JAVNI RAZPISI IN POZIVI / JAVNI PROJEKTNI RAZPIS VPR-2019/2020-2

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. list RS, št. 43/10 in nadaljnji), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15. 9. 2016  (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), objavlja

drugi javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2019 in 2020 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka VPR-2019/2020-2)

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

1. Predmet in področje javnega razpisa

Predmet javnega razpisa VPR-2019/2020-2 je sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bodo kulturna društva izvedla v letih 2019 in 2020. Razpisno področje je zborovska dejavnost.

V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. Cilji razpisa

 Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih kulturnih društev, katerih dosedanje delovanje na nacionalnem nivoju je prepoznano kot vrhunsko oziroma nujno potrebno za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin.
Izbrani bodo kulturni projekti, ki po obsegu, raznolikosti, kakovosti in dostopnosti izstopajo in so nepogrešljivi pri razvoju posamezne umetniške zvrsti na nacionalni ravni.

3. Roki razpisa

Razpis prične teči 3. 5. 2019. Zaključi se 3. 6. 2019.

4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov

Javni kulturni projekt (v nadaljevanju: projekt) je po vsebini, zasnovi in obsegu zaokrožena vsebinska enota. Je v celoti in v svojih sklopih dostopen javnosti in bo izveden v letih 2019 in 2020. Javni kulturni projekt sestavljajo posamezni projektni sklopi.

Projektni sklop je po vsebini in zasnovi sestavni del projekta. Prijavitelj mora v vlogi na razpis za vsako leto izbrati dva projektna sklopa (dva za leto 2019 in dva za leto 2020).

Projektni sklopi so:
I. KONCERTI;
II. NOVA AVTORSKA DELA ALI ZALOŽNIŠTVO;
III. GOSTOVANJA PO SLOVENIJI OZ. ZAMEJSTVU ALI MEDNARONO SODELOVANJE.

Upravičene osebe (prijavitelj projekta) po tem razpisu so kulturna društva, registrirana v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Upravičeni stroški:
Izvajalec na razpisu izbranega projekta je upravičen do sofinanciranja naslednjih stroškov za izvedbo projekta:
- projektni materialni stroški (stroški, nastali z izvedbo posameznega projekta),
- stroški nakupa opreme za izvedbo projekta v višini do 30% sredstev, ki jih bo za projekt prispeval JSKD,
- avtorski honorarji za umetniške vodje in korepetitorje ter avtorski honorarji za zunanje sodelavce,
- stroški udeležb na tekmovanjih in festivalih v tujini v višini do 40% sredstev, ki jih bo za projekt prispeval JSKD,
- stroški hrane in pijače, cvetja, priznanj, … največ v deležu 20 % skupnih stroškov projekta.

Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani JSKD so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi prijavitelja.

Upravičeni stroški so tisti, ki so:
- nujno potrebni za uspešno izvedbo programa in so vezani na izvedbo projekta,
- opredeljeni v prijavi prijavitelja,
- skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
- dejansko nastali,
- prepoznavni in preverljivi,
- podprti z izvirnimi dokazili.

Finančna uravnoteženost projekta pomeni:
- uravnoteženost upravičenih stroškov projekta z njegovimi obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti),
- da so prihodki enaki odhodkom.

Celotna vrednost projekta obsega vse načrtovane odhodke.

Dokazila o namenski porabi sredstev
Prijavitelji bodo po izvedbi v sofinanciranje sprejetih projektov morali kot prilogo obračunske dokumentacije predložiti dokazila o namenski porabi sredstev, katerih skupna vrednost bo vsaj v višini deleža, ki ga bo za izvedbo projekta prispeval JSKD. Kot dokazila se upoštevajo:
- Kopije računov, izstavljenih na ime prijavitelja.
- Kopije pogodb o stvaritvi avtorskega dela, sklenjenih med prijaviteljem projekta in avtorjem. Kopijam pogodb mora biti priloženo dokazilo o izplačilu sredstev.
- Kopije potnih nalogov za člane društva, ki prijavlja projekt. Računi izdani s strani bencinskih servisov so lahko priloga potnemu nalogu, sami po sebi pa ne bodo upoštevani kot primerno dokazilo.

Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2019 oz. 2020 ter se vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranega projekta. Na računih mora biti izpisana davčna številka prijavitelja.

Dokazila o plačilu stroškov hrane, pijače, cvetja, priznanj, … se upoštevajo do višine 20 % zneska, ki ga za izvedbo projekta prispeva JSKD.

5. Predvidena vrednost razpisa

Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa VPR-2019/2020-2 znaša 13.000,00 evrov na letni ravni. Višina razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.

JSKD bo razdelil najmanj 90 % razpisanih sredstev.

6. Pogoji za sodelovanje na razpisu

 Na razpis se lahko prijavijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so kulturna društva, vsaj 3 leta pred začetkom razpisa registrirana kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturni program s področja tega razpisa;
- zagotavljajo dostopnost projekta javnosti in medijem;
- so v primeru, da so bile v letu 2018 pogodbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD;
- so v primeru, da so bile v letu 2018 pogodbena stranka sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev, izpolnile vse pogodbene obveznosti do njih;
- ne prijavljajo projektov, ki so že bili izbrani na projektnih razpisih oz. pozivih Ministrstva za kulturo ali JSKD;
- prijavitelj ni kandidiral za sredstva v okviru javnega razpisa VPR-2019/2020;
- posamezni prijavitelj lahko na razpis poda največ eno vlogo.

Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev  s podpisanimi izjavami v predpisanem prijavnem obrazcu. V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.

