FINANCIRANJE

Drugi pozivi v letu 2019

Javni programski poziv Kobarid PrR-2019

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo - UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07, in nadaljnji), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in nadaljnji) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si) in s Pogodbo o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2019 št. 4101-1/2019, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja

javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Kobarid, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis Kobarid-PrR-2019)

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti

Predmet razpisa Kobarid-PrR-2019 je sofinanciranje programov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi), ki so:

- redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;

- produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;

- skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta ali regije;

- izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (zborovska in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost.

2. Okvirna vrednost:

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Kobarid-PrR-2019 znaša 13.000,00 EUR. Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna Občine Kobarid.

3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019.

4. Roki razpisa:

Javni razpis Kobarid-PrR-2019 prične teči 19. 4. 2019 in se zaključi  20. 5. 2019.

5. Dokumentacija razpisa:

Dokumentacija razpisa Kobarid-PrR-2019 obsega:

- besedilo razpisa Kobarid-PrR-2019;

- prijavne obrazce: A (splošni podatki o predlagatelju); B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti).

6. Pomen izrazov:

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva, ki delujejo na območju občine Kobarid. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju občine Kobarid. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis občine Kobarid, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, nakup opreme, itd.).

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

7. Pogoji razpisa:

Vloge na razpis Kobarid-PrR-2019 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:

- trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju;

- so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer na območju občine Kobarid; to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa - dokument ne sme biti starejši od dvanajst (12) mesecev;

- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;

- so v primeru, da so bile v letu 2018 pogodbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD.

Popolne vloge na razpis Kobarid-PrR-2019 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o predlagatelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost;

- vsebujejo obvezne priloge.

Vloga je popolna, če:

- je predložena na navedenih prijavnih obrazcih;

- je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;

- vsebuje vse predpisane obrazce;

- vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;

- je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

8. Izpolnjevanje pogojev razpisa:

Izpolnjevanje pogojev razpisa Kobarid-PrR-2019 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:

- ki niso bile oddane v razpisnem roku;

- ki jih ni vložila upravičena oseba;

- nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog s petdnevnim pozivnim rokom.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

9. Merila razpisa:

Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega razpisa Kobarid-PrR-2019 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani sklada: www.jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim merilom.

10. Oddaja in dostava vlog:

Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin, do  20. 5. 2019 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj – vloga na razpis Kobarid-PrR-2019. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).

Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več vlog, od katerih mora vsaka ustrezati določilom 2. in 3. odstavka 7. točke tega razpisa.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Kobarid-PrR-2019.

11. Pristojni uslužbenci:

Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil sta:

- Silva Seljak, silva.seljak@jskd.si;      

- Tina Černilogar, tinka.cernilogar@jskd.si;

05/380 11 70 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure)

12. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa:

Dokumentacija razpisa Kobarid-PrR-2019 (besedilo razpisa, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD http://www.jskd.si , predlagatelji jo lahko dvignejo na sedežu Območne izpostave JSKD Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin, med uradnimi urami (vsak delovni dan med 9. in 12. uro).

13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Kobarid-PrR-2019, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih (15) dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije.

mag. Marko Repnik,  direktor

 

KobaridPrR2019 Merila za ocenjevanje

 


Obrazci za prijavo

 

KobaridPrR2019-ObrazecA-SplošniPodatki-Izjava

 

KobaridPrR2019-ObrazecB-Predstavitev društva

 

KobaridPrR2019-ObrazecC-Finančni načrt

 

KobaridPrR2019-ObrazecD1-ZboriSkupine

 

KobaridPrR2019-ObrazecD2-OrkestriInst skupine

 

KobaridPrR2019-ObrazecD3-Gledališke-Lutkovne skupine

 

KobaridPrR2019-ObrazecD4-Folklorne-Plesne skupine

 

KobaridPrR2019-ObrazecD5-LikovneLiterarneFotoFilmske skupine

 

 

Obrazec za poročanje

 

KobaridPrR2019-Poročilo2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KobaridPrR2019 Merila za ocenjevanje

 


Obrazci za prijavo

 

KobaridPrR2019-ObrazecA-SplošniPodatki-Izjava

 

KobaridPrR2019-ObrazecB-Predstavitev društva

 

KobaridPrR2019-ObrazecC-Finančni načrt

 

KobaridPrR2019-ObrazecD1-ZboriSkupine

 

KobaridPrR2019-ObrazecD2-OrkestriInst skupine

 

KobaridPrR2019-ObrazecD3-Gledališke-Lutkovne skupine

 

KobaridPrR2019-ObrazecD4-Folklorne-Plesne skupine

 

KobaridPrR2019-ObrazecD5-LikovneLiterarneFotoFilmske skupine

 

 

Obrazec za poročanje

 

KobaridPrR2019-Poročilo2019