FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI 2020 / PTUJ-PrP-2020

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 49/20 – ZIUZEOP), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Pogodbe o izvajanju nalog javne službe v interesu Mestne občine Ptuj na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2020, z dne 23. 3. 2020  ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si),

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), objavlja

Javni programsko-projektni razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ptuj v letu 2020(v nadaljevanju: razpis: oznaka Ptuj-PrP-2020)

1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti:

Predmet razpisa Ptuj PrP-2020 je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev, samozaposlenih v kulturi in zasebnih zavodov (v nadaljevanju: upravičenih oseb), ki so:

- redno, sistematično in kontinuirano delovanje upravičenih oseb, ki se kaže kot izobraževalno in ustvarjalno delo;

- produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področjih dejavnosti, ki ga pripravljajo  in izvajajo upravičene osebe  na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;

- skupni programi upravičenih oseb na nivoju mesta;

- izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna, folklorna, filmska in video, plesna, likovna, literarna dejavnost in sodobni načini umetniškega izražanja.

2. Cilji razpisa:

- spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Ptuj s sofinanciranjem programov/projektov upravičenih  oseb,

- zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogočeno vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

- spodbujanje aktivnosti, ki predstavljajo kulturno raznolikost Evrope, krepijo medkulturni dialog ter poudarjajo skupne vidike evropskih kultur, dediščine in zgodovine

3. Okvirna vrednost:

Razdeljujejo se finančna sredstva Mestne občine Ptuj. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Ptuj PrP-2020, znaša 47.964,00 evrov*.  Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu s spremembami proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2020.
Za vrednotenje prijav bo rezerviranih do 10 % razpisanih sredstev za obravnavo pripomb in ugovorov prijaviteljev.

* Do 5.000 evrov znotraj razpoložljivih sredstev je namenjenih za sodelovanje s pobratenimi in partnerskimi mesti Mestne občine Ptuj, mesti Združenja zgodovinskih mest Slovenije ter mesti, ki so se potegovala, ali nosila naslov Evropska prestolnica kulture. V kolikor med prijavami ne bo projektov tovrstnega sodelovanja, se bodo sredstva porazdelila med programe in projekte prijaviteljev. Seznam mest je priložen k razpisni dokumentaciji.

4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020.

5. Roki razpisa:

Javni razpis Ptuj PrP-2020 prične teči 10. 6. 2020 in se zaključi 10. 7. 2020.

6. Dokumentacija razpisa:

Dokumentacija razpisa obsega:

- besedilo razpisa Ptuj PrP-2020,

- merila za ocenjevanje predloženih programov razpisa Ptuj PrP-2020,

- prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); A1 (podatki o delu prijavitelja); B (celoletna programska dejavnost / kulturni projekt in finančni načrt); C (finančna konstrukcija), E (elektronske priloge), I (izjava) in

- seznam mest (pobratena in partnerska mesta Mestne občine Ptuj, mesta Združenja zgodovinskih mest Slovenije ter mesta, ki so se potegovala, ali nosila naslov Evropska prestolnica kulture).

Razpisna dokumentacija bo objavljena:

- 10. 6. 2020: objava na domači strani sklada (www.jskd.si) - besedilo razpisa, merila in vzorci prijavnih obrazcev,

- 10. 6. 2020: objava v spletni aplikaciji za razpise JSKD (https://razpisi.jskd.si) - besedilo razpisa, merila in vzorci prijavnih obrazcev,

- 10. 6. 2020: objava na spletni strani Mestne občine Ptuj (www.ptuj.si) - besedilo razpisa, merila in vzorci prijavnih obrazcev,

- 10. 6. 2020: dostopna dokumentacija razpisa pri območni izpostavi sklada Ptuj (besedilo razpisa, merila in vzorci prijavnih obrazcev).

7. Pomen izrazov:

Upravičene osebe po tem razpisu so:

- kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Ptuj

- samozaposleni v kulturi in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Ptuj.