6.1 Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu:

- pevski zbor prijavitelja ima vsaj šestnajst (16) pevcev,
- prijavitelj  izpolnjuje vsaj enega izmed naslednjih pogojev:
  - prejel je zlato priznanje na državnem tekmovanju odraslih pevskih zasedb Naša pesem v letih 2016 ali 2018,
  - bil je finalist Mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2017.

7. Splošni kriteriji razpisa

Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem tega razpisa, če:
- sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
- ne spada na druga področja, kot so šolstvo, muzealstvo, šport, znanost, gospodarstvo, domoznanstvo ipd.;
- ni komercialen; člani izvajalske skupine z izjemo umetniških vodij in korepetitorjev za izvedbo ne prejemajo plačila;
- ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki);
- ima realno finančno konstrukcijo;
- je izvedljiv glede na razpoložljive vire;
- zaprošeni znesek sofinanciranja ni manjši od 20 % in ni večji od 80 % vseh predvidenih stroškov;
- zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 5.000,00 evrov in ni višji od 13.000,00 evrov na letni ravni;
- bo v celoti izveden v letih 2019 in 2020.

8. Vsebinski kriteriji razpisa

Projekt, prijavljen na projekti razpis, se ocenjuje z vsebinskimi kriteriji. Kriteriji so ovrednoteni s točkami. Prijavitelj poleg ocene referenčnosti (do 100 točk) prejme točke za prijavljene projektne sklope (do 60 točk na prijavljeni sklop). V prijavi mora izbrati dva (2) projektna sklopa za leto 2019 in dva (2) projektna sklopa za leto 2020. Najvišje možno število vseh prejetih točk je 340.

Kriterij:

Število možnih
točk

1. OCENA REFERENČNOSTI PRIJAVITELJA

100

Dosežki na strokovno spremljanih prireditvah v letih 2016 – 2018; pomembnejši samostojni projekti v letih 2016 – 2018; povezovanje z drugimi referenčnimi umetniki oz. umetnostnimi zvrstmi v letih 2016 – 2018

80

Status društva v javnem interesu na področju kulture

20

2. OCENA PRIJAVLJENEGA PROJEKTA (PROJEKTNI SKLOPI)

240*

 • KONCERTI
  idejna zasnova, vsebina in aktualnost;
  prispevek k vsebinski pestrosti na zborovskem področju/razvoju zborovske dejavnosti v Sloveniji /prispevek k razvoju umetniške produkcije na zborovskem področju;
  reference strokovnega vodstva oz. strokovnih sodelavcev/gostujočih umetnikov

60

 • NOVA AVTORSKA DELA ALI ZALOŽNIŠTVO
  idejna zasnova naročila ali
  izbora skladb/posnetkov;
  prispevek k pestrosti zborovske literature ali
  k pestrosti izdaj na zborovskem področju

60

 • GOSTOVANJA PO SLOVENIJI OZ. ZAMEJSTVU ALI MEDNARODNO SODELOVANJE
  načrt in vsebina gostovanja po Sloveniji oz. zamejstvu
  ali
  reference festivala/tekmovanja v tujini oz. oblika in vsebina drugega mednarodnega sodelovanja ter reference sodelujočih skupin;
  doprinos k pestrosti/dostopnosti zborovske ponudbe v Sloveniji oz. zamejstvu
  ali

  pomen udeležbe v tujini za zbor in slovensko prepoznavnost oz. pomen gostovanja izbranih skupin v Sloveniji

60

* 240 točk je vsota štirih izbranih projektnih sklopov v dveh letih.

Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih projektov so del besedila razpisa in niso objavljeni posebej.

Ocenjevalni listi vsebinske kriterije podrobneje razčlenjujejo in so objavljeni na www.jskd.si in na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

9. Uporaba kriterijev

Projekte bo presojala strokovno programska komisija za zborovsko dejavnost JSKD na podlagi podatkov iz vlog. Za sofinanciranje bo predlagala tiste projekte, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije razpisa in bodo na podlagi vsebinskih kriterijev uvrščeni višje.

10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letih 2019 in 2020.

11. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si  ter v spletni aplikaciji za razpise JSKD https://razpisi.jskd.si in obsega:
- besedilo razpisa;
- ocenjevalne liste;
- prijavne obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju prijavitelja), B (podatki o izvedbi projekta v letu 2019), B1 (podatki o izvedbi projekta v letu 2020), I (izjave).

12. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter  v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 3. 6. 2019 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke oz. datum vročitve tiskane vloge na sedežu JSKD. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana. Če bodo prijavitelji vložili večje število vlog od predpisanih, bo komisija obravnavala tisto, ki jo je prijavitelj prej elektronsko oddal, preostale vloge bodo zavržene s sklepom.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi.

13. Popolne vloge

Vloga na razpis je popolna, če:
- je predložena na prijavnih obrazcih razpisa VPR-2019/2020-2;
- je izpolnjena v slovenskem jeziku;
- vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju prijavitelja), B (podatki o izvedbi projekta v letu 2019), B1 (podatki o izvedbi projekta v letu 2020), I (izjave);
- vsebuje vse zahtevane podatke;
- je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.

Prijavitelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 12. točke razpisa. Rok oddaje se ugotavlja iz poštnega žiga.

Izpolnjevanje pogojev razpisa VPR-2019/2020-2 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno in v celoti dopolnjene, bodo zavržene.

14. Pristojni uslužbenci

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in vsebinskih pojasnil sta:

- Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si, 01/2410-502,

- Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/2410-518.

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis VPR-2019/2020-2 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.

JSKD bo prijavitelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

mag. Marko Repnik,
direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

 

OCENJEVALNI LIST

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

 

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

mag. Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01 24 10 502

E: urska.bittner@jskd.si

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

OCENJEVALNI LIST

 

 

PRAVNA PODLAGA