FINANCIRANJE

 

 

 

 

Drugi pozivi v letu 2010


 

 

Javni programski poziv Ljubljana-PrP-2010-2012

 


Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/00), odločbe Mestne občine Ljubljana o financiranju delovanja javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v letu 2010 št. 610-101/2009-4, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja

 

 

 

javni poziv za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju 2010 do 2012 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: Ljubljana-PrP-2010-2012)

 

 

1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti


Predmet poziva Ljubljana-PrP-2010-2012 je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev iz sredstev Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: programi), ki so:

* produkcija in postprodukcija kulturnih dogodkov
* izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.


2. Cilji poziva


Cilji poziva so:


* spodbujanje ustvarjalnosti
* podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj in promocijo v tujini
* povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju mestne občine Ljubljana
* povečanje dostopnosti kulturnih vsebinn
* podpora uveljavljenim ljubiteljskim kulturnim društvom, ki imajo sedež in delujejo na območju mestne občine Ljubljana,
* povečanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju mestne občine Ljubljana

 


3. Področja dejavnosti in predmet poziva


Področje dejavnosti poziva so uprizoritvene umetnosti na področju gledališča.

 

Predmet poziva na področju uprizoritvenih umetnosti ima štiri programske sklope:

* produkcija - zajema programske enote, ki bodo premierno izvedene v obdobju od 2010 do 2012.
* postprodukcija - zajema programske enote, ki so zaradi svoje kakovosti, odziva publike, predstavitve kulturne produkcije primerne za ponovno izvedbo doma in v tujini v obdobju od 2010 do 2012,
* mednarodno sodelovanje - zajema tako gostovanja tujih gledaliških skupin v Ljubljani, kakor tudi predstavitev ljubljanskih izvajalcev v tujini
* kulturna vzgoja- zajema pripravo in izvedbo gledaliških projektov mladih ustvarjalcev (do 27 let) ter predstave in delavnice za otroke in mlade, v katerih se z ustreznimi pedagoško-didaktičnimi pristopi spodbuja ustvarjalnost otrok in mladih.

 


4. Okvirna vrednost poziva


Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, ki jih za predmet poziva Ljubljana-PrP-2010-2012 s proračunom zagotavlja mestna občina Ljubljana za leto 2010, znaša 130.000,00 EUR.

 

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za programe v letih 2011 in 2012 znaša vrednost razpoložljivih sredstev za programe v letu 2010, ob upoštevanju letnega proračunskega indeksa za področje kulture v proračunih mestne občine Ljubljana za leti 2011 in 2012.

 


5. Roki poziva


Javni poziv Ljubljana-PrP-2010-2012 prične teči z 26. 1. 2010 in se zaključi 26. 2. 2010.

 


6. Dokumentacija poziva


Dokumentacija poziva obsega:

* besedilo poziva
* prijavne obrazce: A (splošni podatki - izjava); B (predstavitev društva),. B-1 (splošna utemeljitev programa); C (finančna konstrukcija programa 2010-2012), D-1 (podatki o programski enoti), D-2 (finančna konstrukcija programske enote)


7. Pomen izrazov


Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva s sedežem na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Ljubljana. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug poziv Mestne občine Ljubljana, do sredstev po tem pozivu niso upravičene.

 

Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki je v javnem interesu in jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto in izvaja v skladu s prijavljenim terminskim načrtom.

 

Projekt je zaokrožena programska enota ali posamična kulturna aktivnost, ki je predstavljena javnosti kot zaključena samostojna celota: gledališka predstava, koncert, razstava ipd.

 

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odkodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

 


8. Splošni pogoji poziva


Vloge na poziv Ljubljana-PrP-2010-2012 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

* so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer na območju mestne občine Ljubljana (to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa - dokument ne sme biti starejši od dvanajst (12) mesecev;
* trajneje, vsaj že tri leta delujejo na področju poziva
* zaradi obsega dejavnosti trajneje, vsaj že tri leta zaposlujejo tri ali več strokovnih in/ali tehničnih sodelavcev s polnim delovnim časom
* zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost
* zagotavljajo izvedbo predloženih programov v obdobju od 2010 do 2012 skladu s terminskim načrtom (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja).
* so izpolnili vse pogodbene obveznosti do sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev v preteklih letih (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja).

Predlagani program ustreza splošnim pogojem tega poziva, če:

* zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 50 % vseh predvidenih stroškov
* bo na zahtevo mestne občine Ljubljana izvedel ponovitev izbrane programske enote na eni izmed javnih prireditev mestne občine Ljubljana in to brezplačno, le s kritjem morebitnih dodatnih materialnih dodatnih stroškov (kar dokaže s podpisano izjavo predlagatelja)
* ni že sofinanciran iz proračuna mestne občine Ljubljana po kakem drugem javnem razpisu ali pozivu (kar dokaže s podpisano pisno izjavo predlagatelja).