Pravne osebe, ki so program/projekt prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Ptuj, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Za prijavo kulturnega programa so upravičeni: kulturna društva in zveze kulturnih društev.
Za prijavo kulturnih projektov so upravičeni: kulturna društva in zveze kulturnih društev, zasebni zavodi ter samozaposleni na področju kulture.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode in je sestavljen iz rednih (celoletnih) programskih dejavnosti, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katere se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore).

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

Zveze društev lahko združujejo društva, ki delujejo v kulturi, posameznike, samozaposlene v kulturi, pravne osebe in druge. To je združenje, ki ga lahko skladno s 16. členom Zakona o društvih (ZDru­1) ustanovita najmanj dve društvi. Odločitev o ustanovitvi zveze društev morajo sprejeti zbori članov vseh društev. Društva, ki ustanovijo zvezo, nato po svojih predstavnikih sprejmejo še statut nove zveze društev in izvolijo njenega zastopnika (predsednika).

8. Pogoji razpisa:

Vloge na razpis Ptuj-PrP-2020 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji na območju Mestne občine Ptuj (datum se ugotavlja v registru AJPES);

- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost.

Popolne vloge na razpis Ptuj-PrP-2020 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- vsebujejo predpisane obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju in izjava odgovorne osebe); B (podatki o delu prijavitelja); C (celoletna programska dejavnost in finančni načrt); D (prijava projekta in finančni načrt ), E (priloge),

- vsebujejo obvezne priloge.

Vloga je popolna, če:

- je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Ptuj PrP-2020,

- vsebuje vse zahtevane podatke in priloge,

- je izpolnjena v slovenskem jeziku,

- je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

9. Izpolnjevanje pogojev razpisa:

Po preteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.

Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:

- ki niso bile oddane v razpisnem roku,

- ki jih ni vložila upravičena oseba.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 11. točke tega razpisa.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

10. Merila razpisa:

Predložene vloge bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov / projektov javnega programskega razpisa Ptuj-PrP-2020 presojala in ocenjevala strokovno programska komisija, ki jo na predlog župana Mestne občine Ptuj imenuje direktor JSKD RS. Merila so dostopna spletni strani sklada: www.jskd.si, na spletni strani Mestne občine Ptuj www.ptuj.si in na ptujski območni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi in projekti, ki bodo v celoti ustrezali navedenim merilom.

11. Oddaja in dostava vlog:

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki poslana kot priporočena pošiljka na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ptuj, Jadranska 13, 2250 Ptuj, do 10. 7. 2020. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke.

Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, ter obratno, se šteje kot neoddana. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.

Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži eno (1) vlogo. Če v društvu deluje več samostojnih sekcij, morajo  biti  v enem ovitku predlogi za vsako posamezno sekcijo (glasbena, gledališka, …) z izdelanim finančnim načrtom za sekcijo, oziroma največ trije (3) predlogi za prijavo projektov.  

Predlagatelj lahko odda vlogo za sofinanciranje celoletne programske dejavnosti ali sofinanciranje posameznega projekta.

Hkratna prijava programa in projekta istega predlagatelja se izključujeta.

Vsebina programa oziroma projekta je avtorsko delo prijavitelja.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Ptuj-PrP-2020.

12. Pristojna uslužbenka:

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in vsebinskih pojasnil je Iva Brajović (02 749 39 73).

Uradne ure (po telefonu) so vsak delavnik med 9. in 14. uro.

13. Obveščanje o izboru:

Predlagatelje bodo o odločitvah obveščeni v tridesetih (30) dneh po zasedanju in odločitvi strokovno-programske komisije.

 

Mag. Marko Repnik,
direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

 

Številka: 6102-8/2020-1
Datum: 2. 6. 2020

 

 

 

aplikacija

 

RAZPIS

 

Dodatne informacije:

Iva Brajović

(02 749 39 73)

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9. do 14. ure.

Vzorci prijavnih obrazcev razpisa Ptuj-PrP-2020

 

MERILA RAZPISA PTUJ-PrP-2020

 

BESEDILO RAZPISA PTUJ-PrP-2020 (pdf)

 

PRILOGA:
Pobratena in partnerska mesta Mestne občine Ptuj, mesta Združenja zgodovinskih mest Slovenije