FINANCIRANJE /DRUGI POZIVI 2020 / LJUBLJANA-PrP-2020

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in nadaljnji), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Pogodbe o zagotavljanju sredstev Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020 št.: C7560-20-440024, ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15.9.2016 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD),

objavlja

javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis Ljubljana-PrP-2020)

 

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti

Predmet razpisa Ljubljana-PrP-2020 je sofinanciranje programov kulturnih društev na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti: glasba/gledališče in lutke/ples/folklora in ljudski pevci/film in video / literatura / likovna in foto dejavnost / sodobni načini umetniškega izražanja (v nadaljevanju: programi), ki so:

- redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;

- produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;

- skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta;

- izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

2. Cilji razpisa

Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana s sofinanciranjem programov kulturnih društev in njihovih zvez.

Zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogočeno vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Sofinanciranje ljubiteljske kulture na področju Mestne občine Ljubljana zasleduje predvsem naslednje cilje:

- vzpostavljanje pogojev za delovanje ljubiteljskih društev in skupin,

- spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti za pripravo in izvedbo prireditev ter kulturno vzgojo in izobraževanje,

- razvijanje programske in izvajalske kakovosti ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev,

- bogatitev kulturnega življenja prebivalcev mesta, kulturno preživljanje prostega časa in uresničevanje socialne kohezije,

- izboljšanje dostopnosti kulturnih vrednot z izvajanjem, organiziranjem in posredovanjem kulturnih dejavnosti in prireditev,

- socialno uveljavljanje različnih družbenih skupin in posameznikov,

- skrb za pestrost, razširjenost in rast kakovosti kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti; zlasti mladih, še neafirmiranih umetniških ustvarjalcev,

- skrb za kulturno vzgojo in izobraževanje, namenjeno lastnemu razvoju in kot oblika neformalnih in dopolnilnih vzgojnih in izobraževalnih programov za širšo javnost.

3. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Ljubljana-PrP-2020 znaša 232.000,00 €. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu s spremembami proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020.

Razdeljenih bo najmanj 90% razpoložljivih sredstev.

4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020.

5. Roki razpisa

Javni razpis Ljubljana-PrP-2020 prične teči dne 20.3.2020 in se zaključi 20.4.2020.

V skladu s 6. členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) roki v zadevah javnih razpisov za sofinanciranje ne tečejo, kar pomeni, da se rok za oddajo vlog ne javni razpis Ljubljana-PrP-2020 ne izteče 20. 4. 2020 ampak predvidoma 8. julija 2020.

6. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa je dostopna na spletni strani JSKD (www.jskd.si) in obsega:

- besedilo razpisa Ljubljana-PrP-2020,

- prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (celoletna programska dejavnost).

7. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Ljubljana in ustrezajo kriterijem tega razpisa. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Ljubljana do teh sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode in je sestavljen iz rednih (celoletnih) programskih dejavnosti, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katere se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, nakup opreme, itd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

8. Pogoji razpisa

Vloge na razpis Ljubljana-PrP-2020 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- trajneje, že vsaj eno leto delujejo na razpisnem področju in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji na območju Mestne občine Ljubljana (datum se ugotavlja v registru AJPES),

- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem (s podpisano izjavo predlagatelja zagotavljajo, da bo v primeru izbora omogočili javno dostopnost).

Predlagatelj programa ustreza kriterijem razpisa Ljubljana-PrP-2020 v primeru da:

- uresničuje navedene cilje, zlasti razvijanje ustvarjalnosti in kulturnega življenja v svojem okolju,

- trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju (datum se ugotavlja v registru AJPES),

- je v zadnjih 5 letih vsaj enkrat že nastopil na pregledni prireditvi, katere namen je predstavitev, primerjava in vrednotenje dosežkov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jo je spremljal pooblaščeni selektor JSKD za ustrezno področje dejavnosti,

- da je vsaj štirikrat v preteklih dvanajstih mesecih – samostojno ali v koprodukciji z drugimi ustanovami ali društvi – pripravil kulturni dogodek, namenjen javnosti in vsaj že eno leto po terminskem načrtu v organiziranih intervalih izvaja redni program študijskega dela, ki ga vodi ustrezno usposobljen mentor in se predstavi z javno produkcijo ali javno vajo,

- je program študijskega dela v pretekli sezoni (šolskem letu) obsegal najmanj 30 delovnih srečanj,

