GLASBA    

 

Instrumentalna glasba

 


2. MEDNARODNO TEKMOVANJE GODB V AVSENIKOVI GLASBI »SLOVENIJA 2011«
Bled, 18. junij 2011

* Tekmovanje bo potekalo v soboto, 18. junija 2011 v treh težavnostnih kategorijah v Festivalni dvorani na Bledu.
* Na tekmovanju lahko sodelujejo vsi nepoklicni pihalni orkestri iz Slovenije in tujine. Vsak orkester ima lahko do 10% nastopajočih profesionalnih glasbenikov. 
* Godbe se lahko, glede na velikost, prijavijo v tri kategorije (število nastopajočih članov - Dirigent se ne šteje): 

    1. kategorija - do 35 prisotnih članov in
    2. kategorija  - od 35 do 65 prisotnih članov
    3. kategorija  - 66 prisotnih članov in več.

Izmed prijavljenih bo organizator tekmovanja izbral največ 25 nastopajočih godb.
* Zaporedje godbenih nastopov bo razdeljeno na podlagi velikosti - števila nastopajočih članov. Manjše godbe nastopajo prej.

PROGRAM

Tekmovalni orkester izvede:

* UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju orkestra in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša od 3 minut),
* OBVEZNO SKLADBO: SLAVKO in VILKO AVSENIK / priredba VINKO ŠTRUCL: Potpouri
Informacijo o pridobitvi skladbe dobite na daniel.leskovic@jskd.si
* Priredbo »AVSENIKOVE« SKLADBE (SKLADB) PO LASTNI IZBIRI, v trajanju najmanj 5 minut. Predloge bo po prejemu prijave pregledal in potrdil umetniški svet tekmovanja.
 
Vsaka nastopajoča godba ima za svoj nastop predvidenih do 25 minut čiste glasbe.

ŽIRIJA IN NAGRADE

*Nastope orkestrov bo ocenjevala tri članska mednarodna strokovna žirija po mednarodnih kriterijih. Elementi ocenjevanja bodo: Kvaliteta zvoka, tehnika igre, muzikalnost in umetniški vtis nastopa.

*Na podlagi skupne številčne ocene žirije, godba za tekmovalni nastop prejme:


zlato plaketo s pohvalo                  

za 90 in več točk

zlato plaketo

za 80 do 90 točk

srebrno plaketo                   

za 70 do 80 točk

bronasto plaketo                   

za 60 do 70 točk

priznanje za sodelovanje           

do 60 točk                                                                  

Odločitve strokovne žirije so dokončne in nepreklicne.

*Žirija bo prvim trem orkestrom v posamezni kategoriji podelila tudi dodatne VREDNOSTNE nagrade donatorjev in organizatorjev tekmovanja Godbi z najvišjim številom točk v posamezni kategoriji bo podeljen pokal za prvo mesto.

*Žirija bo podelila tudi posebno nagrado za najboljšo še ne izdano priredbo skladbe po lastni izbiri.

*V primeru, da dobi več pihalnih orkestrov enako število točk, si v enakih deležih razdelijo nagrade.

*Organizator bo nagrade izplačal na račun nagrajenega pihalnega orkestra ali podelil vrednostno nagrado.

*Rezultati bodo objavljeni najpozneje dve uri po končanem tekmovanju / tekmovalni skupini.

*Godbe lahko spremljajo mažoretke, solisti ali druge spremljevalne skupine, njihov nastop se ne ocenjuje, prejmejo pa spominsko priznanje.

*Po končani prireditvi in ob razglasitvi rezultatov bo pihalni orkester prejel originalno pisno oceno vseh članov strokovne žirije.

PRIJAVA

Na priloženi prijavnici morajo biti naslednji podatki:

*  uradno ime pihalnega orkestra, poštni in elektronski naslov,
*  ime, priimek in naslov dirigenta,
* ime, priimek, naslov, el. naslov, telefon in faks predsednika ali odgovorne osebe orkestra,
* število godbenikov,
* spored z naslovi skladb, avtorji in založbo v predvidenem zaporedju izvajanja.

Priloge:

*  kratek opis delovanja pihalnega orkestra/godbe v pretekli sezoni (koncerti, gostovanja, tekmovanja, snemanja za radio in televizijo, diskografija),
*  3 izvode dobro čitljive partiture skladb/e po lastni izbiri,
*  3 izvode dobro čitljive partiture uvodne skladbe za člane umetniškega sveta
*  1 razločno fotografijo pihalnega orkestra.
*  poimenski seznam nastopajočih godbenikov.

Prijavo morate odposlati najpozneje do petka, 11. marca 2011 (velja poštni žig). Pisne prijave sprejema organizator v zaprti ovojnici na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Na ovojnico pripišite še: »Slovenija 2011«.

SPLOŠNE INFORMACIJE

* Člani umetniškega sveta bodo pregledali ustreznost prijavljenega programa in o svoji odločitvi obvestili prijavljene orkestre.
 * Pihalni orkestri bodo ob pisni odločitvi o sprejemu prijave prejeli še račun prijavnine, ki znaša 250 EUR in se v nobenem primeru ne vrača.
* Izbrane pihalne orkestre vljudno prosimo, da svojo morebitno odpoved tekmovanja sporočijo najpozneje do 20. maja 2010.
* Umetniški svet mora biti seznanjen s spremembami v sestavi posameznega pihalnega orkestra ali tekmovalnega programa najmanj 1 dan pred tekmovanjem. O spremembah obvesti predsednika tekmovalne žirije.
* Organizacijski odbor bo plačal stroške tehnične izvedbe tekmovanja.
* Za orkestre, ki bi želeli prespati na Bledu ali v Bohinju ali imeti tam prehrano, bo organizacijski odbor pripravil nekaj finančno ugodnih ponudb (več na www.jskd.si). Stroške prevoza, nastanitve in prehrane krijejo orkestri sami.
* Orkestri, ki bodo prenočevali bodo imeli možnost pridobiti na uporabo sobo za izpeljavo vaj.
* Potek in izvedbo samega tekmovanja podrobneje določa poslovnik tekmovanja.
* Orkestri, ki bi želeli v času tekmovanja imeti dodatne koncerte oziroma izlete, se naj za izvedbo le teh obrnejo na organizatorja.
* Organizacijski in umetniški svet si, da zagotovita pozitivne učinke tekmovanja, pridržujeta pravico do sprememb.
* Če sodelujočih pihalnih orkestrov v posamezni kategoriji ni dovolj, lahko organizatorji to kategorijo ukinejo. Organizator si pridržuje pravico prireditev tudi odpovedati iz katerih koli objektivnih razlogov. Godbe bodo obveščene o programu in poteku prireditve do  6. junija 2011
* Organizatorji niso odgovorni za poškodbe oseb in predmetov med tekmovanjem.
* Organizator tekmovanja lahko tonsko in slikovno snema in prenaša tekmovanje ter posnetke uporabi za promocijske namene brez kakršnekoli obveznosti. Pihalni orkester s prijavo soglaša, da se lahko njegovi posnetki s tekmovanja javno predvajajo.

DODATNE INFORMACIJE

 

Daniel Leskovic, tel. (01) 24 10 532
e-pošta: daniel.leskovic@jskd.si

 

Prijavnica

German text

Note za pihalni orkester, ki so izšle v Založbi Avsenik

 

Prijavnica

German text

Note za pihalni orkester, ki so izšle v Založbi Avsenik

OBVEZNA SKLADBA: SLAVKO in VILKO AVSENIK / priredba VINKO ŠTRUCL: Potpouri