Predlagatelj, ki kandidira za sofinanciranje programa, ne more kandidirati za sofinanciranje projekta.

 

Predlagatelj programa je odgovorni nosilec programa. Izbrani izvajalec programa bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka.

 


9. Posebni pogoji poziva


Predlagatelj ustreza posebnim pogojem tega poziva, če:

* zagotavlja prostorske pogoje za pripravo in izvedbo predlaganega programa
* ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa na področju poziva, kar dokaže z opisom dejavnosti in popisom izvedenih dogodkov
* je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti)
* v preteklih letih izvedel program oz. projekte, ki so bili pozitivno ocenjeni s strani strokovne javnosti, kar dokažejo s fotokopijo najmanj petih kritiških in medijskih odmevov)

Predlagatelj ustreza posebnim pogojem tega poziva, če je v preteklih treh letih izvedel najmanj:

* (na področju uprizoritvenih umetnosti) šest (6) programskih enot v okviru programskih sklopov produkcija, postprodukcija, mednarodno sodelovanje, kulturna vzgoja.

 


10. Splošni kriteriji poziva


Predloženi programi bodo ocenjeni na podlagi kriterijev za:

 

a) kakovost in uspešnost realizacije programa oz. projektov predlagatelja v obdobju od 2007 do 2009, skupaj do 30 točk:

* ocena kakovosti in uspešnosti izvedbe programa v obdobju od 2007 do 2009 (do 10 točk),
* pomembnost programa za kulturno ponudbo MOL in doseženo število občinstva (do 10 točk),
* aktualnost ponudbe in odmevnost v strokovni javnosti v obliki števila kritiških odmev, nagrad ipd. (do 5 točk),
* stopnja finančne soudeleženosti predlagatelja pri izvedbi programa v obdobju od 2007 do 2009 z lastnimi sredstvi oziroma sredstvi iz drugih virov (do 5 točk).

b) kakovost in izvedljivost programa predlagatelja v obdobju od 2010 do 2012, skupaj do največ 50 točk:

* vsebinska zaokroženost programa v smiselno celoto, iz katere je razviden temeljni umetniški koncept (do15 točk),
* aktualnost ter izvirnost programskega koncepta ter utemeljenost vsebinske obrazložitve (do 10 točk),
* uravnoteženost finančne konstrukcije glede na obseg in vsebino programa ter predvideni višji delež sredstev iz drugih virov (do 5 točk);
* zastopanost vseh programskih sklopov iz posameznega področja poziva (do 5 točk);
* izvedba predlaganega programskega sklopa v daljšem časovnem obdobju (skozi leto) (do 5 točk),
* mednarodno sodelovanje in gostovanje (do 5 točk),
* program, ki pritegne več občinstva in večje število različnih starostnih in družbenih skupin (otroci, mladina, starostniki, ranljive družbene skupine) (do 5 točk).


11. Prednostna merila poziva glede na področje dejavnosti


Predloženi programi bodo dodatno ocenjeni na podlagi prednostnih meril za področje uprizoritvenih umetnosti, skupaj do 20 točk:

* načrtujejo večje število programskih enot v okviru programskih sklopov produkcija in postprodukcija (do 5 točk),
* načrtujejo večje število izvedb posameznih programskih enot v okviru festivalov z mednarodno udeležbo oziroma tistih programskih enot, ki se v letu 2010 tematsko navezujejo na izvedbo projekta Ljubljana - Svetovna prestolnica knjige (do 5 točk),
* vključujejo večje število izvajalcev (igralcev, plesalcev ipd.) posameznih programskih enot (do 5 točk),
* načrtujejo večje število programskih enot v mednarodnih koprodukcijah (do 3 točke),
* vključujejo večje število mladih ustvarjalcev oziroma izvajajo kakovostne in dostopne vsebine kulturne vzgoje (do 2 točki).

 

12. Uporaba meril poziva


Programe bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).

 

Za sofinanciranje bodo predlagale le tiste programe predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih meril prejeli najmanj 80 točk.

 

Višina odobrenih sredstev za program je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen program, pri čemer med izbranimi programi predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.

 


13. Realizacija poziva


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti bo v obdobju od 2010 do 2012 sofinanciral največ 2 javna kulturna programa na področju uprizoritvenih umetnosti.

 

Po vrsti bodo za sofinanciranje izbrani tisti programi, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli višje število točk.

 

Z izbranimi izvajalci programa po tem pozivu bo JSKD sklenil pogodbo o realizaciji programa, ki ga sofinancira JSKD iz proračuna mestne občine Ljubljana.