- sodi na področje ljubiteljske kulture,

- bo izveden v letu 2020,

- je nekomercialne narave; to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila,

- resorno ne spada na druga področja kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.,

- je zaokrožen, aktualen, ustvarjalen ter ima jasno in kakovostno vsebinsko in oblikovno zasnovo,

- uresničuje cilje Strateškega načrta Mestne občine Ljubljana na področju kulture,

- zagotavlja najmanj 50 % izvedbo javnega programa/javnih predstavitev, nastopov na območju Mestne občine Ljubljana,

- utemeljeno računa na odmevnost v medijih in ustrezno prepoznavnost v javnosti,

- ima realno uravnoteženo finančno konstrukcijo (odhodki = prihodki); to predlagatelj dokaže z navedbo predvidenih finančnih virov.

Vrednotenje za sofinanciranje rednega programa kulturnega društva temelji na presoji naslednjih prvin:

- temeljita predstavitev programske dejavnosti,

- rednih programskih načrtov društva, zlasti priprave in premierne izvedbe programov,

- velikosti društva,

- sodelovanje društva na skupnih programskih dogodkih s področja ljubiteljske kulture na območni, regijski, državni in mednarodni ravni,

- dosežkov društva na območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih preglednih srečanjih, festivalih in tekmovanjih kot dokaz kakovostne ravni.

Popolne vloge na razpis Ljubljana-PrP-2020 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni načrt), obrazec D (celoletna programska dejavnost),

- vsebujejo obvezne priloge.

Vloga je popolna, če:

- je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Ljubljana-PrP-2020,

- vsebuje vse zahtevane podatke in priloge,

- je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,

- vsebina mora biti razvidna zgolj iz obrazca,

- je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

9. Izpolnjevanje pogojev razpisa

Po preteku razpisnega roka, komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele na razpis Ljubljana-PrP-2020.

Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:

- ki niso bile oddane v razpisnem roku,

- ki niso popolne,

- ki jih ni vložila upravičena oseba.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 11. točke tega razpisa.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

10. Kriteriji razpisa

Predložene vloge bo v skladu s kriteriji za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega razpisa Ljubljana-PrP-2020 presojala in ocenjevala strokovno programska komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Kriteriji so sestavni del besedila razpisa Ljubljana-PrP-2020.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.

A. SPLOŠNI KRITERIJI

Po teh kriterijih se ocenjujejo programi ljubiteljskih kulturnih društev in skupin (v nadaljevanju: društev), ki delujejo na področju glasbe/gledališča in lutk/folklore/plesa/literature/sodobnih načinov umetniškega izražanja/likovne, filmske, foto in video dejavnosti in imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana.

RAZVRSTITEV SKUPIN PO KATEGORIJAH (kvaliteta)

I. KATEGORIJA – v I. kategorijo se lahko uvrsti skupina, ki po mnenju strokovnega spremljevaca/selektorja JSKD dosega državni nivo.

II. KATEGORIJA – v II. kategorijo se lahko uvrsti skupina, ki po mnenju strokovnega spremljevalca /selektorja JSKD dosega regijski nivo.

III. KATEGORIJA – v III. kategoriji so skupine, ki po mnenju strokovnega spremljevalca/selektorja JSKD dosegajo območni/lokalni nivo.

B. POSEBNI KRITERIJI

– ZA PODROČJA GLASBA / GLEDALIŠČE IN LUTKE / PLES/FOLKLORA IN LJUDSKI PEVCI / FILM IN VIDEO / LITERATURA / LIKOVNA IN FOTO DEJAVNOST / SODOBNI NAČINI UMETNIŠKEGA IZRAŽANJA

Prva kategorija ( državni nivo ) do 600 točk
Pogoji: letni program dela - 70 vaj/natančen opis premiernega programa/najmanj šest samostojnih produkcij v javnosti/udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih.

Druga kategorija ( regijski nivo ) do 300 točk
Pogoji: letni program dela - 70 vaj/letni načrt vključuje več kot polovico sveže produkcije/ izvedba najmanj treh javnih predstavitvah v lastni režiji/udeležba na regijskih srečanjih in tekmovanjih/ večje število priložnostnih nastopov.

Tretja kategorija ( območni nivo ) do 100 točk
Pogoji: letni program dela - 35 vaj/letni načrt vključuje tretjino sveže produkcije/izvedba najmanj dveh javnih predstavitev v lastni režiji/priložnostni nastopi – predstavitve.

