folklorni programi
- etno programi
- likovni programi: kiparstvo, slikarstvo, keramika, fotografija
- film in video,
- sodobni ples ,
- literatura,
- založništvo.

Organiziranost

Kot določa Akt o ustanovitvi, ima Javni sklad RS za kulturne dejavnosti dva organa in sicer Nadzorni svet in enočlansko upravo - direktorja.

Nadzorni svet, ki ga imenuje Vlada RS, ima sedem članov, v sedanjem mandatu so to predsednik Roman DIDOVIČ, podpredsednica Metka ŠOŠTERIČ, članice: dr. Inge BREZNIK, mag. Marijana KOLENKO in mag. Mirjam SAVŠEK MEHLE ter člana Marko RUPEL in Tone URBAS.

Direktor sklada je Damjan Damjanovič.

Sklad ima strokovno službo, ki opravlja strokovne, organizacijske, finančne, administrativne in tehnične naloge, razporejena je na sedežu v Ljubljani in na 59 izpostavah po vsej Sloveniji.

Direktor ima dve vrsti svetovalnih organov:

Strokovne podlage za odločanje direktorja pri izvedbi javnih razpisov in pozivov za sofinanciranje in pripravi programa sklada na nacionalni ravni pripravljajo strokovno programske komisije za glasbeno, gledališko in lutkovno, likovno , folklorno in etno, filmsko, plesno literarno in večzvrstno dejavnost.

Na območnih izpostavah pa se na predlog občin oblikujejo sveti območnih izpostav, ki dajejo predloge in pobude v zvezi z delom izpostav.

Kot posebna organizacijska oblika so se izoblikovale regijske koordinacije - trenutno jih je deset, ki povezujejo območne izpostave določene regije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA JSKD (velja od 15. 9. 2016)

 

STRATEŠKI NAČRT 2015-2020

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

ZAKON O JAVNEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št. 29/10)

 

AKT O USTANOVITVI JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št.72/10)