FINANCIRANJE

 

 

DRUGI POZIVI

 

 

Drugi pozivi v letu 2011

 

 

OBMOČJE MESTNE OBČINE NOVA GORICA

 

 

Javni programski poziv Nova Gorica PRP 2011

 


Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), ter Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 št. 610-3/2011 z dne 12. 4. 2011, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja


javni programski poziv za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, ki jih bo v letu 2011 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: poziv NovaGorica-PrP-2011)

Naziv in sedež naročnika:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti
Predmet poziva NovaGorica-PrP-2011 je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi), ki so:
- redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
- produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
- skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta ali regije;
- izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost.

2. Okvirna vrednost:
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva NovaGorica- PrP-2011, znaša 151.350,00 EUR .

3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 oz. v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/2009).

4. Roki poziva:
Javni poziv Nova Gorica-PrP-2011 prične teči 22. 4. 2011 in se zaključi 23. 5. 2011.

5. Dokumentacija poziva:
Dokumentacija poziva NovaGorica-PrP-2011 obsega:
- besedilo poziva NovaGorica-PrP-2011;
- prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti).

6. Pomen izrazov:
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Nova Gorica. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Nova Gorica. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Nova Gorica, do sredstev po tem pozivu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, nakup opreme, itd.).
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

7. Pogoji poziva:
Vloge na poziv NovaGorica-PrP-2011 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
- trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju;
- so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer na območju Mestne občine Nova Gorica; to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa - dokument ne sme biti starejši od dvanajst (12) mesecev;
- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;
- so v primeru da so bile v letu 2010 pogodbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD.

Popolne vloge na poziv Nova Gorica-PrP-2011 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost;
- vsebujejo obvezne priloge.

Vloga je popolna, če:
- je predložena na navedenih prijavnih obrazcih;
- je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
- vsebuje vse predpisane obrazce;
- vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
- je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

8. Izpolnjevanje pogojev poziva:
Izpolnjevanje pogojev poziva NovaGorica-PrP-2011 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:
- ki niso bile oddane v razpisnem roku;
- ki jih ni vložila upravičena oseba;
- nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka roka poziva NovaGorica-PrP-2011.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

9. Kriteriji poziva:
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega poziva NovaGorica-PrP-2011 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.

10. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica, do 23. 5. 2011 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj – vloga na poziv NovaGorica-PrP-2011. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom 2. in 3. odstavka 7. točke tega poziva.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva NovaGorica-PrP-2011.

11. Pristojni uslužbenci:
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil sta:
- Maja Jerman Bratec, 05/335 18 50 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure) maja.jerman-bratec@jskd.si; .
- Martina Trampuž, 05/333 03 11 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure) martina.trampuz@jskd.si.

12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva:
Dokumentacija poziva NovaGorica-PrP-2011 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD http://www.jskd.si, lahko jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak delovni dan med 9. in 12. uro) dvignejo na sedežu Območne izpostave JSKD Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica.

13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Nova Gorica-PrP-2011, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih (15) dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. Po poteku roka bodo izdane odločbe.


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 


Merila poziva

 

 

Obrazci za prijavo


NovaGoricaPrP2011-ObrazecA-SplošniPodatki-Izjava


NovaGoricaPrP2011-ObrazecB-Predstavitev društva


NovaGoricaPrP2011-ObrazecC-Finančni načrt


NovaGoricaPrp2011-ObrazecD1-ZboriSkupine


NovaGoricaPrp2011-ObrazecD2-OrkestriInst.skupine


NovaGoricaPrP2011-ObrazecD3-Gledališke-Lutkovne skupine


NovaGoricaPrp2011-ObrazecD4-Folklorne-Plesne skupine


NovaGoricaPrP2011-ObrazecD5-LikovneLiterarneFotoFilmske skupine


NovaGoricaPrP2011-ObrazecD6-ZvezeDruštev

 

 

 

Obrazci za poročanje


NovaGoricaPrP2011-PrvoFaznoPoročilo-Obrazec


NovaGoricaPrP2011-DrugoFaznoPoročilo-Obrazec

 

NovaGoricaPrP2011-ZaključnoLetnoPoročilo-ObrazecZ