Uvrstitev manjših skupin (10 ali manj aktivnih članov)
Skupine z 10 ali manj aktivnimi člani se vrednotijo po merilih tretje kategorije.

Mentorstvo
– prva kategorija do 100 točk/druga kategorija do 50 točk/ tretja kategorija do 30 točk.

Somentorstvo
– prva kategorija do 50 točk/druga kategorija do 20 točk.

ZVEZE DRUŠTEV

Skupni programi društev predstavljajo programi in projekti, za katere se dogovorijo društva in se izvajajo kot programi in projekti, v katerih lahko sodelujejo vsa društva s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, s sedežem na območju Mestne občine Ljubljana, bodisi kot programi sistemske pomoči, s katerimi se zagotavljajo prostorski, tehnični in kadrovskih pogoji za stabilno in stalno delovanje in ustvarjanje ljubiteljskega kulturnega dela na območju Mestne občine Ljubljana. Sofinanciranje temelji na predlogu programa in projektov v Ljubljani. Programi se sofinancirajo po načelu varčnega in gospodarnega poslovanja na osnovi ocene stroškov, ki jih zahtevajo.

Svetovanje in pomoč

Zvezi društev, ki spremlja dejavnost in zagotavlja redno svetovanje in pomoč društvom pri rednem delovanju ter pripravi in izvedbi lastnih projektov, se sofinancira svetovanje in pomoč.

do 100 točk za društvo

Obseg svetovanja in strokovne pomoči dokaže zveza s programskim listom ali drugimi ustreznimi dokazili.

Skupni program

Zvezi društev, ki pripravi in izvede tradicionalna srečanja ljubiteljskih kulturnih skupin, namenjena predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov, se sofinancira pripravo in izvedbo teh prireditev.

do 100 točk za vsako področje ljubiteljskih dejavnosti, za katero je srečanje izvedeno.

C. DODATNI KRITERIJI

– ZA VSA PODROČJA DEJAVNOSTI

Dodatek za vrhunske dosežke

Pevski zbori, vokalne skupine, pihalni orkestri, komorni, mandolinski in tamburaški orkestri, male instrumentalne skupine, gledališke in lutkovne skupine, folklorne skupine, plesne skupine, likovne, literarne, foto, video in filmske skupine ter skupine sodobnih umetniških praks (v nadaljevanju: skupine), ki so prejela najvišja državna priznanja in odlikovanja in/ali so se širše uveljavili na državnih in mednarodnih tekmovanjih z ustrezno strokovno referenco in/ali so v preteklih dveh sezonah izvedli tehtnejše programske projekte in/ali so se na kakšen drug način širše kakovostno uveljavili, prejmejo dodatek za kakovostno raven dejavnosti.

do 30 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini po posebnih kriterijih za programske dejavnosti.

Seniorske skupine

Seniorske skupine prejmejo poseben dodatek (večina članov je starejših od 65 let).

do 20 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini po splošnih in posebnih kriterijih za programske dejavnosti.

Obletnica delovanja

Če v letu, ko društvo praznuje »okroglo« obletnico (vsakih 10 let in 25 let kot srebrni jubilej) svojega delovanja in pripravi poseben projekt v ta namen, dobi v ta namen poseben dodatek, in sicer: 

do 10 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini po splošnih in posebnih kriterijih za programske dejavnosti.

Sodelovanje v projektih vrednotenja, predstavljanja in primerjanja dosežkov ljubiteljske kulture

do 10 točk – območni nivo/ do 20 točk – regijski nivo/ do 30 točk – državni nivo in mednarodna tekmovanja.

Sodelovanje v sklopu prireditev Mestne občine Ljubljana

Izvajalec se zavezuje k brezplačnemu enkratnemu nastopu za potrebe prireditev Mestne občine Ljubljana in se vsako sodelovanje ovrednoti v višini dodatnih 10 točk.

Dodatek za vzdrževanje

Skupinam se prizna dodatek za stroške dejavnosti, zlasti za vzdrževanje oblek, instrumentov, za nakup drobnega potrošnega materiala, vzdrževanje kostumov in scene, pranje in likanje ljudskih noš, plesnih kostumov in druga gradiva in pripomočki, potrebna za delovanje dejavnosti društva/skupine (dodatek se upošteva za člane, ki imajo stalno ali začasno bivališče na območju Mestne občine Ljubljana – izjema dijaki in študenti v času šolanja).

