FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI 2013 / BOVEC-PrP- 2013

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo - UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 04/10, 20/11), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), ter Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju občine BOVEC v letu 2013 št. 014-15/2012-2 z dne 25. 4. 2013, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja


JAVNI PROGRAMSKI POZIV PrP-2013 - BOVEC

javni programski poziv za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Bovec, ki jih bo v letu 2013 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

(v nadaljevanju: poziv Bovec-PrP-2013)


Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.


1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti

Predmet poziva Bovec-PrP-2013 je sofinanciranje programov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi), ki so:


- redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno   in ustvarjalno delo;
- produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
- skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta ali regije;
- izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (zborovska in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost.


2. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva Bovec-PrP-2013, znaša 21.730,00 EUR.


3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013.


4. Roki poziva

Javni poziv Bovec-PrP-2013 prične teči 17. 5. 2013 in se zaključi  17. 6. 2013.


5. Dokumentacija poziva

Dokumentacija poziva Bovec-PrP-2013 obsega:
- besedilo poziva Bovec-PrP-2013;
- prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti).


6. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva, ki delujejo na območju občine Bovec. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju občine Bovec. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis občine Bovec, do sredstev po tem pozivu niso upravičene.


Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.


Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, nakup opreme, itd.).


Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).


Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).


7. Pogoji poziva

Vloge na poziv Bovec-PrP-2013 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:


- trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju;
- so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer na območju občine Bovec; to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa - dokument ne sme biti starejši od dvanajst (12) mesecev;
- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;
- so v primeru, da so bile v letu 2012 pogodbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD.


Popolne vloge na poziv Bovec-PrP-2013 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost;
- vsebujejo obvezne priloge.


Vloga je popolna, če:
- je predložena na navedenih prijavnih obrazcih;
- je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
- vsebuje vse predpisane obrazce;
- vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
- je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.


8. Izpolnjevanje pogojev poziva

Izpolnjevanje pogojev poziva Bovec-PrP-2013 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD.


Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:
- ki niso bile oddane v razpisnem roku;
- ki jih ni vložila upravičena oseba;
- nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.


Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka roka poziva Bovec-PrP-2013, oz. v pozivnem roku.


Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.


9. Kriteriji poziva

Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega poziva Bovec-PrP-2013 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si .


Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem. Vloge se ocenjuje po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev.


10. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin, do  17. 6. 2012 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.


Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj – vloga na poziv Bovec-PrP-2013. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).


Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom 2. in 3. odstavka 7. točke tega poziva.


Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva Bovec-PrP-2013.


11. Pristojni uslužbenci

Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil sta:


- Silva Seljak, silva.seljak@jskd.si;         
- Tina Černilogar, tinka.cernilogar@jskd.si;


05/380 11 70 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure)


12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva

Dokumentacija poziva Bovec-PrP-2013 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD http://www.jskd.si , lahko jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak delovni dan med 9. in 12. uro) dvignejo na sedežu Območne izpostave JSKD Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin.


13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Bovec-PrP-2013, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v tridesetih (30) dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. Po poteku roka bodo izdane odločbe.


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
BovecPrP2013 Merila za ocenjevanje

 


Obrazci za prijavo

 

BovecPrP2013-ObrazecA-SplošniPodatki-Izjava

 

BovecPrP2013-ObrazecB-Predstavitev društva

 

BovecPrP2013-ObrazecC-Finančni načrt

 

BovecPrP2013-ObrazecD1-ZboriSkupine

 

BovecPrP2013-ObrazecD2-OrkestriInst skupine

 

BovecPrP2013-ObrazecD3-Gledališke-Lutkovne skupine

 

BovecPrp2013-ObrazecD4-Folklorne-Plesne skupine

 

BovecPrP2013-ObrazecD5-LikovneLiterarneFotoFilmske skupine

 

 

 

 

 

Dodatne informacije

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Območna izpostava Tolmin

 


Silva Seljak

E: silva.seljak@jskd.si        
T: 05/380 11 70

Uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure

 

Tina Černilogar

E: tinka.cernilogar@jskd.si;

T: 05/380 11 70

Uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure