FINANCIRANJE

 

 

Drugi pozivi v letu 2011

 

Javni programski poziv Ljubljana-PrP-2011

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 04/10), Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Ur. list RS, št. 43/10), Zakona javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), delne odločbe  o financiranju delovanja javnega sklada Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ljubljana v letu 2011 v obdobju začasnega financiranja (štev.:610-294/2010-16),  ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (www.jskd.si) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja

javni programski poziv za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v letu 2011 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: poziv Ljubljana-PrP-2011)

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti

Predmet poziva Ljubljana-PrP-2011 je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi), ki so:
* redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
* produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
* skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta ali regije;
* izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost, večzvrstna dejavnost (ki združuje našteta področja).

2. Cilji poziva:

Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana s sofinanciranjem projektov kulturnih društev in njihovih zvez.
Zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogočeno vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

3. Okvirna vrednost:

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva Ljubljana-PrP-2011, znaša 354.000,00 EUR.

4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 oz. v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/2009).

5. Roki poziva:

Javni poziv Ljubljana-PrP-2011 prične teči 4.2.2011  in se zaključi 4.3.2011.

6. Dokumentacija poziva:

Dokumentacija poziva Ljubljana-PrP-2011 obsega:
* besedilo poziva Ljubljana-PrP-2011
* prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti).

7. Pomen izrazov:

Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Ljubljana. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Ljubljana, do sredstev po tem pozivu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, nakup opreme, itd.);

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

8. Pogoji poziva:

Vloge na poziv Ljubljana-PrP-2011 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
* trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji na območju Mestne občine Ljubljana; to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve) - obrazec PRS-3,   dokument ne sme biti starejši od 12 mesecev.
* zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost.
Popolne vloge na poziv Ljubljana-PrP-2011 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
* vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost!;
* vsebujejo obvezne priloge.

Vloga je popolna, če:
* je predložena na navedenih prijavnih obrazcih
* je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku
* vsebuje vse zahtevane podatke in priloge
* je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

9. Izpolnjevanje pogojev poziva:

Izpolnjevanje pogojev poziva Ljubljana-PrP-2011 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:
* ki niso bile oddane v razpisnem roku;
* ki jih ni vložila upravičena oseba;
* nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo,

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev poziva.

Za prepozno se šteje vloga, ki bi bila predložena po določilih prvega odstavka 10. točke tega poziva.
 
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

10. Kriteriji poziva:

Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega poziva Ljubljana-PrP-2011 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.

11. Oddaja in dostava vlog:

Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, 4.3.211 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: NE ODPIRAJ - VLOGA NA POZIV Ljubljana-PrP-2011. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).

Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom 2. in 3. odstavka 7. točke tega poziva.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva Ljubljana-PrP-2011.

12. Pristojni uslužbenci:

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
* Andreja Repar, andreja.repar@jskd.si,
* Nataša Klemenčič, natasa.klemencic@jskd.si ,
01/ 23-00-570 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure).

Informacije dobite tudi na ZKD Ljubljana:
* zkdlj@siol.net; 01/438-52-70

13. Dvig in vpogled dokumentacije poziva:

Dokumentacija poziva Ljubljana-PrP-2011 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si, lahko pa jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak delovni dan med 9. in 12. uro) dvignejo tudi na sedežu Območne izpostave JSKD Ljubljana.

14. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:

Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Ljubljana-PRP-2011, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v tridesetih (30) dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

15. Izdaja odločb

JSKD bo odločbe izdala po sprejetju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011.

                                                                                                                                             mag. Igor Teršar, direktor

 

 

 

Merila poziva

 

 

Prijavni obrazci

 

LjubljanaPrP2011-Obrazec-A-SplošniPodatki-Izjava

 

LjubljanaPrP2011-Obrazec-B-Predstavitevdruštva

 

LjubljanaPrP2011-Obrazec-C-FinančniNačrt

 

LjubljanaPrP2011-Obrazec-D1-ZboriSkupine

 

LjubljanaPrP2011-Obrazec-D2-OrkestriGodbe

 

LjubljanaPrP2011-Obrazec-D3-Gledališke-LutkovneSkupine

 

LjubljanaPrP2011-Obrazec-D4-Folklorne-PlesneSkupine

 

LjubljanaPrP2011-Obrazec-D5-LikovneLiterarneFilmskeFotoSkupine

 

LjubljanaPrP2011-Obrazec-D6-ZvezeDruštev

 

 

Obrazci za poročanje

 

Prvo fazno poročilo

Ljubljana-PrP-2011-PrvoFaznoPoročilo-Obrazec

 

Drugo fazno poročilo

Ljubljana-PrP-2011-DrugoFaznoPoročilo-Obrazec

 

Zaključno poročilo

Ljubljana-PrP-2011-ZaključnoPoročilo-Obrazec

 

Odobrena sredstva