FINANCIRANJE

 

 

KULTURNI TOLAR V LETU 2008

 

 

JAVNI POZIV PROSTORI/OPREMA 2008

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05), ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja

 

 

javni poziv

 

za zbiranje predlogov za sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakupa opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2008
(v nadaljevanju: poziv PROSTORI/OPREMA 2008)

 

 

Naziv in sedež naročnika:

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

 

1. Predmet poziva

 

Predmet poziva PROSTORI/OPREMA 2008 so nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

 

2. Okvirna vrednost

 

Okvirna vrednost poziva PROSTORI/OPREMA 2008 znaša 154.941,00 € (z besedo: sto štiriinpetdeset tisoč devetsto enainštirideset evrov).

 

3. Obdobje za porabo sredstev

 

Dodeljena sredstva iz poziva PROSTORI/OPREMA 2008 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2008 oz. v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06, 114/07).

 

4. Razpisni roki

 

Poziv PROSTORI/OPREMA 2008 je odprt od 18. 1. 2008 do 18. 2. 2008.

 

5. Dokumentacija poziva

 

Dokumentacija poziva PROSTORI/OPREMA 2008 obsega:

- besedilo poziva,
- prijavni obrazci: A, A/1 za predstavitev predlagatelja in B, B/1 za prijavo posameznega projekta,
- vzorec zahtevanih izjav.

 

6. Pomen izrazov

 

Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS, ki posedujejo ali uporabljajo prostore za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, za kulturno delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa ustrezne organizacije iz zamejstva ter lokalne skupnosti, ki posedujejo prostore v katerih se izvaja ljubiteljska kulturna dejavnost.

Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oz. nabava opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 50 % vseh predvidenih stroškov.

Sofinancer je partner predlagatelja projekta, ki je lahko soudeležen pri zasnovi, izvedbi in financiranju projekta. Finančna soudeležba sofinancerja mora dosegati vsaj 20 % vseh predvidenih stroškov projekta. Vir za omenjeno finančno soudeležbo so proračuni lokalnih skupnosti, ne more pa biti proračun RS, namenjen kulturi.

 

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = prihodki).

 

7. Pogoji poziva

 

Vloge na poziv PROSTORI/OPREMA 2008 lahko predložijo UPRAVIČENE OSEBE, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirane kot pravne osebe v RS - to dokažejo s potrdilom oz. kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve/ ali z izpiskom oz. kopijo izpiska iz registra društev; iz dokazil mora biti razviden datum vpisa - potrdila ali izpiski oz. kopije potrdil ali izpiskov ne smejo biti starejše od dvanajstih mesecev; organizacije Slovencev izven RS vlogi priložijo ustrezno potrdilo države, kjer delujejo;.
- zagotavljajo dostopnost prostorov izvajalcem ljubiteljskih kulturnih programov; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;
- so v primeru, da so bili pogodbena stranka JSKD v letu 2007, izpolnjevali vse svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;

 

POPOLNE VLOGE na poziv PROSTORI/OPREMA 2008 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- vsebujejo predpisane obrazce:
Obrazec A: splošni podatki - izjava
Obrazec A/1: podatki o predlagatelju
Obrazec B: projekt
Obrazec B/1: utemeljitev projekta
Obrazec I: izjave odgovorne osebe
Obvezne priloge: kopija izpiska iz registra /register AJPES ali register društev/, iz katerega je razviden datum vpisa - izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev; za društva Slovencev izven RS fotokopija statuta.
- projekt ni bil prijavljen na ostale pozive JSKD 2008;
- projekt ni sofinanciran iz državnega proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo s podpisano izjavo.

 

Vloga mora biti predložena na ustreznih obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih mora biti podpisana in žigosana.

 

8. Izpolnjevanje pogojev poziva

 

Izpolnjevanje pogojev poziva PROSTORI/OPREMA 2008 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga imenuje direktor JSKD.

 

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki:
- niso bile oddane v razpisnem roku;
- jih ni vložila upravičena oseba;
- nepopolne vloge.

 

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji dopolniti najpozneje do zaključka poziva Prostori/oprema 2008 oz. v pozivnem roku.

 

Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

 

9. Splošni kriteriji

 

Predlagatelj posameznega projekta izpolnjuje splošna merila, če:
- trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
- ima ustrezen obseg kvalitetnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih izvedel vsaj tri vsebinsko zaokrožene projekte);
- je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2007);
- uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese (je v preteklih dveh letih sodeloval vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni);
- če je predlagatelj lokalna skupnost, le-ta predloži kulturne programe in reference društev, ki prostore uporabljajo.

Investicijski projekt ustreza kriterijem tega poziva, če:
- vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
- je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
- je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
- zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 50% vseh predvidenih stroškov oz. ni višji od 4.500,00 evrov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža (če gre za sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo sofinancerja o njegovi vsaj 20% finančni udeležbi);
- skupna vrednost projekta ni nižja od 2.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.

 

10. Posebni kriteriji

 

Projekt obnove prostorov ustreza posebnim kriterijem, če gre za:
- nujne projekte obnove, katerih odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na objektu;
- nujne projekte obnove, brez katerih bi bila uporaba prostorov bistveno okrnjena, nepopolna ali celo onemogočena;
- projekte obnove prostorov, ki jih uporablja večje število kulturnih skupin;
- projekte, ki omogočajo trajnejše delovanje na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
- projekte, ki omogočajo kakovostnejšo pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
- projekte, ki vplivajo na izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih.

 

Projekt nakupa opreme ustreza posebnim kriterijem, če gre za:
- nakup tehnološke in tehnične opreme, ki je neobhodno potrebna za delovanje predlagatelja;
- nakup tehnološke in tehnične opreme, ki jo uporablja večje število kulturnih skupin;
- nakup opreme, ki omogoča kakovostnejšo pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
- nakup opreme, ki omogoča trajnejše delovanje in na področju ljubiteljske kulture;
- nakup opreme, ki izboljšuje pogoje za povezovanje med izvajalci kulturnih programov;
- nakup opreme, ki vpliva na izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih.

 

11. Uporaba kriterijev

 

Projekte bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).

 

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim in posebnim kriterijem tega poziva.

 

12. Oddaja in dostava vlog

 

Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp 1699, 1000 Ljubljana, do 18. 2. 2008 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

 

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: "NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA POZIV PROSTORI/OPREMA 2008". Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).

 

Če posamezni predlagatelj predloži več vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem ovitku!

 

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva

PROSTORI/OPREMA 2008.

 

13. Pristojni uslužbenci

 

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
- Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24-10-518,
- Marko Studen, marko.studen@jskd.si, 01/24-10-508,

 

Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 11. do 13. ure.

 

14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva

 

Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD - www.jskd.si.


Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na območnih izpostavah in na sedežu JSKD med uradnimi urami (vsak delovni dan od 9. do 15. ure).

 

15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

 

Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Prostori/oprema 2008 bo v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD, po vrstnem redu prispetja predlogov do porabe sredstev.


Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.

 

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 

Besedilo poziva

Odobreni projekti

Zavrnjeni projekti

Rezervni projekti

Zavrnjeni projekti zaradi porabe sredstev