FINANCIRANJE

Drugi razpisi v letu 2024

Javni programski razpis Bovec PrR-2024

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti kulturnega programa JSKD – Območne izpostave Tolmin in financiranje delovanja kulturnih društev občine Bovec v letu 2024, številka pogodbe 014-11/2023-2, z dne 15. 4. 2024, ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD)

objavlja

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Bovec v letu 2024
(v nadaljevanju: razpis oznaka Bovec-PrR-2024)

  • 1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti:

Predmet razpisa Bovec-PrR-2024 je sofinanciranje programov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: programi), ki so:
-      redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se kaže kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
-      produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
-      skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta ali regije;
-      izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, plesna dejavnost, folklorna dejavnost in dejavnost ljudskih pevcev, literarna dejavnost, likovna, foto in galerijska dejavnost ter filmska in video dejavnost.

2. Cilji razpisa:

Sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Bovec zasleduje predvsem naslednje cilje:

-      vzpostavljanje pogojev za delovanje ljubiteljskih društev in skupin, kulturno ustvarjalnost in poustvarjalnost, pripravo in izvedbo prireditev, kulturno vzgojo in izobraževanje;

-      spodbujanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

-      razvijanje programske in izvajalske kakovosti ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev;

-      bogatitev kulturnega življenja prebivalcev občine Bovec, kulturno preživljanje prostega časa in uresničevanje socialne kohezije;

-      izboljšanje dostopnosti kulturnih vrednot z izvajanjem, organiziranjem in posredovanjem kulturnih dejavnosti in prireditev;

-      socialno uveljavljanje različnih družbenih skupin in posameznikov;

-      skrb za pestrost, razširjenost in rast kakovosti kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti;

-      skrb za kulturno vzgojo in izobraževanje, namenjeno lastnemu razvoju in kot oblika neformalnih in dopolnilnih vzgojnih in izobraževalnih programov za širšo javnost.

3. Okvirna vrednost:

Razdeljujejo se finančna sredstva občine Bovec. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Bovec PrR-2024, znaša 23.800,00 evrov.  Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu s spremembami proračuna občine Bovec za leto 2024.

4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2024.

5. Roki razpisa:

Javni razpis Bovec PrR-2024 prične teči 24. 5. 2024 in se zaključi 24. 6. 2024.

6. Dokumentacija razpisa:

Dokumentacija razpisa obsega:

-      besedilo razpisa Bovec PrR-2024,

-      merila za ocenjevanje predloženih programov razpisa Bovec PrR-2024,

-      prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (celoletna programska dejavnost); D (finančni načrt); I (izjava).

Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, merila in vzorci prijavnih obrazcev) bo objavljena 24. 5. 2024 na domači strani Sklada (www.jskd.si) in v spletni aplikaciji za razpise JSKD (http://razpisi.jskd.si).

7. Pomen izrazov:

Upravičene osebe po tem razpisu so:

-      kulturna društva na območju občine Bovec   

Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju občine Bovec ter izpolnjevati pogoje razpisa.

Pravne osebe, ki so program/projekt prijavile na katerikoli drug razpis občine Bovec, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, itd.).

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).   

8. Pogoji razpisa za sofinanciranje programov:

8.1  Vloge na razpis Bovec-PrR-2024 lahko za sofinanciranje programov predložijo upravičene  osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-      trajneje, že vsaj eno leto delujejo na razpisnem področju (datum se ugotavlja v registru AJPES),

-      delujejo na območju občine Bovec,

-      zagotavljajo dostopnost programov javnosti in medijem,

-      so vsaj enkrat nastopili na pregledni prireditvi, katere namen je predstavitev, primerjava in vrednotenje dosežkov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jo je spremljal pooblaščeni selektor za ustrezno področje dejavnosti,

-      so vsaj enkrat v preteklih treh letih (samostojno ali v koprodukciji z drugimi ustanovami ali društvi) pripravili kulturni dogodek, namenjen javnosti,

-      vsaj že eno leto po terminskem načrtu v organiziranih intervalih izvajajo redni program študijskega dela, ki ga vodi ustrezno usposobljen mentor in se predstavijo z javno produkcijo ali javno vajo,

-      njihov program študijskega dela je v preteklih dveh sezonah (šolskem letu) obsegal najmanj 30 delovnih srečanj,

-      prijavljajo programe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene pod točko 8.2.

