FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI 2015 / MARIBOR -PrR- 2017

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. list RS, št. št. 43/10 in nadaljnji), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15. 09. 2016 (www.jskd.si) in Pogodbo o izvajanju nalog javne službe v interesu Mestne občine Maribor na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti št.  41001-233/2017 z dne 27. 6. 2017, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja

javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki bodo v letu 2017 sofinancirani iz sredstev Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: razpis Maribor-PrR-2017)

 

RAZPIS

 

Naročnik po pogodbi z Mestno občino Maribor:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti


Sedež naročnika:

Štefanova 5, Ljubljana.

 

1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti

Predmet razpisa Maribor-PrR 2017 je sofinanciranje celoletnih programov kulturnih društev in njihovih zvez iz sredstev Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: programi), ki so:

redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se kaže kot izobraževalno ali ustvarjalno delo ter kot statutarno določeno delovanje organov društva;

produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;

izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost, večzvrstna in strokovna dejavnost.

 

2. Okvirna vrednost:

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, ki jih za predmet razpisa Maribor-PrR-2017 s proračunom zagotavlja Mestna občina Maribor, znaša 103.800,00 €. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu s spremembami proračuna Mestne občine Maribor za leto 2017.

JSKD bo posamezni program sofinanciral do največ 50 % celotne vrednosti izvedenega programa. Višina deleža sofinanciranja bo odmerjena glede na vrednost točke in število prejetih točk.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017. JSKD bo z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo o sofinanciranju programa v letu 2017.

 

3. Dokumentacija razpisa:

Dokumentacija razpisa Maribor-PrR-2017 obsega:

besedilo razpisa Maribor-PrR-2017;

prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava programa – različno za posamezna področja dejavnosti).

 

4. Pomen izrazov:

Upravičene osebe po tem razpisu so pravne osebe - kulturna društva in zveze kulturnih društev s sedežem na območju Mestne občine Maribor.

Kulturni in mladinski programi v javnem interesu, ki se sofinancirajo iz sredstev MOM na podlagi javnega razpisa za izbor kulturnih programov, ki jih bo v letih 2016-2018 sofinancirala Mestna občina Maribor (JRPJI-KUL-2016-18) ter javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor, niso upravičeni do sredstev sofinanciranja po tem razpisu.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa (odhodki = prihodki).

 

5. Roki razpisa:

Javni razpis Maribor-PrR-2017 prične teči 7. 7. 2017 in se zaključi 7. 9. 2017.

 

6. Pogoji razpisa:

Vloge na razpis Maribor-PrR-2017 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:

trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju v Mestni občini Maribor;

so kulturna društva ali njihove zveze, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturno-umetniške programe in posredujejo kulturne dobrine v Sloveniji in sicer na območju Mestne občine Maribor;

zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bodo v primeru izbora omogočili javno dostopnost.

 

Popolne vloge na razpis Maribor-PrR-2017 morajo vsebovati:

predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost, ki so ustrezno podpisani in žigosani;

 

Vloga je popolna, če:

je predložena na navedenih prijavnih obrazcih;

je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;

vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;

je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

 

7. Izpolnjevanje pogojev razpisa:

Izpolnjevanje pogojev razpisa Maribor-PrR-2017 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v roku 5 dni od poziva k dopolnitvi vloge dopolnijo.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 9. točke tega razpisa.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno v celoti dopolnjene, bodo zavržene.

 

8. Merila razpisa:

Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega razpisa Maribor-PrR-2017 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo ustrezali navedenim merilom.

 

9. Oddaja in dostava vlog:

Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor.

Rok za oddajo je 7. 9. 2017, vloga je še pravočasna, če je najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano:
»Ne odpiraj! - Vloga na razpis Maribor-PrR-2017. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).

Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več popolnih vlog.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Maribor-PrR-2017.

 

10. Pristojni uslužbenci:

Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so:

- Matija Varl, matija.varl@jskd.si; 02/2342-117

- Katarina Simončič, katarina.simoncic@jskd.si; 02/2342-115

- Nežka Šoštarič, nezka.sostaric@jskd.si; 02/2342-110

Uradne ure po telefonu so od 7. 7. 2017 do 21. 7. 2017 ob ponedeljkih od 10. do 12. ure ter od 21. 7. 2017 dalje ob ponedeljkih in četrtkih  od 10. do 12. ure.

 

11. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa:

Razpisna dokumentacija razpisa Maribor-PrR-2017 bo objavljena z dnem odprtja razpisa:

najava v Uradnem listu RS,

objava na domači strani sklada (www.jskd.si): besedilo razpisa, obrazci in merila,

dostopna dokumentacija razpisa pri območni izpostavi JSKD Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor ter na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

12. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Maribor-PrR-2017, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih (15) dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.


DIREKTOR
mag. Marko Repnik

 

Razdeljena sredstva

 

Zavrnjeni programi / projekti

 

 

 

 

 

Dodatne informacije:

Matija Varl
matija.varl@jskd.si

02/2342-117


Katarina Simončič

katarina.simoncic@jskd.si;
02/2342-115

Nežka Šoštarič

nezka.sostaric@jskd.si
02/2342-110

 

Uradne ure po telefonu so od 7. 7. 2017 do 21. 7. 2017 ob ponedeljkih od 10. do 12. ure ter od 21. 7. 2017 dalje ob ponedeljkih in četrtkih  od 10. do 12. ure.

 

Razdeljena sredstva

 

Zavrnjeni programi / projekti