 

Odgovorni nosilec programa je predlagatelj programa. Izbrani izvajalec programa bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka.

 

JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.

 

Izvajalec programa bo lahko - najpozneje do 15. septembra 2010 - predlagal spremembo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin le v naslednjih primerih:

* če bo naknadno ugotovil, da določene programske enote ne bo mogel izvesti v pogodbeno določenem roku, lahko predlaga drug termin izvedbe v koledarskem letu letu 2010,
* če bo iz utemeljenih razlogov spremenil naslov programske enote, lahko predlaga spremembo naslova programske enote pod pogojem, da vsebina izbrane programske enote ostane enaka,
* če bo bo naknadno ugotovil, da programske enote ne more izvesti v pogodbeno določenem kraju oziroma prizorišču, lahko predlaga spremembo prizorišča izvedbe posamezne programske enote.


14. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev


Dodeljena proračunska sredstva za leto 2010 morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010 oz. v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/2009).

 

Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljena v proračunskih letih 2010, 2011 in 2012, in sicer do konca tekočega leta. Izbrani izvajalci programov, s katerimi bo sklenjena triletna pogodba, bodo za leti 2011 in 2012 pozvani k predložitvi programa za vsako leto posebej. Na podlagi ovrednotenja le-tega bosta s pogodbeno stranko sklenjena dodatka k pogodbi za leti 2011 in 2012.

 

 

15. Dvig in vpogled dokumentacije poziva


Dokumentacija poziva Ljubljana-PrP-2010-2012 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si, lahko pa jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak delovni dan med 9. in 12. uro) dvignejo tudi na sedežu Območne izpostave Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana ter na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

JSKD je dolžan v času roka poziva na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo poziva tudi poslati po pošti ali po elektronski pošti.

 


16. Pristojni uslužbenci


Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je:


* Andreja Repar, vodja območne izpostave Ljubljana, andreja.repar@jskd.si, 01/23-00-570

 

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

 


17. Oddaja in dostava vlog


Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, do 26. 2. 2010 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

 

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj! - Vloga na poziv Ljubljana-PrP-2010-2012. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).

 

Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom 2. in 3. odstavka 7. točke tega poziva.

 

Predlagatelj lahko dopolnjuje vlogo le v roku poziva na način, kot velja za pošiljanje vlog.

 

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva Ljubljana-PrP-2010-2012.

 


18. Izpolnjevanje pogojev poziva


Vloga je popolna, če:

* je predložena na navedenih prijavnih obrazcih
* je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku
* vsebuje predpisane obrazce: A (splošni podatki - izjava); B (predstavitev društva),. B-1 (splošna utemeljitev programa); C (finančna konstrukcija programa 2010-2012), enega ali več obrazcev D-1 (podatki o programski enoti), enega ali več obrazcev D-2 (finančna konstrukcija programske enote)
* vsebuje vse zahtevane podatke in priloge
* je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

 

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.

 

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev poziva.

 

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 17. točke poziva.

 

Izpolnjevanje pogojev poziva ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD.

 

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

 


19. Obravnava vlog in obveščanje o izboru


Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Ljubljana-PrP-2010-2012, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.

 

Vloge, prispele na poziv, bodo obravnavane po času prispetja. Za čas prispetja vloge, ki je bila dopolnjena, se šteje čas prispetja dopolnitve vloge.

 

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v praviloma v tridesetih (30) dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije, z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. Po poteku tega roka bodo izdane odločbe.

 

 

Obrazci za prijavo:

 

LjubljanaPrP2010-2012-ObrazecA-SplošniPodatki-Izjava

 

LjubljanaPrP2010-2012-ObrazecB-Predstavitevdruštva

 

LjubljanaPrP2010-2012-ObrazecB1-UtemeljitevPrograma

 

LjubljanaPrP2010-2012-ObrazecC-FinančniNačrt

 

LjubljanaPrP2010-2012-ObrazecC2-FinančniNačrt2010-2012

 

LjubljanaPrP2010-2012-ObrazecD1-ProgramskaEnota

 

LjubljanaPrP2010-2012-ObrazecD2-FinančniNačrtProgramskeEnote

 

Obrazci za prijavo:

LjubljanaPrP2010-2012-ObrazecA-SplošniPodatki-Izjava

LjubljanaPrP2010-2012-ObrazecB-Predstavitevdruštva

LjubljanaPrP2010-2012-ObrazecB1-UtemeljitevPrograma

LjubljanaPrP2010-2012-ObrazecC-FinančniNačrt

LjubljanaPrP2010-2012-ObrazecC2-FinančniNačrt2010-2012

LjubljanaPrP2010-2012-ObrazecD1-ProgramskaEnota

LjubljanaPrP2010-2012-ObrazecD2-FinančniNačrtProgramskeEnote