FINANCIRANJE

 

 

Drugi pozivi v letu 2014


Javni programski poziv Bovec PrR-2014

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo - UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 04/10, 20/11), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), ter Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju občine BOVEC v letu 2014 št. 014-7/2013-6 z dne 13. 5. 2014, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja

javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Bovec, ki jih bo v letu 2014 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis Bovec-PrR-2014


Naziv in sedež naročnika:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.


1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti


Predmet razpisa Bovec-PrR-2014 je sofinanciranje programov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi), ki so:
- redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno   in ustvarjalno delo;
- produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
- skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta ali regije;
- izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (zborovska in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost.


2. Okvirna vrednost:


Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Bovec-PrR-2014, znaša 22.892,00 EUR.


3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:


Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014.


4. Roki razpisa:


Javni razpis Bovec-PrR-2014 prične teči 30. 5. 2014 in se zaključi  30. 6. 2014.


5. Dokumentacija razpisa:


Dokumentacija razpisa Bovec-PrR-2014 obsega:
- besedilo razpisa Bovec-PrR-2014;
- prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti).


6. Pomen izrazov:


Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva, ki delujejo na območju občine Bovec. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju občine Bovec. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis občine Bovec, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.


Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.


Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, nakup opreme, itd.).


Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).


Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).


7. Pogoji razpisa:


Vloge na razpis Bovec-PrR-2014 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
- trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju;
- so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer na območju občine Bovec; to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa - dokument ne sme biti starejši od dvanajst (12) mesecev;
- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;
- so v primeru, da so bile v letu 2013 pogodbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD.


Popolne vloge na razpis Bovec-PrR-2014 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost;
- vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
- je predložena na navedenih prijavnih obrazcih;
- je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
- vsebuje vse predpisane obrazce;
- vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
- je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.


8. Izpolnjevanje pogojev razpisa:


Izpolnjevanje pogojev razpisa Bovec-PrR-2014 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:
- ki niso bile oddane v razpisnem roku;
- ki jih ni vložila upravičena oseba;
- nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo v petih dneh oz. v pozivnem roku.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.


9. Kriteriji razpisa:


Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega razpisa Bovec-PrR-2014 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si .


10. Oddaja in dostava vlog:


Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin, do  30. 6. 2014 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj – vloga na razpis Bovec-PrR-2014. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom 2. in 3. odstavka 7. točke tega razpisa.


Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Bovec-PrR-2014.


11. Pristojni uslužbenci:


Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil sta:
- Silva Seljak, silva.seljak@jskd.si;         
- Tina Černilogar, tinka.cernilogar@jskd.si;
05/380 11 70 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure)


12. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa:


Dokumentacija razpisa Bovec-PrR-2014 (besedilo razpisa, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD http://www.jskd.si , lahko jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak delovni dan med 9. in 12. uro) dvignejo na sedežu Območne izpostave JSKD Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin.


13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:


Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Bovec-PrR-2014, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v tridesetih (30) dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. Po poteku roka bodo izdane odločbe.


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Dodatne informacije:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Območna izpostava Tolmin
- Silva Seljak, silva.seljak@jskd.si;         
- Tina Černilogar, tinka.cernilogar@jskd.si;

Tel.: 05/380 11 70 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure)


BovecPrP2014 Merila za ocenjevanje

 


Obrazci za prijavo

 

BovecPrP2014-ObrazecA-SplošniPodatki-Izjava

 

BovecPrP2014-ObrazecB-Predstavitev društva

 

BovecPrP2014-ObrazecC-Finančni načrt

 

BovecPrP2014-ObrazecD1-ZboriSkupine

 

BovecPrP2014-ObrazecD2-OrkestriInst skupine

 

BovecPrP2014-ObrazecD3-Gledališke-Lutkovne skupine

 

BovecPrp2014-ObrazecD4-Folklorne-Plesne skupine

 

BovecPrP2014-ObrazecD5-LikovneLiterarneFotoFilmske skupine