FINANCIRANJE

 

 

 

 

Drugi pozivi v letu 2010


 

OBMOČJE MESTNE OBČINE MARIBOR

 

 

Javni programski poziv MARIBOR PRP-2010

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/00), pogodbe o izvajanju nalog javne službe v interesu Mestne občine Maribor na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (www.jskd.si ), Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja

javni programski poziv za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki jih bo v letu 2010 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: poziv Maribor-PrP-2010)


Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti

Predmet poziva Maribor-PrP-2010 je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev iz sredstev Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: programi), ki so:

 • redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo, ter kot statutarno določeno delovanje organov društva;
 • produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
 • izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost, večzvrstna in strokovna dejavnost.

2. Okvirna vrednost:

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, ki jih za predmet poziva MariborPrP-2010 s proračunom zagotavlja Mestna občina Maribor, znaša 85.000,00 €.

3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010 oz. v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/2009).

4. Roki poziva:

Javni poziv Maribor-PrP-2010 prične teči 13. 8. 2010 in se zaključi 13. 9. 2010.

5. Dokumentacija poziva:

Dokumentacija poziva Maribor-PrP-2010 obsega:

 • besedilo poziva Maribor-PrP-2010
 • prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava programa – različno za posamezna področja dejavnosti).

6. Pomen izrazov:

Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva s sedežem na območju Mestne občine Maribor. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Maribor. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Maribor, do sredstev po tem pozivu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odkodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

7. Pogoji poziva:

Vloge na poziv Maribor-PrP-2010 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:

 • trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju;
 • so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer na območju Mestne občine Maribor; to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa – dokument ne sme biti starejši od dvanajst (12) mesecev;
 • zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost.

Popolne vloge na poziv Maribor-PrP-2010 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost!;
 • vsebujejo obvezne priloge.

Vloga je popolna, če:

 • je predložena na navedenih prijavnih obrazcih
 • je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku
 • vsebuje vse zahtevane podatke in priloge
 • je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

8. Izpolnjevanje pogojev poziva:

Izpolnjevanje pogojev poziva Maribor-PrP-2010 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:

 • ki niso bile oddane v razpisnem roku;
 • ki jih ni vložila upravičena oseba;
 • nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev poziva. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 10. točke tega poziva.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

9. Kriteriji poziva:

Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega poziva Maribor-PrP-2010 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.

10. Oddaja in dostava vlog:

Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Maribor, Pobreška cesta 20, p. p. 1582 , 2000 Maribor, do 13. 9. 2010 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj! - Vloga na poziv Maribor-PrP-2010. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).

Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom 2. in 3. odstavka 7. točke tega poziva.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva Maribor PrP-2010.

11. Pristojni uslužbenci:

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:

 • Matija Varl, matija.varl@jskd.si ; 02/2342-117 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 11.00 do 13.00 ure);
 • Marko Studen, marko.studen@jskd.si; 01/24-10-508 (uradne ure po telefonu vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure).

Informacije posreduje tudi ZKD Maribor:

 • Nežka Šoštarič, zkd.maribor@siol.net; 02/2342-110 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure).

12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva:

Dokumentacija poziva Maribor-PrP-2010 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si, lahko pa jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak delovni dan med 9. in 12. uro) dvignejo tudi na sedežu Območne izpostave JSKD Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor ter na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:

Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Maribor-PrP-2010, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih (15) dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

                                                                                                  DIREKTOR
                                                                                              mag. Igor Teršar

 

Merila poziva

 

Obrazci:

 

Obrazec A
splošni podatki

 

Obrazec B
predstavitev društva

 

Obrazec C
finančni načrt

 

Obrazec D1
pevski zbori in vokalne skupine

 

Obrazec D2
pihalni orkestri, instrumentalne skupine

 

Obrazec D3
gledališke skupine, lutkovne skupine

 

Obrazec D4
folklorne skupine, plesne skupine

 

Obrazec D5
likovne skupine, literarne skupine, foto in video, filmske skupine

 

Obrazec D6
strokovna društva

 

Merila poziva

Obrazec A
splošni podatki

Obrazec B
predstavitev društva

Obrazec C
finančni načrt

Obrazec D1
pevski zbori in vokalne skupine

Obrazec D2
pihalni orkestri, instrumentalne skupine

Obrazec D3
gledališke skupine, lutkovne skupine

Obrazec D4
folklorne skupine, plesne skupine

Obrazec D5
likovne skupine, literarne skupine, foto in video, filmske skupine

Obrazec D6
strokovna društva