FOLKLORNA DEJAVNOST /PRIREDITVE /DRŽAVNA SREČANJA

NAPEV – ODSEV, revija poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije 2023

Dolsko, 18. november 2023

R A Z P I S

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Napev – odsevrevijo  poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije 2023.

Namen revije je predstaviti (po)ustvarjalnost vokalnih, inštrumentalnih in vokalno-inštrumentalnih zasedb in tako spodbujati kakovostno kulturno delo in razvoj ljubiteljskih poustvarjalcev glasbenega izročila.

Napev – odsev je v letu 2023 organiziran na dveh ravneh:
a) območne revije poustvarjalcev glasbenega izročila in
b) državna revija poustvarjalcev glasbenega izročila.

I. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI IZBORU IN SISTEM IZBORA

1. Na razpis se lahko prijavijo solisti, dueti, terceti in druge vokalne, inštrumentalne in vokalno-inštrumentalne zasedbe, ki delujejo v Sloveniji in v zamejstvu, ter poustvarjajo slovensko ljudsko glasbeno izročilo.

2. Program zasedbe mora obsegati od 5 do 8 minut. Lahko je poljubno izveden, vendar mora biti vsebinsko premišljeno zasnovan (ena ali več skladb, venček).

3. Program mora temeljiti na ljudskem glasbenem izročilu, izvedbe pa so lahko različne:

- pretekle glasbene prakse (enoglasje, dvoglasje, triglasje, stopničasto petje, petje z okraševanjem; petje s tretko oziroma s četrtko);

- sodobne glasbene prakse.

4. Električna glasbila in avdio matrice niso dovoljene.

5. Vsi nastopi se izvajajo v živo, brez ozvočenja. 

6. Priredbe morajo biti izvirne (glasbeni zasedbi lastne).

7. Na območno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila se uvrstijo tisti prijavljeni programi oziroma izvajalci, ki ustrezajo razpisnim pogojem.

8. Območne revije: sprejeti izvajalci se najprej predstavijo na območni reviji. V sklop predstavitve na reviji sodi tudi udeležba umetniškega vodje/vodje/mentorja zasedbe ali predstavnika zasedbe na strokovnem pogovoru po njem.

9. NOVO: Izvajalci lahko po reviji dobijo strokovno mnenje z oceno ali brez ocene (izbirno v prijavnici).
Če se izvajalec odloči, da ocene ne želi, ne more sodelovati pri razvrščanju na nivoje (območni, regijski, državni) in izbirnem postopku za nastop na državni reviji.

10. Če se izvajalec odloči za strokovno mnenje z oceno, ocenjevalec po vsaki območni reviji za (vsakega) izvajalca pripravi opisno in številčno oceno. Po ogledu vseh območnih revij znotraj regije ocenjevalec pripravi seznam izvajalcev, ki glede kakovosti dosegajo regijsko raven in državno raven.

11. Zasedbe, ki bodo osvojile državno raven, bodo uvrščene v izbor za državno tekmovanje. Izbor skupin za državno revijo bodo opravili regijski ocenjevalci na podlagi avdio posnetkov, ocen in pogovora.

12. Mnenje ocenjevalcev je merodajno in dokončno.

13. Izbor in ocenjevanje bo temeljilo na naslednjih merilih:

- zasnova programa; ocenjuje se izbor, vsebinsko smiselna in zaključena celota programa (možnih 25 točk),

- tehnična izvedba; ocenjuje se stabilnost intonacije, dikcija, vodenje glasov in inštrumentalnih linij, smiselna vpetost glasbil in vokalov v celotno zvočno sliko, harmonska ubranost, dosledna skupna igra (možnih 25 točk),

- interpretacija; sposobnost za skupinsko izvajanje, domiselnost v izvajalski praksi, ustreznost vsebine, prepričljivost, muzikalnost (možnih 25 točk),

- splošen vtis; odrska prezenca in sposobnost posredovanja glasbe poslušalcem in gledalcem (možnih 25 točk).

14. Datume območnih revij zasedbam sporoči območna izpostava JSKD, na območju katere zasedba deluje.

15. Program območnih revij sestavijo organizatorji, program državnega srečanja pa organizator v sodelovanju z ocenjevalci. Spremembe niso mogoče. Zasedbe se s prijavo obvežejo za nastop na območni in ob odločitvi, da želijo strokovno mnenje z oceno, tudi na državni reviji (v kolikor jo predlagajo ocenjevalci) v dodeljenem terminu.

16. Zasedbe, izbrane na državno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila, ki bo potekala 18. novembra 2023 v Dolskem, bodo o izboru obveščene najkasneje do 1. novembra 2023.

17. Strokovni spremljevalec ne sme ocenjevati zasedbe, ki jo vodi ali za katero je ustvaril glasbeno priredbo.

18. Revije v organizaciji JSKD so pogosto tonsko in slikovno snemane, posnetke pa se uporabi za informacijske namene. S prijavo na revijo se zasedba, nastopajoči in prijavitelji strinjajo s fotografiranjem, snemanjem in objavo posnetkov.

19. Organizatorji območnih revij ter državnega tekmovanja so dolžni zagotoviti osnovne tehnične pogoje za izvedbo programov.
V kolikor zasedba potrebuje specifično tehnično opremo, ki je organizator ne more zagotoviti, jo mora skupina priskrbeti sama.

20. V kolikor se na območni reviji izkaže, da zasedba ne ustreza razpisnim pogojem oziroma pogojem sodelovanja, jo organizator lahko izloči iz sistema izbora in ocenjevanja.

II. NAGRADE IN PRIZNANJA

Napev – odsev, državna revija poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije

21. Vse zasedbe, izbrane na državno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila, prejmejo zlato priznanje za uvrstitev na državno revijo.
Zasedbe, ki dosegajo državno raven, niso pa izbrane za nastop na državni reviji, prejmejo zlato priznanje za doseganje državne ravni.

22. Državna revija poustvarjalcev glasbenega izročila, ki bo v soboto, 18. novembra 2023, v Dolskem, bo spremljala in ocenjevala tričlanska strokovna žirija (imena članov žirije bodo znana teden pred prireditvijo), ki bo ob koncu prireditve razglasila nagrajence.

23. Odločitev žirije je nepreklicna. Pritožba nanjo ni mogoča.

III. PRIJAVA*

24. Izpolnjene prijavnice

prijavnica

pošljite na vašo območno izpostavo sklada najkasneje do dneva, ki ga določi izpostava. Nepopolnih in prepozno prispelih prijav ne bomo upoštevali. Natančen program bo določila strokovna služba območne izpostave na podlagi prispelih prijav. Podrobna navodila (tonska vaja, generalka, spored …) boste prejeli naknadno.

25. Vsakršne spremembe, ki nastanejo po oddani prijavnici (sprememba zasedbe, imena sodelavcev idr.), je izvajalec dolžan nemudoma sporočiti svoji območni izpostavi.

26. Zasedbe s prijavo potrdijo, da sprejmejo razpisne pogoje.

*Če v društvu ali zavodu deluje več zasedb, ki bi se želele predstaviti na reviji, naj se prijavi vsako skupino posebej.

Dodatne informacije

 

 

 

 

Tjaša Ferenc Trampuš

producentka za folklorno dejavnost


T: (01) 2410 533
E: tjasa.ferenc@jskd.si

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prijavnica

 

 

 

e-vabilo

e-vabilo
(datoteka pdf)