Dodatek na člana skupine znaša:

instrumentalna glasbena dejavnost - 4 točke,

folklorna dejavnost - 3 točke,

vokalna glasbena dejavnost/gledališka in lutkovna/plesna dejavnost - 2 točki,

likovna in foto dejavnost/ filmska - video/literarna dejavnost in sodobni načini umetniškega  izražanja - 1 točka.

Obračun

Najnižji znesek sofinanciranja
V kolikor predlagateljeva vloga v skladu s kriteriji vrednotenja ne doseže 50 točk, izpade iz sofinanciranja.

Zmanjšana ali pomanjkljiva realizacija programa
V primeru, da je skupina iz kakršnega koli razloga svoj letni program uresničila v skromnejšem obsegu od načrtovanega, se sofinancira le tisti del programa, ki ga je skupina dejansko uresničila.

Znižanje seštevka prejetih točk v višini ¼
V primeru, da se skupina v dveh zaporednih sezonah ne udeleži enega izmed preglednih srečanj v organizaciji JSKD, se skupini seštevek prejetih točk zniža za ¼.

Zvišanje seštevka prejetih točk v višini do ¼

Aktivna participacija izvajalca v pripravo kandidature MOL EPK 2025.

Aktivna participacija izvajalca v projektu Abonma ljubiteljske kulture.

OBVEZNA PRILOGA – seznam članov kulturnega društva

Velikost kulturnega društva mora biti razvidna iz priloženega seznama članov, ki je osnova za vrednotenje dodatka za vzdrževanje.

11. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki, poslana kot priporočena pošiljka na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, do 20.4.2020. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke.

Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, ter obratno, se šteje kot neoddana.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi.


Na podlagi 7. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja naezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), Uradni list RS, št. 36/20, lahko vlagatelji vloge na razpis Ljubljana-PrP-2020 oddajo samo elektronsko, saj zaradi izrednih razmer fizično oddajanje podpisanih papirjev ni obvezno. Za pravočasno in veljavno oddano vlogo šteje oddaja popolne vloge v aplikaciji za javne razpise (https://razpisi.jskd.si) najkasneje do 20. 4. 2020, do 23:59 ure. Vloge v papirni obliki torej ni potrebno oddati.
V kolikor bo potrebno vloge, z namenom ugotavljanja istovetnosti predlagatelja, predložiti v fizični obliki, bodo vlagatelji o tem pravočasno obveščeni po elektronski pošti na naslov kontaktne osebe.

Po 31. maju 2020 morajo biti vse vloge poslane tudi po klasični pošti z žigom predlagatelja in podpisom odgovorne osebe.

Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži eno (1) vlogo. Če v društvu deluje več samostojnih sekcij morajo biti v enem ovitku predlogi za vsako posamezno sekcijo (glasbena, gledališka…) z izdelanim finančnim načrtom za sekcijo in skupnim finančnim načrtom za celotno dejavnost društva.  Vloga mora ustrezati določilom prvega odstavka 8. točke.

Vsebina programa je avtorsko delo prijavitelja.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Ljubljana-PrP-2020.

12. Dopolnjevanje vlog

Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisanem roku, kot velja za pošiljanje vlog in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »NE ODPIRAJ - VLOGA NA RAZPIS Ljubljana-PrP-2020« – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj pozvan, da v določen roku vlogo dopolni. Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom.

13. Pristojni uslužbenci

Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil v okviru uradnih ur so:

- Andreja Repar, E: oi.ljubljana@jskd.si, M: 031/ 867 795

- Nataša Klemenčič, E: oi.ljubljana@jskd.si, M: 041/ 539 265

- Maša Medved, E: oi.ljubljana@jskd.si, M: 031/ 249 244

Uradne ure: vsak delovni dan, med 9.00 in 12.00 uro.

14. Obravnavanje vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Ljubljana-PrP-2020, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbor kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v tridesetih (30) dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije.

 

mag. Marko Repnik,
direktor

 

Del. št.: 6100-9/2020/3
Datum: 20.3.2020

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

 

Odobreni programi

 

Zavrnjeni programi

 

Besedilo razpisa

 

Vzorec obrazcev

 

Dodatne informacije:

Andreja Repar, vodja območne izpostave Ljubljana

E: andreja.repar@jskd.si,
M: 031/ 867 795

 

Nataša Klemenčič

E: natasa.klemencic@jskd.si
M: 041/ 539 265

 

Maša Medved

Maša Medved

E: oi.ljubljana@jskd.si,
M: 031/ 249 244

 

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan, med 9.00 in 12.00 uro.