GLEDALIŠČE IN LUTKE

 

51. LINHARTOVO SREČANJE
– FESTIVAL GLEDALIŠKIH SKUPIN SLOVENIJE 2012

Pravila 51. Linhartovega srečanja - Festivala gledaliških skupin Slovenije

I. Uvod

51. Linhartovo srečanje - Festival gledaliških skupin Slovenije je prikaz kvalitetnega vrha ljubiteljske gledališke dejavnosti, ki nastane v tekoči sezoni. Namen festivala je predvsem pregled dela gledaliških skupin, popularizacija tovrstnega gledališča in nagrajevanje najbolje izvedenih projektov.
Festival poteka enotno, ne glede na zvrst in zasedbo predstave. Strokovno programska komisija JSKD za gledališko in lutkovno dejavnost imenuje državnega selektorja, ki opravi selekcijo za festival na regijskih Linhartovih srečanjih.
Izbor uradnega programa skupin je v pristojnosti selektorja festivala, kriteriji za izbor pa temeljijo predvsem na celoviti izdelanosti, izvirnosti in prepričljivosti predstave; kvalitetni interpretaciji posameznih vlog, kot tudi igralskega ansambla v celoti in funkcionalnih kostumskih in scenskih rešitvah.
Festival je prikaz vseh segmentov delovanja ljubiteljske gledališke dejavnosti, zato na lahko na njem sodelujejo gledališke skupine vseh zvrsti ljubiteljske gledališke dejavnosti, bodisi v uradnem bodisi v spremljevalnem programu.

II. Organizacijska struktura festivala

Organi festivala:

 • organizacijski odbor
 • selektor festivala
 • strokovna žirija festivala

 
1. Organizacijski odbor
Organizacijski odbor festivala imenuje strokovno programska komisija JSKD za gledališko in lutkovno dejavnost. Organizacijski odbor šteje tri člane. Po funkciji je predsednik organizacijskega odbora samostojni strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.
Organizacijski odbor skrbi za pripravo in izvedbo festivala (izvedbo uradnega in spremljevalnega dela festivala, namestitev udeležencev in zagotovitev optimalnih pogojev za nastope skupin...).
Poleg uradnega programa, ki ga izbere selektor, lahko organizacijski odbor na festival povabi tudi skupine, ki nastopijo v spremljevalnem programu.
 
2. Selektor festivala
Selektorja festivala izbere strokovno programska komisija JSKD za gledališko in lutkovno dejavnost.
Naloge selektorja festivala so:
opraviti ogled in izbor prijavljenih predstav v skladu s svojim strokovnim znanjem, v roku, ki je določen v razpisu festivala;
narediti seznam izbranih predstav, ki jih posreduje strokovno programski komisiji JSKD v roku 7 dni po opravljenem izboru, hkrati pa predlagati program festivala po dnevih
podati pisno poročilo o izboru ogledanih predstav in sodelovati na okroglih mizah na festivalu
Selektor je v zvezi s svojim delom zavezan k molčečnosti, to pomeni, da ne sme nikogar, razen strokovno programske komisije JSKD seznaniti s seznamom izbranih predstav, kot tudi ne sme izjaviti ali storiti ničesar takšnega, na podlagi česar bi tretja oseba lahko sklepala, katera predstava je izbrana in predlagana v program festivala.
V primeru ugotovitve kršitve prejšnjega odstavka ima strokovno programska komisija JSKD pravico imenovati novega selektorja.
Selektorjev izbor predstav za festival je dokončen.
Selektor ne sme kakorkoli sodelovati pri katerikoli od izbranih predstav, uvrščenih v tekmovalni program festivala.

3. Strokovna žirija festivala
Predsednika in dva člana strokovne žirije imenuje strokovno programska komisija JSKD za gledališko in lutkovno dejavnost. Delo žirije vodi njen predsednik. Strokovna žirija spremlja vse nastope izvajalcev, jih oceni ter na podlagi lastnih umetniških kriterijev podeli nagrado za najboljšo predstavo v celoti ter do tri posebna priznanja žirije. Strokovna žirija ima tudi možnost posebne pohvale posameznikov ali skupine. Odločitve žirije so dokončne. Pritožbe na odločitev žirije niso možne.
Član strokovne žirije ne sme kakorkoli sodelovati pri katerikoli od izbranih predstav, uvrščenih v uradni program festivala.

III. Nagrade

Tričlanska strokovna žirija Linhartovih srečanj na zaključnem festivalu lahko podeli nagrade v obliki umetniškega kipca v kategorijah: Matiček za najboljšo predstavo v celoti ter do tri Matičke kot posebno priznanje žirije. Za vsako kategorijo lahko razglasi tudi do tri nominacije. Finančna vrednost nagrade za Najboljšo predstavo v celoti je 800 EUR, ostale nagrade niso finančno nagrajene.
Strokovna žirija lahko podeli tudi do tri diplome odličnosti.
Nagrade so lahko podeljene izključno nepoklicnim ustvarjalcem.
Odločitev žirije je nepreklicna. Izbor strokovne žirije se razglasi na zaključnem večeru srečanja in javno objavi v medijih.
 

IV. Udeležba na festivalu

Za udeležbo na festivalu kandidirajo vse predstave, prijavljene na območna Linhartova srečanja. Skupine, ki svoje predstave niso prijavile na območna Linhartova srečanja, ne morejo biti uvrščene v uradni program srečanja.
Selektor festivala izbere predstave na podlagi ogledov, opravljenih na regijskih Linhartovih srečanjih. Skupine, izbrane na festival, bodo o tem obveščene najkasneje do 15. julija 2012.
Skupina lahko prijavi predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v letu 2011 ali 2012 in ni kandidirala za Linhartovo srečanje 2011. Število predstav, s katerimi kandidira posamezna skupina, ni omejeno. Prijavnico mora skupina izpolniti v celoti in jo poslati na naslov, naveden v razpisu.
Na priloženi prijavnici morajo biti naslednji podatki:

 • uradno ime skupine, poštni in elektronski naslov
 • avtor in naslov predstave
 • ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefon in faks producenta ali vodje skupine
 • poimenski seznam izvajalcev predstave
 • datum premiere in predvidene ponovitve
 • kratek pregled delovanja prijavljene skupine
 • osnovne tehnične zahteve predstave

Priloge:

 • promocijski material (gledališki listi, plakati, fotografije)
 • nezmontiran video posnetek predstave (priloga ni obvezna)

Organizacijski odbor lahko brez obrazložitve zavrne prijavnico, ki je nepopolno ali nepravilno izpolnjena. Organizator zavrže nepravočasne poslane prijavnice.