FINANCIRANJE

 

 

 

 

Drugi pozivi v letu 2010


 

OBMOČJE MESTNE OBČINE MARIBOR

 

 

Ciljni javni programski poziv MARIBOR CiP-2010

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB in 56/08-ZUJIK) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05), pogodbe o izvajanju in sofinanciranju skupnega programa kulturnih društev ljubiteljske kulture v Mariboru v letu 2010 (št. 41001-16/2010-3), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), objavlja

ciljni javni poziv za izbor javnih kulturnih programov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju mestne občine Maribor, ki jih bo v letu 2010 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: Maribor-CiP-2010)

 

Predmet javnega poziva in področja dejavnosti

Predmet poziva Maribor-CiP-2010 je sofinanciranje programov in projektov reprezentativnih zvez kulturnih društev iz sredstev Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: programi), ki so:

 • povezovanje kulturnih društev
 • spodbujanje in razvijanje novih oblik dejavnosti na področju ljubiteljskih ustvarjalnosti
 • produkcija in postprodukcija kulturnih dogodkov
 • izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

 

Cilji poziva

Cilji poziva so:

 • spodbujanje ustvarjalnosti
 • podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj in promocijo v tujini
 • povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju mestne občine Maribor
 • povečanje dostopnosti kulturnih vsebin
 • podpora uveljavljenim ljubiteljskim kulturnim društvom, ki imajo sedež in delujejo na območju mestne občine Maribor,
 • povečanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju mestne občine Maribor

 

Okvirna vrednost poziva

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, ki jih za predmet poziva Maribor-CiP-2010 s proračunom zagotavlja mestna občina Maribor za leto 2010, znaša 8.000,00 €.

 

Roki poziva

Javni poziv Maribor-CiP-2010 prične teči 13. 8. 2010 in se zaključi 13. 9. 2010.

 

Dokumentacija poziva

Dokumentacija poziva obsega:

 • besedilo poziva
 • prijavne obrazce: A (splošni podatki - izjava); B (predstavitev društva),. B-1 (splošna utemeljitev programa); C (finančna konstrukcija programa 2010), D-1 (podatki o programski enoti), D-2 (finančna konstrukcija programske enote)

 

Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem pozivu so reprezentativne zveze kulturnih društev kulturna društva s sedežem na območju Mestne občine Maribor. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Maribor. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug poziv Mestne občine Maribor, do sredstev po tem pozivu niso upravičene.

Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki je v javnem interesu in jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto in izvaja v skladu s prijavljenim terminskim načrtom.

Projekt je zaokrožena programska enota ali posamična kulturna aktivnost, ki je predstavljena javnosti kot zaključena samostojna celota: gledališka predstava, koncert, razstava ipd.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odkodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

 

Splošni pogoji poziva

Vloge na poziv Maribor-CiP-2010 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer na območju mestne občine Maribor (to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa – dokument ne sme biti starejši od dvanajst (12) mesecev;
 • zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost
 • zagotavljajo izvedbo predloženih programov v letu 2010
 • so izpolnili vse pogodbene obveznosti do sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev v preteklih letih (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja).

 

Splošni kriteriji poziva

Predlagatelj ustreza splošnim kriterijem, če:

 • trajneje, vsaj že tri leta delujejo na področju poziva
 • ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa na področju poziva, kar dokaže z opisom dejavnosti in popisom izvedenih dogodkov
 • je v preteklih treh letih samostojno ali v koprodukciji izvedel najmanj dvanajst (12) programskih enot na različnih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v obliki prireditev, izobraževanja in/ali založništva za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Predlagani projekt ustreza splošnih kriterijem, če:

 • sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
 • resorno ne spada na druga področja, kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;
 • ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki); je izvedljiv glede na razpoložljive vire;
 • ni že sofinanciran iz proračuna mestne občine Maribor po kakem drugem javnem razpisu ali pozivu (kar dokaže s podpisano pisno izjavo predlagatelja)

 

Posebni kriteriji poziva

Predloženi programi bodo ocenjeni na podlagi posebnih kriterijev glede na:

 • obseg in učinek realizacije programa in/ali projektov v zadnjem letu oz. preteklem obdobju (skupaj do 40 točk);
 • kakovost zasnove predloženega programa (skupaj do 20 točk),
 • predvidene učinke program z vidika spodbujanja kulturnega razvoja, zlasti vključevanja mladih ustvarjalcev in izvajanja kakovostne in dostopne kulturne vzgoje (skupaj do 20 točk);
 • predvidene učinke program z vidika povezovanja, sodelovanja in sožitja (skupaj do 20 točk);

 

Uporaba meril poziva

Programe bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).

Za sofinanciranje bodo predlagale le tiste programe predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije, na podlagi posebnih kriterijev pa prejeli najmanj 80 točk.

Višina odobrenih sredstev za program je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen program, pri čemer med izbranimi programi predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.

 

Realizacija poziva

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti bo v obdobju od 2010 do 2012 sofinanciral največ 2 javna kulturna programa na področju spodbujanja kulturnih dejavnosti.

Po vrsti bodo za sofinanciranje izbrani tisti programi, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli višje število točk.

Z izbranimi izvajalci programa po tem pozivu bo JSKD sklenil pogodbo o realizaciji programa, ki ga sofinancira JSKD iz proračuna mestne občine Maribor.

Odgovorni nosilec programa je predlagatelj programa. Izbrani izvajalec programa bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka.

JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.

Izvajalec programa bo lahko – najpozneje do 15. septembra 2010 – predlagal spremembo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin le v naslednjih primerih:

 • če bo naknadno ugotovil, da določene programske enote ne bo mogel izvesti v pogodbeno določenem roku, lahko predlaga drug termin izvedbe v koledarskem letu letu 2010,
 • če bo iz utemeljenih razlogov spremenil naslov programske enote, lahko predlaga spremembo naslova programske enote pod pogojem, da vsebina izbrane programske enote ostane enaka,
 • če bo bo naknadno ugotovil, da programske enote ne more izvesti v pogodbeno določenem kraju oziroma prizorišču, lahko predlaga spremembo prizorišča izvedbe posamezne programske enote,

 

Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva za leto 2010 morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010 oz. v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/2009).

 

Dvig in vpogled dokumentacije poziva

Dokumentacija poziva Maribor-CiP-2010 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si, lahko pa jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak delovni dan med 9. in 12. uro) dvignejo tudi na sedežu Območne izpostave Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor ter na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

JSKD je dolžan v času roka poziva na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo poziva tudi poslati po pošti ali po elektronski pošti.

 

Pristojni uslužbenci

Pristojni uslužbenec dajanje informacij in pojasnil je:


Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

 

Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, do 13. 9. 2010 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj! - Vloga na poziv  Maribor-CiP-2010. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).

Predlagatelj lahko dopolnjuje vlogo le v roku poziva na način, kot velja za pošiljanje vlog.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva Maribor-CiP-2010.

 

Izpolnjevanje pogojev poziva

Vloga je popolna, če:

 • je predložena na navedenih prijavnih obrazcih
 • je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku
 • vsebuje predpisane obrazce: A (splošni podatki - izjava); B (predstavitev društva),. B-1 (splošna utemeljitev programa); C (finančni načrt)
 • vsebuje vse zahtevane podatke in priloge
 • je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

Izpolnjevanje pogojev poziva ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev poziva. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 17. točke poziva.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

 

Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Maribor-CiP-2010, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.

Vloge, prispele na poziv, bodo obravnavane po času prispetja. Za čas prispetja vloge, ki je bila dopolnjena, se šteje čas prispetja dopolnitve vloge.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v praviloma v tridesetih (30) dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije, z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. Po poteku tega roka bodo izdane odločbe.

DIREKTOR
mag. Igor Teršar

 

Obrazci:

 

Obrazec A
splošni podatki

 

Obrazec B
predstavitev društva

 

Obrazec B1
predstavitev programa

 

Obrazec C
finančni načrt