FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI 2017 / RENČE VOGRSKO -PrR-2018

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. list RS, št. 43/10 in nadaljnji), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si) in s Pogodbo o izvajanju in sofinanciranju programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju občine Renče Vogrsko v letu 2018 št. 61001-3/2018-3 z dne 16. 4. 2018 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja

 

JAVNI PROGRAMSKI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA OBMOČJU OBČINE RENČE VOGRSKO, KI JIH BO V LETU 2018 SOFINANCIRAL JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (V NADALJEVANJU: RAZPIS RENČEVOGRSKO-PrR-2018)

 

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

 

1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti

Predmet razpisa RenčeVogrsko-PrR-2018 je sofinanciranje programov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: programi), ki so:

- redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;

- produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;

- skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta ali regije;

- izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost.

 

2. Okvirna vrednost:

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa RenčeVogrsko-PrR-2018 znaša 13.000,00 evrov.

Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna občine Renče Vogrsko.

 

3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018.

 

4. Roki razpisa:

Javni razpis RenčeVogrsko-PrR-2018 prične teči 26. 4. 2018 in se zaključi 28. 5. 2018.

 

5. Dokumentacija razpisa:

Dokumentacija razpisa RenčeVogrsko-PrR-2018 je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si ter v aplikaciji za razpise JSKD https://razpisi.jskd.si in obsega:

- besedilo razpisa RenčeVogrsko-PrR-2018;

- prijavne obrazce: A (splošni podatki); A1 (podatki o predlagatelju); B (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti); C (finančna konstrukcija); D (izjava).

 

6. Pomen izrazov:

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju občine Renče Vogrsko. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju občine Renče Vogrsko.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, itd.).

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa (odhodki = prihodki).

 

7. Pogoji razpisa:

Vloge na razpis RenčeVogrsko-PrR-2018 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:

- so kulturna društva ali njihove zveze registrirane kot pravne osebe v RS za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer na območju občine Renče Vogrsko;

- trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju (datum se ugotavlja v registru AJPES);

- imajo ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa v zadnjih treh letih;

- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;

- so v primeru, da so bile v letu 2017 pogodbena stranka JSKD in drugih sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev, izpolnile vse pogodbene obveznosti do njih in JSKD (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja).

 

8. Izpolnjevanje pogojev razpisa:

Izpolnjevanje pogojev razpisa RenčeVogrsko-PrR-2018 ugotavljajo pristojni uslužbenci za vodenje postopka, ki jih imenuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:

- ki niso bile oddane v razpisnem roku;

- ki jih ni vložila upravičena oseba;

- nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.

 

9. Merila razpisa:

Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega razpisa RenčeVogrsko-PrR-2018 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim merilom.

 

10. Oddaja in dostava vlog:

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na https://razpisi.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica, do 28. 5. 2018 oz. najpozneje ta dan oddana osebno na sedežu JSKD OI Nova Gorica ali na pošti kot priporočena pošiljka. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke oz. datum vročitve tiskane vloge na sedežu JSKD OI Nova Gorica. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa RenčeVogrsko-PrR-2018.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi.

Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži eno vlogo (1). Če  v društvu deluje več samostojnih sekcij morajo  biti  v enem ovitku predlogi za vsako posamezno sekcijo (glasbena, gledališka …) z izdelanim finančnim načrtom za sekcijo in skupnim finančnim načrtom za celotno dejavnost društva.

 

11. Popolne vloge

Vloga na razpis je popolna, če:

- je predložena po določilih prvega odstavka 10. točke razpisa;

- je predložena na prijavnih obrazcih razpisa RenčeVogrsko-PrR-2018;

- je izpolnjena v slovenskem jeziku;

- vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni podatki); A1 (podatki o predlagatelju); B (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti); C (finančna konstrukcija); D (izjava).

- vsebuje vse zahtevane podatke;

- je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vloge dopolnijo v roku 5 dni od prejetja poziva k dopolnitvi.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 10. točke razpisa. Rok oddaje se ugotavlja s poštnega žiga.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno in v celoti dopolnjene, bodo zavržene.

Prav tako bodo zavržene vloge, za katere bi se izkazalo, da je predlagatelj v njih navajal neresnične podatke.

 

12. Dokazila o namenski porabi sredstev:

Predlagatelji bodo po izvedbi v sofinanciranje sprejetih programov morali kot prilogo obračunske dokumentacije predložiti dokazila o namenski porabi sredstev, katerih skupna vrednost bo vsaj v višini deleža, ki ga bo za izvedbo prispeval JSKD. Kot dokazila se upoštevajo:

- Kopije računov, izstavljenih na ime predlagatelja.

- Kopije pogodb o stvaritvi avtorskega dela, sklenjenih med predlagateljem programa in avtorjem. Kopijam pogodb mora biti priloženo dokazilo o izplačilu sredstev.

- Kopije potnih nalogov za člane društva/zveze, ki prijavlja program. Računi izdani s strani bencinskih servisov so lahko priloga potnemu nalogu, sami po sebi pa ne bodo upoštevani kot primerno dokazilo.

Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2018 ter se vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranega programa. Na računih mora biti izpisana davčna številka predlagatelja.

 

13. Pristojni uslužbenci:

Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil sta:

- Sabina Volk Simčič, 05/335 18 50 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure) sabina.volk@jskd.si;

- Martina Trampuž, 05/333 03 11 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure) martina.trampuz@jskd.si.

 

14. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis RenčeVogrsko-PrR-2018, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih (15) dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

 

mag. Marko Repnik,
direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

 

Rezultati razpisa

 

Merila razpisa

 

Vzorec obrazcev

 

 

 

 

Elektronska aplikacija za pripravo vloge

 

 

Rezultati razpisa

 

Merila razpisa

 

Vzorec obrazcev

 

 

Dodatne informacije:

Sabina Volk Simčič, koordinatorka

E: sabina.volk@jskd.si
T: 05/335 18 50

 

Martina Trampuž, sam. strok. sodelavka

E: martina.trampuz@jskd.si,
T: 05/333 03 11

 

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9. do 12. ure.