FOLKLORNA DEJAVNOST /PRIREDITVE /DRŽAVNA SREČANJA

 

NAPEV – ODSEV, revija poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije

 

RAZPIS

Artiče, 21. november 2020

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Napev – odsev,  revijo  poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije 2020.

Namen revije je predstaviti (po)ustvarjalnost vokalnih, inštrumentalnih in vokalno-inštrumentalnih zasedb in tako spodbujati kakovostno kulturno delo in razvoj ljubiteljskih poustvarjalcev glasbenega izročila.

Napev – odsev je v letu 2020 organiziran na treh ravneh:
a) območne revije poustvarjalcev glasbenega izročila,
b) regijske revije poustvarjalcev glasbenega izročila in
c) državna revija poustvarjalcev glasbenega izročila.

I. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI IZBORU IN SISTEM IZBORA

1. Na razpis se lahko prijavijo solisti, dueti in druge vokalne, inštrumentalne in vokalno-inštrumentalne zasedbe, ki delujejo v Sloveniji in v zamejstvu, ter se ukvarjajo s poustvarjanjem slovenskega glasbenega izročila.

2. Program zasedbe mora obsegati od 5 do 8 minut. V tem času lahko izvedete poljuben, vsebinsko premišljeno zasnovan program (eno ali več skladb).

3. Program mora temeljiti na glasbenem izročilu, izvedbe pa so lahko različne:

- pretekle glasbene prakse (enoglasje, dvoglasje, triglasje, stopničasto petje, petje z okraševanjem; petje s tretko oziroma s četrtko);

- sodobne glasbene prakse.

4. Zaradi tehnične izvedbe prireditve električna glasbila niso dovoljena. 

5. Na območno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila se uvrstijo tisti prijavljeni programi oziroma izvajalci, ki ustrezajo razpisnim pogojem.

6. Območne revije: sprejeti izvajalci se najprej predstavijo na območni reviji. V sklop revijalnega dela sodi tudi udeležba umetniškega vodje/vodje/mentorja zasedbe ali predstavnika zasedbe na strokovnem pogovoru po njem.
Ocenjevalec po vsaki območni reviji za vsakega izvajalca posebej pripravi opisno in številčno oceno. Po ogledu vseh območnih revij znotraj regije ocenjevalec pripravi seznam skupin, ki glede kakovosti dosegajo regijsko raven in sestavi program in vrstni red regijske revije.

7. Regijske revije: Vse regijske revije spremlja državni ocenjevalec. V sklop regijske revije sodi tudi udeležba umetniškega vodje/vodje/mentorja skupine ali predstavnika skupine na strokovnem pogovoru po njem. Po ogledu vseh sedmih regijskih revij državni ocenjevalec izbere najkvalitetnejše programe za državno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila Napev – odsev, sestavi program in vrstni red državne revije. Doseganje državne ravni še ne pomeni uvrstitve na državno revijo.

8. Mnenje ocenjevalcev je merodajno in dokončno. S prijavo na revijo se izvajalci strinjajo, da so njihovi programi in nastopi ocenjevani.

9. Izbor in ocenjevanje bo temeljilo predvsem na naslednjih merilih:

- kakovost zvoka; ocenjuje se intonančna ustreznost, jasnost tona, celovitost zvoka skupine, slišnost inštrumentov in glasov v zasedbi (možnih 30 točk),

- tehnična izvedba; ocenjuje se dovršenost izvedbe, doslednost ritmičnega izvajanja ter tempa (možnih 30 točk),

- muzikalnost; ocenjuje se razumljivost in enotnost interpretacije, komunikacija med izvajalci, odrska prezenca in sposobnost posredovanja glasbe poslušalcem in gledalcem (možnih 30 točk),

- splošen vtis (možnih 10 točk).

10. Datume območnih revij zasedbam sporoči območna izpostava JSKD, na območju katere zasedba deluje.

11. Program območnih revij sestavijo organizatorji, program regijskih revij sestavijo ocenjevalci posameznih regij, program državnega srečanja pa državni ocenjevalec v sodelovanju z organizatorji. Spremembe niso mogoče. Zasedbe se s prijavo obvežejo za nastop na območni, regijski in državni reviji (v kolikor jo predlagajo ocenjevalci) v dodeljenem terminu. Nastop in predstavitev v drugih regijah ni mogoča.

12. Zasedbe, izbrane na državno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila, ki bo potekalo 21. novembra 2020 v Artičah, bodo o izboru obveščene najkasneje do 28. oktobra 2020.

13. Ocenjevalec ne sme ocenjevati zasedbe, ki jo vodi ali za katero je ustvaril glasbeno priredbo.

14. Revije v organizaciji JSKD so pogosto tonsko in slikovno snemane, posnetke pa se uporabi za informacijske namene. S prijavo na revijo se zasedba, nastopajoči in prijavitelji strinjajo s fotografiranjem, snemanjem in objavo posnetkov.

15. Organizatorji območnih in regijskih revij ter državnega tekmovanja so dolžni zagotoviti osnovne tehnične pogoje za izvedbo programov.
V kolikor zasedba potrebuje specifično tehnično opremo, ki je organizator ne more zagotoviti, jo mora skupina priskrbeti sama.

16. V kolikor se na območni reviji izkaže, da zasedba ne ustreza razpisnim pogojem oziroma pogojem sodelovanja, se jo izloči iz sistema izbora in ocenjevanja.

II. NAGRADE IN PRIZNANJA

Napev – odsev, državna revija poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije

17. Vse skupine, izbrane na državno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila, prejmejo zlato priznanje za uvrstitev na državno revijo.

18. Državna revija poustvarjalcev glasbenega izročila, ki bo v soboto, 21. novembra 2020, v Artičah, bo spremljala in ocenjevala tričlanska strokovna žirija (imena članov žirije bodo znana teden pred prireditvijo), ki bo ob koncu prireditve razglasila prva tri mesta in nagrade žirije.

19. Odločitev žirije je nepreklicna. Pritožba nanjo ni mogoča.

III. PRIJAVA*

20. Izpolnjeno prijavnico

prijavnica

pošljite na vašo območno izpostavo sklada najkasneje do dneva, ki ga določi izpostava. Nepopolnih in prepozno prispelih prijav ne bomo upoštevali. Natančen program bo določila strokovna služba območne izpostave na podlagi prispelih prijav. Podrobna navodila (tonska vaja, generalka, spored …) boste prejeli naknadno.

21. Vsakršne spremembe, ki nastanejo po oddani prijavnici (sprememba zasedbe, imena sodelavcev idr.), je izvajalec dolžan nemudoma sporočiti svoji območni izpostavi.

22. Zasedbe s prijavo potrdijo, da sprejmejo razpisne pogoje.

*Če v društvu ali zavodu deluje več zasedb, ki bi se želele predstaviti na reviji, naj se prijavi vsako skupino posebej.

Dodatne informacije

Anja Cizel

sodelavka za folklorno dejavnost

T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: anja.cizel@jskd.si

 

 

 

 

 

prijavnica