JAVNI RAZPISI IN POZIVI /JAVNA NAROČILA

 

JAVNO NAROČILO ŠT.: 4300-1/2020-1:

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB PO POSTOPKU JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI ZA ZA IZVAJANJE STORITEV TELEKOMUNIKACIJ

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

 

Datum objave: 17.02.2020   16:10
Vprašanje: Prosimo za detajlno razlago kaj je naročnik imel u mislih pod zahtevo prenosniki z vgrajenim WWAN modemom?

ODGOVOR:
Prenosniki z vgrajenim WWAN modemom imajo možnost vstavitve ustrezne SIM kartice ali modul za priključitev na Wireless wide area network (WWAN) znotraj lokalnih mej celice mobilnega prenosa podatkov (the regional boundaries of cellular service).

Datum objave: 14.02.2020   08:59
Vprašanje: Nekje navajate, da bo pogodba sklenjena za obdobje 48 mesecev, drugje pa 24 mesecev. Katero obdobje je pravilno?

ODGOVOR:
Pozdravljeni!
Pogodba bo sklenjena za obdobje 4 let, tj. 48 mesecev.
Lep pozdrav,

Datum objave: 14.02.2020   09:02
Pozdravljeni,
pozivamo vas k razdelitvi javnega naročila na 2 sklopa in sicer:
1. Internetne povezave
2. Fiksna in mobilna telefonija
V nasprotnem primeru se favorizora ponudnike, ki lahko zagotovijo vse navedene storitve hkrati.
Zakon tudi sam tako določa:
Javno naročilo namreč ne sme omejevati konkurenco med ponudniki z izbiro ali izvedbo postopka, ki ne bi bila v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. Prav tako mora naročnik zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo.

ODGOVOR:
Pozdravljeni!
Razpis ne omejuje konkurence med ponudniki, saj omogoča oddajo ponudbe s podizvajalci ali soponudniki.
Lep pozdrav.


Datum objave: 14.02.2020   09:03
Ali je rok 5 dni za podpis pogodbe podaljšljiv v izjemnih oz. opravičljivih primerih (npr. odsotnost podpisnikov)?

ODGOVOR:
Da, vendar ne več kot 15 dni.
Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2020   09:04
pozdravljeni
prosimo za detajlno razlago kaj je naročnik imel u mislih pod zahtevo prenosniki z vgrajenim WWAN modemom?

ODGOVOR:
Pozdravljeni!
Na vaše vprašanje bomo odgovorili v ponedeljek.
Lep pozdrav.
(Glejte prvi odgovor zgoraj)


Datum objave: 14.02.2020   09:06
Naročnik je v razpisni dokumentaciji med obveznosti izvajalca med drugim zapisal tudi: ''Izvajalec se obvezuje storitve izvajati strokovno, kakovostno in v časovnih obdobjih, določenih s strani naročnika, sproti ali za druge storitve, ki se dogovorijo naknadno (npr. tisk majic).'' Katere so te storitve, ki se dogovorijo naknadno oz. ali je prišlo do pomote v razpisni dokumentaciji? Tisk majic namreč ni v nikakršni povezavi s predmetom javnega naročila.

ODGOVOR:
Spoštovani!
Da, v razpisni dokumentaciji je napaka, naročnik ne predvideva dodatnih storitev izven specifikacije.
Lep pozdrav,


Datum objave: 14.02.2020   09:10
Prosim potrdite, da v zvezi z ločenimi računi prevzemate posledice, da v primeru, da posameznik ločenega računa za zasebno porabo ne bo plačal, izvajalec lahko blokira celotno uporabniško številko, torej tako za poslovno, kot za zasebno porabo? Ali prevzemate odgovornost plačila ločenega računa za fizično osebo v primeru, da le ta ne bi bil poravnan s strani fizične osebe (ponudnik namreč s to fizično osebo ni in ne bo v pogodbenem razmerju).

ODGOVOR:
Da, naročnik prevzema odgovornost za plačilo stroškov nastalih v okviru ločenega računa, pri čemer izvajalec lahko blokira samo številko posameznega neplačnika.
Lep pozdrav.


Datum objave: 14.02.2020   09:12
Ali je mogoče oceniti možna odstopanja od predvidenega obsega nakupa mobilnih aparatov. Ponudniki namreč lahko dajo optimalno ponudbo le v primeru, da so količine jasne. Naročnik je namreč na enem mestu zapisal, da lahko pod pogoji iz ponudbe kupi 1 kos mobilnega telefonskega aparata za vsakega uporabnika, potem pa je v nadaljevanju zapisal, da bo telefone kupoval glede na dejanske potrebe, zato je njihovo število lahko večje ali manjše od ocenjenega. Iz ponudbenega predračuna izhaja okvirna količina 70 mobilnih telefonov na leto. Kakšno je torej prevideno odstopanje od letne količine 70 mobilnih telefonov?

ODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji je nejasnost - naročnik bo 70 mobilnih telefonov potreboval v obdobju 4 let, pri čemer odstopanje ni višje od 10%.
Lep pozdrav.


Datum objave: 14.02.2020   09:16
Naročnik je v vzorcu Pogodbe o izvajanju telekomunikacijskih storitev v 22. členu zapisal, da ''je izvajalec dolžan odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku 8 dni od dneva grajanja napake V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je izvajalec dolžan dostaviti naročniku novo blago, sicer lahko naročnik zniža vrednost pogodbe ali odstopi od pogodbe.'' Ali je naročnik morda želel rok za odpravo napake oziroma popravilo vezati na dan, ko izvajalec potrdi obstoj stvarne napake? Drugačna interpretacija bi bila namreč nerazumna, saj mora imeti izvajalec možnost, da se do obstoja napake opredeli. Poleg tega je rok 8 dni za odpravo napake absolutno prekratek. V tako kratkem času je aparat nemogoče dostaviti do servisa, postaviti diagnozo, zagotoviti morebitne potrebne rezervne dele ter napako odpraviti. Predlagamo, da naročnik v tem delu ustrezno spremeni razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR:
Spoštovani:
Da, rok je 8 dni po potrditvi stvarne napake. V pogodbo bomo dodali možnost, da izvajalec zagotovi nadomestno opremo za čas popravila oz. servisa.
Lep pozdrav.


Datum prejema: 19.02.2020   
Spoštovani,
prosim za obrazložitev ponudbenega predračuna.
Edino pri storitvah fiksnega omrežja (fiksne telefonije) ste predvideli postavko vzpostavitve sistema "Cena prenosa naročniške številke in priključna taksa fiksna, vključno s priključki za faxe". Pri vseh ostalih storitvah postavke vzpostavitve ni. Verjetno tega ne predvidevate in se pričakuje od ponudnikov, da se odda samo enotna cena na kos - obračun mesečno.
V xls dokumentu predračuna tudi niste predvideli skupne kalkulacije (računanje posameznih postavk in končne kalkulacije), kar lahko privede do različnega pojmovanja in posledično napak pri ponudbah in hipotetično izločitev ponudnika. Tako je v točki "A.2) storitve fiksnega omrežja" predvidena cena postavke "Cena prenosa naročniške številke in priključna taksa fiksna, vključno s priključki za faxe", ki se predvidoma upošteva plačilo enkratno - kot priključnina. V skupnem znesku tabele A.2) pa je postavka poimenovana "SKUPAJ na mesec (v EUR brez DDV)" - torej samo mesečni strošek in ločeno "SKUPAJ za 48 mesecev (v EUR brez DDV)". Prosim za obrazložitev, če se postavko "Cena prenosa naročniške številke in priključna taksa fiksna, vključno s priključki za faxe" upošteva samo pri izračunu "SKUPAJ za 48 mesecev" kot vrednost mesečnih naročnin x 24 + navedena postavka (se pri "SKUPAJ na mesec" tako ne upošteva).
Prosim za popravek, dopolnitev ponudbenega predračuna oz. pojasnilo.
Lep pozdrav

ODGOVOR: postavka vzpostavitev sistema "Cena prenosa naročniške številke in priključna taksa fiksna, vključno s priključki za faxe". je mišljena samo enkrat v celotnem 48-mesečnem obdobju in ne vsak mesec, zato se ne upošteva pri  "SKUPAJ na mesec", temveč zgolj pri izračunu "SKUPAJ za 48 mesecev.
Lep pozdrav.

 

Datum prejema: 19.02.2020   12:41
Spoštovani,
po predlogu predračuna se za storitve fiksnega omrežja pričakuje (če prav razumem) enotno ceno klicev v fiksna omrežje SLO + EU in enotno ceno za klice v mobilna omrežja SLO + EU.
Da bi lahko dobili optimalno ponudbo predlagamo, da se tarifna območja loči na:
- nacionalni promet klice v omrežja operaterjev v SLO (ločeno za fiksna in mobilna omrežja)
- klice v območju EU (lahko ločeno za fiksna in mobilna omrežja EU operatejev) in
- klice v ostala mednarodna območja (lahko ločeno za fiksna in mobilna omrežja ostalih mednarodnih operaterjev).
Navedeno predlagamo, ker so po cenikih vseh ponudnikov za storitev "klici v omrežje EU" cene višje kot v nacionalnem prometu - kot dober gospodar pa predvidoma z javnim naročilom želite dobiti najnižjo ceno storitev.

Dodatno bi glede na zahtevo: "Zahtevane so tudi določene funkcionalnosti s področja fiksno-mobilne konvergence. Ponujen sistem mora omogočiti posebno tarifiranje (možnost obračunavanja klicev znotraj podjetja po posebni tarifi, ne glede na izvor klica: fiksni telefon, VoIP klient na PC ali mobilnem telefonu ali mobilni GSM/UMTS terminal)." verjetno morali v ponudbenem predračunu predvideti tudi postavke teh klicev - oz. je potrebno opredeliti kaj za vas pomeni "posebno tarifiranje", klici "po posebni tarifi".

Predlog minimalnega števila postavk ponudbenega predračuna bi bil:
-Klici med fiksnimi in mobilnimi uporabniki znotraj omrežja naročnika (interno, konvergenca)
-Klici v fiksna omrežja operaterjev v SLO
-Klici v mobilna omrežja operaterjev v SLO
- Klici v omrežja operaterjev v območju EU tarife
- Klici v omrežja ostalih mednarodnih operaterjev

Prosim za pojasnilo, popravek predračuna

ODGOVOR: Ponudniki, ki ne nudijo enotne cene klicev v fiksna omrežje SLO + EU in enotno ceno za klice v mobilna omrežja SLO + EU, lahko navedejo ceno po posameznih območjih z navedbo za 1.000 enot na mesec na pripadajočo enoto (klic, 1 sekunda, 30 sekund, 60 sekund … ).
Isto velja za mobilna omrežja.
Za določene funkcionalnosti s področja fiksno-mobilne konvergence zahtevamo, da so ti klici brezplačni ali cenejši od vseh drugih klicev.
Če niso brezplačni, navedite ceno za 1.000 enot na mesec na pripadajočo enoto (klic, 1 sekunda, 30 sekund, 60 sekund … ).
Lep pozdrav.

Datum objave: 24.02.2020   12:43
Pozdravljeni,
v Excelovi datoteki: tehnične specifikacije; predračun je enkrat cena preračunana za 24, drugič pa za 48 mesecev. Ali gre za napako in mora biti vedno 48 mesecev?
Hvala za odgovor in lep pozdrav


ODGOVOR:
Gre za napako, kalkulacija mora biti pripravljena za 48 mesecev.
Lep pozdrav.

Datum objave: 24.02.2020   12:44
Spoštovani,
Na vas se obračamo z vprašanjem v zvezi z obrazcem ESPD javnega naročila št. JN 4300-1/2020-1. Obvezni del ESPD je razdelek »Del V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov«, ki določa obvezno zbiro izjave »da« ali »ne« izpolnjevanja objektivnih in nediskriminatornih pogojev ali pravil, ki se uporabljajo za zmanjšanje števila kandidatov (82. člen ZJN-3). Ker v razpisni dokumentaciji ni opredeljenega instituta zmanjšanja števila ustreznih kandidatov, smatramo, da to polje ne bi smelo biti nujna sestavina obrazca, saj ni možno podati ustreznega odgovora.
Prosimo za navodilo, kako ustrezno izpolniti obrazec za ta primer.

ODGOVOR:
Obrazca ESDP danes ni več smiselno popravljati, prosimo vas, da izpolnite izbiro ne, saj instituta zmanjševanja števila kandidatov ne bomo uporabili.
Lep pozdrav,

Datum objave: 24.02.2020   13:02
ODGOVOR
Ponudniki, ki ne nudijo enotne cene klicev v fiksna omrežje SLO + EU in enotno ceno za klice v mobilna omrežja SLO + EU, lahko navedejo ceno po posameznih območjih z navedbo za 1.000 enot na mesec na pripadajočo enoto (klic, 1 sekunda, 30 sekund, 60 sekund ).
Isto velja za mobilna omrežja.
Za določene funkcionalnosti s področja fiksno-mobilne konvergence zahtevamo, da so ti klici brezplačni ali cenejši od vseh drugih klicev.
Če niso brezplačni, navedite ceno za 1.000 enot na mesec na pripadajočo enoto (klic, 1 sekunda, 30 sekund, 60 sekund ).


Datum objave: 24.02.2020   13:06
naročnik v osnovnem razredu zahteva vsaj 4 GB vgrajenega delovnega spomina. Da bi za vas dali čim bolj ekonomsko ugodne aparate prosimo, da naročnik spusti kriterij na 2GB vgrajenega delovnega spomina vse ostale zahteve ostanejo enake.

ODGOVOR:
Pozdravljeni!
V osnovnem razredu za mobilne telefone želimo 4 GB vgrajenega delovnega spomina.
Lep pozdrav.

Datum objave: 24.02.2020   13:14
pozdravljeni,
prisili bi vas za informacijo koliko prenosa podatkov morajo vsebovati SIM kartice za e-blagajne(15x)?
hvala

ODGOVOR:
Elektronske blagajne naj vsebujejo 1 GB prenosa podatkov mesečno.
Lep pozdrav.