FINANCIRANJE

 

 

 

Javni projektni razpis Etn-2011


 Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 04/10), Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Ur. list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (www.jskd.si) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja


javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2011 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka Etn 2011)


Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
 
1. Predmet razpisa in področja dejavnosti

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi (v nadaljevanju: projekti). Predmet razpisa ni sofinanciranje projektov italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti, kajti njim so namenjeni posebni razpisi Ministrstva za kulturo.
 
2. Cilji razpisa

Cilji razpisa so:

 • spodbujanje kakovostne kulturne ustvarjalnosti pripadnikov različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev;
 • ohranjanje kulturne identitete pripadnikov različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi potrebami;
 • podpiranje kakovostnih projektov, ki so pomembni za kulturni razvoj manjšinskih etničnih skupnosti;
 • povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in povečanje dostopnosti kulturnih vsebin;
 • predstavljanje manjšinskih skupnosti širšemu okolju;
 • vključevanje ustvarjalnosti manjšinskih etničnih skupnosti v slovenski kulturni prostor;
 • razvijanje kakovostnih programov kulturne vzgoje.

3. Področje razpisa

Področje razpisa je kulturna dejavnost različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več navedenih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati.

Kulturna dejavnost po posameznih področjih obsega zlasti:

 • premierno produkcijo koncertov, gledaliških in plesnih predstav, samostojnih in skupinskih filmskih, literarnih, likovnih in večzvrstnih projektov;
 • mednarodna sodelovanja;
 • izdajo rednih in posebnih publikacij, prve izdaje nosilcev zvoka in slike, izdaje literarnih zbornikov in druge oblike založništva za potrebe manjšinskih etničnih skupnosti;
 • dejavnosti, namenjene kulturni vzgoji.

4. Okvirna vrednost razpisa

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 220.317,00 evrov.

5. Roki razpisa

Razpis je odprt od 4. 2. 2011 do 4. 3. 2011.

6. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava ter ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih v kulturi, ki delujejo na področju razpisa.

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, likovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, publikacija, izobraževanje,  kulturni dogodek).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se v finančni strukturi projekta skupne vrednosti predvidenih odhodkov ujemajo s prihodki (odhodki = prihodki).
 
7. Pogoji razpisa

Vloge na razpis lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so kulturna društva, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (to dokažejo s kopijo potrdila AJPES – Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve, iz katerega je razviden datum vpisa – dokument ne sme biti starejši od dvanajst (12) mesecev), ali ustvarjalci s statusom samozaposlenih v kulturi (kar dokažejo s kopijo potrdila o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi);
 • zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;
 • so izpolnili vse pogodbene obveznosti do sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev v preteklih letih (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja);
 • ne prijavljajo istega projekta, ki je bil izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu ali pozivu Ministrstva za kulturo, Slovenskega filmskega centra ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja).

8. Splošni kriteriji razpisa

Predlagatelj posameznega projekta ustreza splošnim kriterijem, če:

 • trajneje, vsaj eno leto pred začetkom razpisa, deluje na razpisnem področju;
 • izvaja programe, ki omogočajo ohranitev posebne kulturne identitete različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi potrebami;
 • izvaja programe, namenjene manjšinskim kulturnim ustvarjalcem;
 • izvaja programe, ki predstavljajo manjšinske skupnosti širšemu okolju.

Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem tega razpisa, če:

 • sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ustvarjalcev manjšinskih skupnosti;
 • omogoča ohranitev posebne kulturne identitete različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi potrebami;
 • predstavlja manjšinske skupnosti širšemu okolju;
 • resorno ne spada na druga področja, kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;
 • zaprošeni znesek sofinanciranja ni večji od 90 % vseh predvidenih stroškov;
 • bo v celoti izveden v letu 2011;
 • ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki);
 • ima realno finančno konstrukcijo (je izvedljiv glede na razpoložljive vire...).

9. Posebni kriteriji razpisa

 • projekt ustreza kriterijem razpisa, če je nov ter hkrati vsebinsko in organizacijsko zaokrožen (ponovne izvedbe v preteklih letih sofinanciranih akcij niso predmet razpisa);
 • sofinanciranje osnovne dejavnosti društva ni predmet razpisa (npr. vaje ali druga redna letna srečanja brez vsebinskih poudarkov…);
 • v primerih, ko je predmet prijave izdaja knjige, mora predlagatelj v vlogo vključiti 3-5 strani besedila, če gre za prozno delo, 3-5 pesmi, če gre za pesniško zbirko, oz. kazalo, če gre za izdajo zbornika;
 • v primerih, ko je predmet prijave izdajanje časopisa, mora predlagatelj priložiti zadnjo številko že izdanega časopisa oz. osnutek novega;
 • v okviru literarne dejavnosti se sofinancira izdaje kakovostnih zbornikov, samostojne izdaje avtorjev pa le v primeru, če gre za vidnega ustvarjalca ali če je iz prilog razvidna nadpovprečna kakovost dela;
 • ne sofinancira se vzdrževanje že obstoječe spletne strani;
 • podpira se priprave izobraževanj z gostujočimi strokovnjaki, če se ta organizirajo za več društev hkrati (izobraževanj z gostujočimi strokovnjaki, ki jih pripravlja društvo zgolj za svoje člane, se v okviru tega razpisa ne sofinancira);
 • pri pripravi srečanj folklornih, gledaliških in drugih skupin, srečanj literatov, likovnikov ipd. imajo prednost tista, ki v projekt vključujejo tudi strokovni pogovor poznavalca določnega področja z vodji skupin in pisno oceno;
 • podpira se gostovanja skupin in posameznikov v matici, ne podpira se gostovanj zunaj matice;
 • predmet razpisa ni sofinanciranje projektov, pri katerih je razvidno, da gre zgolj za druženja ob športu in zabavi;
 • predmet razpisa ni sofinanciranje projektov, pri katerih gre za tekmovanja ali izplačevanja nagrad.


