FINANCIRANJE

Drugi pozivi v letu 2020

Javni programski poziv Črnomelj PrR-2020

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (UL RS, št. 43/10 in nadaljnji), Zakona o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (UL RS, št. 29/10) , Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si) in Pogodbo o financiranju in izvedbi Javnega programskega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov/projektov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj v letu 2020 z dne 20. 5. 2020 (v nadaljevanju JSKD), objavlja

javni programski razpis za sofinanciranje kulturnih programov/projektov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju občine Črnomelj, ki bodo v letu 2020 sofinancirani iz sredstev proračuna Občine Črnomelj (v nadaljevanju: razpis Črnomelj-PrR-2020)

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti

Predmet razpisa Črnomelj-PrR-2020 je sofinanciranje programov/projektov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti kulturnih društev, ki so:

- redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;

- produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in so v interesu širše družbene skupnosti;

- skupni programi kulturnih društev na nivoju občine;

- izobraževanje in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

- nabava opreme za potrebe kulturnih društev.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja in literarna dejavnost.

2. Cilji razpisa

Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj s sofinanciranjem programov/projektov kulturnih društev in njihovih zvez. Zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogočeno vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

3. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Črnomelj-PrR-2020, znaša 30.000,00 €, od tega je 25.000,00 € namenjenih za kulturne projekte in redne programe ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, 5.000,00 € pa za opremo kulturnih društev. Z razpisnimi sredstvi nabavljena oprema je last kulturnega društva.

Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna Občine Črnomelj. Višina deleža sofinanciranja bo odmerjena glede na vrednost točke in število prejetih točk.

4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020. JSKD bo z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo o sofinanciranju programa v letu 2020.           

5. Roki razpisa

Javni razpis Črnomelj-PrR-2020 prične teči 1. 6. 2020 in se zaključi 9. 7. 2020. Rok zaključka razpisa se lahko prestavi v primeru podaljšanja Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ).

6. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa Črnomelj-PrR-2020 obsega:

- Besedilo razpisa Črnomelj-PrR-2020.

Prijavne obrazce:

- A (splošni podatki);

- B (predstavitev društva);

- C (finančni načrt);

- D (prijava programa – različno za posamezna področja dejavnosti);

- P (projekt – opcijsko – največ dva projekta na posamezno področje dejavnosti);

- E (oprema društva – opcijsko, največ en obrazec na vlogo).

Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži največ eno vlogo. Popolna vloga je sestavljena iz obrazcev A, B, C, enega ali več obrazcev D ter opcijsko (enega ali več) obrazcev P in opcijsko obrazca E. Predlagatelj lahko vloži največ dva obrazca P (projekt) na vsak prijavljeni program (obrazec D) in največ en obrazec E (oprema društva) na vlogo.

7. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih kulturnih dejavnosti na območju Občine Črnomelj. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Občine Črnomelj. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Občine Črnomelj ter kulturna društva delujoča v javnem interesu, ki se sofinancirajo direktno iz proračuna Občine Črnomelj na podlagi neposrednih sklenjenih pogodb, do sredstev po tem razpisu niso upravičena.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati kot redno dejavnost. Sestavljen je iz programskih dejavnosti, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

8. Pogoji razpisa

Vloge na razpis Črnomelj-PrR-2020 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:

- trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji na območju Občine Črnomelj (datum registracije se preverja v registru AJPES);

- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost.

Vloga na razpis Črnomelj-PrR-2020 je popolna, če:

- je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Črnomelj-PrR-2020;

- je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;

- vsebuje vse predpisane obrazce;

- vsebuje vse zahtevane podatke, vsebina pa je razvidna zgolj iz obrazca;

- vsebuje obvezne priloge;

- je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

9. Izpolnjevanje pogojev razpisa

Izpolnjevanje pogojev razpisa Črnomelj-PrR-2020 ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD.

Po preteku razpisnega roka, 9. 7. 2020, komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.

Predlagatelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pozvani, da v roku 5 dni od poziva vlogo dopolnijo. Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku bo zavržena s sklepom.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih 12. točke tega razpisa. Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno in v celoti dopolnjene, bodo zavržene. Prav tako bodo zavržene vloge, za katere bi se izkazalo, da je predlagatelj v njih navajal neresnične podatke.

10. Merila razpisa

Predložene vloge bo v skladu z merili za ocenjevanje predloženih programov/projektov javnega programskega razpisa Črnomelj-PrR-2020 presojala in ocenjevala strokovno programska komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domačih straneh: www.jskd.si, www.crnomelj.si. Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi in projekti, ki bodo v celoti ustrezali navedenim merilom.

11. Pogodba o sofinanciranju in poročanje

Predlagateljem odobrenih kulturnih programov bo skupaj z odločbo o sofinanciranju posredovana v podpis tudi pogodba o sofinanciranju, ki so jo predlagatelji dolžni vrniti v 15-tih dneh po prejemu. Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa so izvajalci dolžni poročati o izvedbi na predpisanih obrazcih z ustreznimi prilogami.

12. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 20, p.p. 136, 8340 Črnomelj, do vključno 9. 7. 2020 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: ''NE ODPIRAJ – ČRNOMELJ-PrR-2020''. Na zadnji strani ovojnice mora biti navedba predlagatelja: naziv in poštni naslov. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Črnomelj-PrR-2020.

13. Informacije o razpisu

Pristojna pisarna za dajanje informacij in pojasnil je JSKD OI Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 20, Črnomelj e-pošta: oi.crnomelj@jskd.si tel.: 07/ 30 61 190.

Pristojna uslužbenca:

- Helena Vukšinič, helena.vuksinic@jskd.si

- Jaka Birkelbach, jaka.birkelbach@jskd.si

14. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa

Dokumentacija razpisa Črnomelj-PrR-2020 (besedilo razpisa, merila, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD (www.jskd.si) in spletni strani Občine Črnomelj (www.crnomelj.si). Predlagatelji pa jo lahko prevzamejo osebno na sedežu Območne izpostave JSKD Črnomelj.

15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Črnomelj-PrR-2020, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije.

mag. Marko Repnik,  direktor

 

Številka: 6102-4/2020-2
Datum: 20. 5. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČrnomeljPrR2019 Merila za ocenjevanje

 


Obrazci za prijavo

 

ČrnomeljPrR2020-ObrazecA-SplošniPodatki-Izjava

 

ČrnomeljPrR2020-ObrazecB-Predstavitev društva

 

ČrnomeljPrR2020-ObrazecC-Finančni načrt

 

ČrnomeljPrR2020-ObrazecD1-ZboriSkupine

 

ČrnomeljPrR2020-ObrazecD2-Gledališke-Lutkovne skupine

 

ČrnomeljPrR2020-ObrazecD3-Folklorne-Plesne skupine

 

ČrnomeljPrR2020-ObrazecD4-LikovneLiterarneFotoFilmske skupine

 

ČrnomeljPrR2020-ObrazecD5-Instrumentalne skupine

 

ČrnomeljPrR2020-ObrazecP-Projekt

 

ČrnomeljPrR2020-ObrazecE-OpremaDruštev