 
8.2  Predlagani program ustreza pogojem razpisa Bovec-PrR-2024, če:

-      sodi na področje ljubiteljske kulture,

-      bo izveden v letu 2024,

-      je nekomercialne narave; to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila,

-      resorno ne spada na druga področja kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.,

-      uresničuje cilje, ki so pomembni v merilu občine Bovec,

-      ima  realno uravnoteženo finančno konstrukcijo (odhodki = prihodki).

Predlagatelj v razpisni vlogi poda izjavo o izpolnjevanju pogojev. V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju pogojev po posameznih alinejah, jih mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku.

9. Popolne vloge in izločitev vlog

Vloga na razpis Bovec-PrR-2024 je popolna, če:

-      je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Bovec-PrR-2024,

-      vsebuje predpisane obrazce: A (splošni podatki o predlagatelju); B (podatki o delu društva); C (celoletna programska dejavnost); D (finančni načrt); I (izjava),

-      vsebuje vse zahtevane podatke,

-      je izpolnjena v slovenskem jeziku,

-      je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.  

Po preteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.

Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki:

-      niso bile oddane v razpisnem roku,

-      niso popolne,

-      jih ni vložila upravičena oseba.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih 11. točke tega razpisa.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vloge dopolnijo v roku petih (5) dni od prejetja poziva k dopolnitvi.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa. Izpolnjevanje pogojev razpisa Bovec-PrR-2024 ugotavlja komisija za odpiranje vlog.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa spremeni odločitev in s predlagateljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

 10. Merila razpisa:

Predložene vloge bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega razpisa Bovec-PrR-2024 presojala in ocenjevala strokovno programska komisija, ki jo imenuje direktor JSKD RS. Merila so dostopna na spletni strani sklada: www.jskd.si

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim merilom.

11. Oddaja in dostava vlog:

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: http://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki poslana kot priporočena pošiljka na naslov:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Tolmin,
Trg m. Tita 8,
5220 Tolmin
,

do 24. 6. 2024, oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, ter obratno, se šteje kot neoddana.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi.
Posamezni prijavitelj lahko na razpis predloži eno vlogo (1). Če v društvu deluje več samostojnih sekcij morajo biti v enem ovitku predlogi za vsako posamezno sekcijo (glasbena, gledališka …) z izdelanim finančnim načrtom za sekcijo in skupnim finančnim načrtom za celotno dejavnost društva.

Vsebina programa je avtorsko delo prijavitelja.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Bovec-PrR-2024.

12. Pogodba o sofinanciranju in poročanje

Predlagateljem odobrenih kulturnih programov bo posredovana odločba o sprejetju v sofinanciranje, po pravnomočnosti odločbe pa še pogodba o sofinanciranju. Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa so izvajalci dolžni poročati o izvedbi na predpisanih obrazcih  z ustreznimi prilogami.

Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju kulturnih programov in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.

Predlagatelji so dolžni hraniti dokazila o namenski porabi sredstev v lastnem arhivu ter jih v primeru poziva predložiti JSKD. Kot dokazila se upoštevajo:

-      kopije računov, izstavljenih na ime predlagatelja,

-      kopije pogodb o stvaritvi avtorskega dela, sklenjenih med predlagateljem programa/projekta in avtorjem,

-      kopije potnih nalogov za člane društva/zveze, ki prijavlja program/projekt.

Računi izdani s strani bencinskih servisov so lahko priloga potnemu nalogu, sami po sebi pa ne bodo upoštevani kot primerno dokazilo.

Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2024 ter se vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranega programa/projekta. Na računih mora biti izpisana davčna številka predlagatelja.

13. Pristojni uslužbenki:

Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil sta:

-      Silva Seljak, silva.seljak@jskd.si

-      Tina Černilogar, tinka.cernilogar@jskd.si;

05/380 11 70 in 05/380 11 71 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure)

14. Obravnavanje vlog in obveščanje o izboru:

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Bovec-PrR-2024, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbor kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. Odpiranje vlog bo potekalo 27. 6. 2024, od 10. ure dalje, v prostorih Območne izpostave JSKD Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v roku tridesetih (30) dni po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije.

 

Damjan Damjanovič, direktor
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 

Številka: 6102-6/2024-2
Datum: 9. 5. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronska aplikacija za pripravo vloge

 

 

Bovec-PrR2024-Merila za ocenjevanje

 

Vzorec obrazcev