GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

 

10. FESTIVAL MALIH INŠTRUMENTALNIH SKUPIN IN FESTIVAL TROBILNIH SKUPIN 2017

Dravograd, sobota, 1. julij 2017

 

POSLOVNIK

 

1. člen

Festival malih inštrumentalnih skupin (v nadaljevanju: festival) prireja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Celotno prireditev pripravlja in izvaja koordinator območne izpostave JSKD s sodelavci. Pri festivalu sodelujejo tudi občina Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd.

2. člen

Festival je strokovno spremljani državni glasbeni festival za vse male inštrumentalne skupine (ne glede na uporabo inštrumentov - pihala, trobila, godala, inštrumenti s tipkami) iz Slovenije in zamejstva, z maksimalno 24 nastopajočimi člani. Na njem lahko sodelujejo ljubiteljske male inštrumentalne skupine (v nadaljevanju: skupina), ki so bili sprejete na festival v skladu z vsakoletnim razpisom.

3. člen

Festival poteka vsako leto prvo soboto v juliju v Dravogradu. Sodelujoče skupine so dolžne nastopiti v skladu s pogoji in omejitvami, navedenimi v razpisu festivala. Skupina, ki ob napovedanem času ne bo nastopila, bo izključena iz festivala.

4. člen

Skupina je dolžna svoj koncertni program izvajati v prijavljenem zaporedju. Le iz utemeljenih razlogov in ob predhodni najavi samostojnemu strokovnemu svetovalcu JSKD (najmanj 2 uri pred začetkom koncerta) lahko skupina spremeni vrstni red skladb. Kršenje tega pravila povzroči zmanjšanje poprečne ocene skupine za dve točki.

5. člen

Skupina je dolžna izvesti svoj program v predpisani skupni minutaži čiste glasbe. Za merjenje minutaže je odgovoren koordinator območne izpostave JSKD. Kršenje tega pravila povzroči zmanjšanje poprečne ocene skupine za eno točko za vsako začeto minuto prekoračitve.

6. člen

Skupina, katere koncertni nastop je bil zaradi zunanjih dejavnikov (močan hrup, izpad elektrike in podobno) moten, ima pravico svoj nastop ponoviti v terminu, ki ga določi organizator.

7. člen

Strokovnega spremljevalca festivala imenuje samostojni strokovni svetovalec Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti za inštrumentalno glasbeno dejavnost.

8. člen

Strokovni spremljevalec je samostojno delovno telo festivala. Njegove ocene so dokončne in nepreklicne.
9. člen

Kriteriji ocenjevanja so:  intonacija, agogika, ritem in tempo, dinamika in fraziranje, izbor programa ter umetniški vtis.
Nastopi so ocenjeni na dveh področjih:
1. Ambicioznost, domišljija in jasni cilji / nameni za programsko predstavitev in / ali razvoj glasbenega programa v domačem okolju.
2. Muzikalnost, intonacija, ritem in fraziranje.

10. člen

Strokovni spremljevalec je dolžan v celoti prisostvovati vsem nastopom skupin. Pri ocenjevanju je samostojen in neodvisen. Vsako skupino oceni s številčno oceno do 100 točk; uporaba decimalk je dovoljena. Številčno oceno skupine (na posebnem obrazcu) je dolžan oddati koordinatorju izpostave območne izpostave po zaključku celotnega koncertnega nastopa.

11. člen

Vsak nastop skupine se ocenjuje posebej. Skupna številčna ocena je podlaga za podelitev odličij in nagrad festivala. Odličja festivala so:

zlata plaketa s pohvalo (skupna povprečna ocena nad 95 % točk)
zlata plaketa (med 90 in 95 % točk)
srebrna plaketa (nad 80 % točk)
bronasta plaketa (nad 70 % točk)
priznanje za sodelovanje (manj kot 70 % točk).

12. člen

Strokovni spremljevalec lahko podeli še dodatne nagrade. O dodatnih nagradah in priznanjih odloča po zadnjem koncertnem nastopu. Priznanja in nagrade se objavi in podeli na sklepni slovesnosti.

13. člen

Ocene  skupin so do razglasitve uradna tajnost. Skupne številčne ocene skupin so objavljene na razglasitvi rezultatov in nagrad, ki je najmanj dve uri po končani prireditvi. Za objavo skrbi Koordinator območne izpostave. Nagrade podeljuje strokovni spremljevalec festivala in koordinator območne izpostave ter člani organizacijskega odbora.

14. člen

Strokovni spremljevalec napiše ali ustno poda vsaki skupini tudi krajšo opisno oceno nastopa.

15. člen

Morebitne pritožbe, razen na oceno strokovnega spremljevalca, lahko skupina vloži - v pisni obliki ali ustno na zapisnik - vodji organizacijskega odbora, in to najpozneje v času 24 ur po koncu koncerta, na katerega se pritožba nanaša. Pritožbe morajo biti ustrezno utemeljene in po potrebi opremljene z verodostojnimi dokazili.

16. člen

O pritožbi razpravlja in sklepa organizacijski odbor festivala najpozneje v tridesetih dneh po koncu festivala.

17. člen

Organizacijski odbor je dolžan objaviti sklep o razrešitvi pritožbe najpozneje v 15 dneh ur po razpravi na pritožbo.

18. člen

Ta poslovnik je sprejel Organizacijski odbor festivala. Za razlago je pristojna oseba, ki jo določi organizator.

 

                                                                                                             
Ljubljana, 4. april 2012