PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

 

Naši zbori

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

 

   KATALOGI

 

GLASBA

 

 

ZBOROVSTVO

 

 

39. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV

Šentvid pri Stični, 22. junij 2008

 

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo - UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/00) in v skladu z odločbo Ministrstva RS za kulturo št. 6100-18/2007/6, z dne 3.11.2007, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: sklad)

 

objavlja

 

JAVNI CILJNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV UDELEŽBE ZBOROV IZ TUJINE NA 39. TABORU SLOVENSKIH ZBOROV ŠENTVID PRI STIČNI 2008

 

1. Naziv in sedež izvajalca poziva

Izvajalec Javnega ciljnega poziva za sofinanciranje stroškov udeležbe zborov iz tujine na 39. taboru slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični 2008 (v nadaljevanju: poziva) je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

2. Predmet poziva

Predmet poziva je sofinanciranje stroškov udeležbe zborov iz tujine na 39. taboru slovenskih zborov Šentvid pri Stični 2008, ki bo od 20. 6. 2008 do 22. 6. 2008 (stroški bivanja, prevoza po Sloveniji, prehrana, organizacija koncertov in drugi stroški, povezani z udeležbo zborov iz tujine na taboru).

 

3. Pogoji in merila za sodelovanje

Vlogo na poziv lahko predložijo društva ali zveze društev (v nadaljevanju; predlagatelji), ki so neposredni organizatorji gostovanja zbora iz tujine v Sloveniji. Vloga mora biti predložena na predpisanem obrazcu in v roku, določenem v tem pozivu, in mora vsebovati ves zahtevane podatke in priloge. Predlagatelj jo lahko odda v pisni ali elektronski obliki.
Vse pravočasno prispele vloge bo obravnaval sklad, ki bo glede na usklajenost vsebine predlagateljeve vloge s predmetom poziva, ocenjene stroške za izvedbo predmeta poziva in število vlog, oblikoval predlog sofinanciranja vlog predlagateljev.

 

4. Rok za oddajo vloge in način predložitve

Vloga (v pisni obliki) mora biti - ne glede na vrsto prenosa te pošiljke - predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp. 1699, 1000 Ljubljana, do vključno 12. 5. 2008 do 12. ure. Predložena mora biti v zaprti ovojnici z oznako: "Ne odpiraj - Javni poziv Šentvid 2008"
Elektronske vloge morajo enako kot pisne prispeti na sklad do vključno 12.5.2008 do 12. ure na naslov branka.skerl@jskd.si.

 

5. Razpoložljiva sredstva

Sklad ima namenjena sredstva za predmet poziva do višine 22.000 EUR (z besedo: dvaindvajset tisoč evrov).

 

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008 oz. v rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06, 114/07).

 

7. Datum odpiranja

Odpiranje bo izvedeno v prostorih sklada 13. 5.2008 in ne bo javno.

 

8. Pozivna dokumentacija

Pozivna dokumentacija (obrazec vloge) je na voljo na spletnem naslovu sklada: http://www.jskd.si

 

9. Obravnava vlog in obveščanje o izidu

Strokovna presoja vlog bo potekala na skladu po vrstnem redu prispetja vlog do porabe sredstev. Pri nepopolnih vlogah, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge. Sklad bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v tridesetih (30) dneh po zaključku poziva.

 

10. Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z vsebino poziva in v zvezi s formalnimi vidiki poziva so zainteresiranim predlagateljem na voljo na skladu (kontaktna oseba Branka Škerl; tel.: 01/ 24 10 502, e-mail: branka.skerl@jskd.si).

 

Javni sklad za kulturne dejavnosti
mag. Igor Teršar
direktor