JAVNI RAZPISI IN POZIVI / MKC 2022

 

Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti za leto 2022 (v nadaljevanju: razpis MKC-2022)  

 

REZULTATI

 

Med 29. aprilom in 30. majem 2022 je potekalo zbiranje vlog na Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti za leto 2022 (javni razpis MKC-2022).

Predmet javnega razpisa MKC-2022 je bilo sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov in sicer:

•             sofinanciranje investicij v obnovo prostorov, namenjenih izvajanju mladinske kulturne dejavnosti,

•             sofinanciranje investicij v nakup tehnične opreme, namenjene izvajanju mladinske kulturne dejavnosti.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 100.000,00 €. JSKD je do zaključka zbiranja prejel 33 vlog, v katerih so prijavitelji skupaj zaprošali za 205.975,97 €.

Strokovno programska komisija je obravnavala vse popolne in pravočasno oddane vloge, ki so jih vložili upravičeni prijavitelji. Vloge so bile točkovane po šestih kriterijih. Višina odobrenih sredstev se je določala po formuli: zmnožek zaprošenih sredstev s količnikom števila dodeljenih točk in števila maksimalnih možnih točk (50). Upošteval se je le tisti del zaprošenih sredstev za obnovo prostorov oz. nakup opreme, ki je bil v celoti skladen s predmetom razpisa in razpisnimi pogoji. Komisija je v sofinanciranje predlagala tiste projekte, ki so dosegle višje število točk. Zaradi prenizkih razpoložljivih sredstev je določila prag za sprejetje v sofinanciranje pri 33,5 točkah.

V sofinanciranje se je uvrstilo 19 projektov, povprečni dodeljeni znesek na odobreni projekt znaša 5.263,16 €.

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

Vzorec obrazcev