JAVNI RAZPISI IN POZIVI / Prostori/Oprema-2022

 

Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture za leto 2022 (v nadaljevanju: razpis Prostori/Oprema-2022)

 

REZULTATI RAZPISA

 

Med 29. aprilom in 30. majem 2022 je potekalo zbiranje vlog na Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture za leto 2022 (javni razpis Prostori/Oprema-2022).

Predmet javnega razpisa Prostori/Oprema-2022 je je bilo sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture in sicer:
•             sofinanciranje investicij v obnovo prostorov, namenjenih izvajanju ljubiteljske kulturne dejavnosti,
•             sofinanciranje investicij v nakup tehnične opreme, namenjene izvajanju ljubiteljske kulturne dejavnosti,
•             sofinanciranje investicij v specializirano opremo, namenjeno izvajanju folklorne in inštrumentalne ljubiteljske kulturne dejavnosti (kostumi in specialni inštrumenti za folklorne skupine ter inštrumenti za pihalne, tamburaške, mandolinske, harmonikarske, kitarske in godalne orkestre ter big bande in zasedbe lovskih rogov).

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 400.000,00 €. JSKD je do zaključka zbiranja prejel 279 vlog, v katerih so prijavitelji skupaj zaprošali za 1.489.581,43 €. Zaradi neizpolnjevanje razpisnih pogojev je bilo 16 vlog zavrženih s sklepom.

Strokovno programska komisija je obravnavala vse popolne in pravočasno oddane vloge, ki so jih vložili upravičeni prijavitelji. Vloge so bile točkovane po šestih kriterijih. Višina odobrenih sredstev se je določala po formuli: zmnožek zaprošenih sredstev s količnikom števila dodeljenih točk in števila maksimalnih možnih točk (50). Upošteval se je le tisti del zaprošenih sredstev za obnovo prostorov oz. nakup opreme, ki je bil v celoti skladen s predmetom razpisa in razpisnimi pogoji. Komisija je v sofinanciranje predlagala tiste projekte, ki so dosegle višje število točk. Zaradi prenizkih razpoložljivih sredstev je določila prag za sprejetje v sofinanciranje pri 39,5 točkah.

V sofinanciranje se je uvrstilo 82 projektov, povprečni dodeljeni znesek na odobreni projekt znaša 4.878,05 €.

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

Vzorec obrazcev

 

Besedilo razpisa

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Zavržbe