Projekti bodo ocenjeni na podlagi posebnih kriterijev, glede na:

 • zasnovo in predvideno izvedbo predlaganega projekta (skupaj možnih 50 točk): 
 • tematska izvirnost in vsebinska tehtnost  / inovativnost v pristopu in izvedbi  / aktualnost (25 točk);
 • reference izvajalcev projekta (10 točk);
 • navezanost na raziskave in/ali interpretiranje drugih virov (5 točk);
 • vključenost lastnega znanja in dosedanje izkušnje (5 točk);
 • povezovanje tradicije z novejšimi umetniškim trendi  (5 točk);
 • pomen projekta za manjšinsko skupnost in splošno kulturno delovanje (skupaj možnih 25 točk): 
 • spodbujanje kulturnega razvoja (10 točk);
 • prispevek h kulturni raznolikosti, spoznavanje kultur, negovanje in ohranjanje izročila (5 točk);
 • integrativnost, interkulturalnost, sodelovanje  (5 točk);
 • prispevek k dvigu kakovosti društvene ustvarjalnosti (5 točk);
 • oceno predlagatelja (skupaj možnih 25 točk): 
 • dosežki na strokovno spremljanih preglednih srečanjih v zadnjih treh letih (15 točk);
 • odmevnost v medijih in strokovni javnosti (10 točk);
 • produkcija in postprodukcija predlagatelja  (5 točk).

10. Uporaba kriterijev
Programe bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge) in za sofinanciranje predlagala le tiste projekte, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije, na podlagi posebnih kriterijev pa prejeli višje število točk. Pri postopku javnega razpisa se najnižje število točk, potrebnih za sofinanciranje, določi po končanem razpisu glede na kakovost in število prijav.


11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev


Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 oz. v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/2009).

12. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa obsega:

 • besedilo razpisa;
 • prijavne obrazce: A (osnovni podatki o prijavitelju), A-1 (podatki o dosedanjem delu in dosežkih društva), B (osnovni podatki o projektu in finančni načrt ), B-1 (sinopsis in utemeljitev projekta), Izjava (izjave odgovorne osebe prijavitelja);

Dokumentacija razpisa je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si, predlagatelji pa jo lahko med uradnimi urami (vsak delovni dan med 9. in 11. uro) dobijo tudi na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

JSKD je dolžan v času razpisnega roka na pisno zahtevo razpisno dokumentacijo poslati tudi po pošti ali po elektronski pošti.

13. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p.p. 1699, 1000 Ljubljana, do 4. 3 2011 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj! - Vloga na razpis Etn-2011. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).

Posamezni predlagatelj lahko na ta razpis predloži skupaj največ šest (6) vlog. Na posamezno področje dejavnosti (glasbena, gledališka...) lahko predloži največ tri (3) vloge. Predlagatelji, ki bodo vložili večje število vlog od prepisanih, bodo pozvani, da določijo projekte, ki jih bo komisija obravnavala. V kolikor se predlagatelj v predpisanem roku ne bo odzval, bo komisija z žrebom določila projekte, ki jih bo obravnavala.
Posamezni predlagatelj lahko predloži več vlog v enem ovitku, vendar mora vsaka od njih ustrezati pogojem popolne vloge.
 Predlagatelj lahko dopolnjuje vlogo le v razpisnem roku na način, kot velja za pošiljanje vlog.

14. Izpolnjevanje pogojev razpisa

Vloga na razpis je popolna, če:
* je predložena na navedenih prijavnih obrazcih Etn-2011;
* je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
* vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju), A-1 (podatki o delu društva), B (prijava projekta s finančnim načrtom), B-1 (sinopsis in utemeljitev projekta), Izjava (izjave odgovorne osebe);
* vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
* je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 13. točke tega razpisa.

Izpolnjevanje pogojev razpisa ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

14. Pristojni uslužbenci

Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so:
* Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si, 01/2410-502
* Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/2410-518

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
 
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
 
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil praviloma v tridesetih (30) dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije, z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. Po tem roku bodo izdane odločbe.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti