GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

 

38. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 3. IN 1. IN TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI

 

RAZPIS

1.

Tekmovanje in nastop bosta potekala predvidoma od 18. do 20. maja 2018 Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah (Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice).

O točnem datumu tekmovanja bodo prijavljene godbe obveščene najkasneje do konca marca 2018.


2.

Tekmovanja se lahko udeležijo samo godbe članice Zveze slovenskih godb.

 

Tekmovanja na 1. težavnostni stopnji se lahko udeležijo godbe, ki so:

a) na 1. težavnostni stopnji na 34. tekmovanju leta 2014 na Prevaljah osvojile najmanj bronasto plaketo in izpustile nastop v letu 2016;

b) ki so tekmovale na 1. težavnostni stopnji na 34. tekmovanju leta 2014 na Prevaljah in dosegle zlato plaketo s posebno pohvalo, izpustile nastop na koncertni stopnji leta 2015 v Mariboru ter izpustile nastop na koncertni težavnostni stopnji leta 2017 v Lendavi;

c) na 1. težavnostni stopnji na 34. tekmovanju leta 2014 na Prevaljah osvojile najmanj bronasto plaketo;

d) ki so na 2. težavnostni stopnji na 37. tekmovanju leta 2017 v Lendavi osvojile zlato plaketo s posebno pohvalo;

e) ki so na 1. težavnostni stopnji na 36. tekmovanju leta 2016 v Bukovici osvojile najmanj bronasto plaketo;

f) na 1. težavnostni stopnji na 31. tekmovanju leta 2011 na Vrhniki osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2014 in v letu 2016.

 

Tekmovanja na 3. težavnostni stopnji se lahko udeležijo godbe, ki so:

a) doslej tekmovale na 4. težavnostni stopnji in tiste godbe, ki doslej še niso tekmovale na tekmovanjih Zveze slovenskih godb;

b) tekmovale na 3. težavnostni stopnji na 34. tekmovanju leta 2014 na Prevaljah in dosegle najmanj bronasto plaketo;

c) na 2. težavnostni stopnji na 30. tekmovanju leta 2010 v Dobrepolju osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile nastop na 2. težavnostni stopnji 33. tekmovanja v letu 2013 v Žalcu in 37. tekmovanja v letu 2017 v Lendavi;

d) na 3. težavnostni stopnji na 31. tekmovanju v letu 2011 na Vrhniki osvojile zlato plaketo s posebno pohvalo in so izpustile nastop na 2. težavnostni stopnji 33. tekmovanja v letu 2013 v Žalcu in na 2. težavnostni stopnji na 37. tekmovanja v letu 2017 v Lendavi.

e) ki so na 3. težavnostni stopnji na 36. tekmovanju leta 2016 v Bukovici osvojile najmanj bronasto plaketo.


3.

Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj Zveze slovenskih godb, sprejetih na 21. Zboru ZSG dne 7. 3. 2015 v Ljubljani.

 

4.

Člani godbe na tekmovanju so lahko:

vsi nepoklicni godbeniki, ki so člani godbe,

poklicni glasbeniki, ki so bili člani godbe že pred končano srednji glasbeno šolo ali glasbeno akademijo,

poklicni glasbeniki, ki so člani godbe in so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG najmanj 2 leti pred tekmovanjem. Dveletno članstvo iz te alinee ne velja za učitelje domicilnih glasbenih šol.

Za poklicne glasbenike se štejejo vsi glasbeniki, ki igrajo v profesionalnih orkestrih, tisti, ki ta poklic dejansko opravljajo in učitelji v glasbenih šolah.

Skupno število nastopajočih substitutov ne sme presegati 15 % skupnega števila tekmujočih članov godbe, ki so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci.

Zaradi bolezni ali poškodbe, ki nastopi v obdobju 7-ih dni pred datumom tekmovanja do dneva tekmovanja lahko vodstvo tekmovanja ob predložitvi zdravniške dokumentacije, iz katere izhaja, da je bolezen ali poškodba nastopila v zgoraj navedenem obdobju, na prošnjo tekmovalne godbe izda dovoljenje za nastop tudi drugemu glasbeniku (začasni substitut) na enakem inštrumentu.

Število začasnih substitutov ne sme presegati 5 % tekmujočih članov, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci.

Skupno število substitutov, začasnih substitutov in članov dveh godb ne sme presegati 20 % tekmujočih članov, vpisanih v osnovno evidenco ZSG, pri čemer osnovo za izračun predstavljajo člani, vpisani v osnovno evidenco ZSG kot člani ene godbe.

Vsak posameznik iz 1. odstavka tega člena lahko nastopi na istem tekmovanju največ dvakrat.

 

5.

Tekmovanja potekajo po Poslovniku tekmovanj Zveze slovenskih godb, Novice ZSG 1/2008, str. 37–39.

 

6.

Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustični dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom oziroma po potrebi v dogovoru in soglasjem vseh tekmujočih godb.
Godba, ki je soorganizator tekmovanja, ima pravico do izbire tekmovalnega termina.


7.

Tekmovalna godba izvede naslednje skladbe:

Uvodna skladba, ki se ne ocenjuje in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju. Uvodna skladba ni obvezna.

Obvezni skladbi za 3. težavnostno stopnjo sta:

Bert APPERMONT: WIND ON FIRE, Založba Beriato 

ter ena skladba iz naslednjega seznama slovenskih skladb:

Bojan ADAMIČ: ZGODBICA V ŠTIRIH DELIH, Založba Hartman

Nejc BEČAN: CONTESTANT OUVERTURE, UpBeat Editions

Aleksander ČONČ: FIGHT BETWEEN LOVE AND HATE, Edicija ZSG

Jaka PUCIHAR: RADI IGRAMO, Založba Hartman 

ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 6 MINUT.

Celoten nastop godbe na 3. težavnostni stopnji lahko traja največ 30 minut.

 

Obvezni skladbi za 1. težavnostno stopnjo sta:

Satoshi YAGISAWA: MACHU PICHU, Založba Brain Co.

ter ena skladba iz naslednjega seznama slovenskih skladb:

Rok GOLOB: KNJIGA PRIGOD ZA PIHALNI ORKESTER, Založba JSKD

Nejc BEČAN: POTOVANJE V SREDIŠČE ZEMLJE, Založba JSKD

Tomaž HABE: METLIKA in PTUJ (PETOVIA), Društvo slovenskih skladateljev                                    

ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 8 MINUT.

Celoten nastop godbe na 1. težavnostni stopnji lahko traja največ 45 minut.

 

8.

Nastope godb bo ocenjevala petčlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre/dinamika in fraziranje/umetniški vtis koncertnega nastopa. Najnižja in najvišja ocena dveh članov žirije se v skupni oceni ne upoštevata.

 

9.

Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:

zlata plaketa s posebno pohvalo   nad 90 % točk
zlata plaketa                                  nad 85 % točk
srebrna plaketa                              nad 80 % točk
bronasta plaketa                            nad 75 % točk
priznanje za sodelovanje               do 74,99 % točk

Najnižja in najvišja ocena člana žirije se v skupni oceni ne upoštevata.

V primeru, da po izračunu iz prejšnjega odstavka manjka do največ 1 % za prejem višje stopnje plakete, lahko žirija na predlog njenega predsednika zaokroži svojo oceno navzgor.

Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev.

Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije.

Žirija lahko podelil tudi posebni nagradi:

za najboljšo izvedbo obvezne skladbe.

za najboljšo izvedbo slovenske skladbe.

Žirija tekmujočim orkestrom lahko podeli še dodatne nagrade.


10.

Tekmovanje bo tonsko snemano.

S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb.

Vsaka godba lahko naroči DAT posnetek in CDR za ceno 210,00 EUR. Godbe ta znesek plačajo ob prijavi hkrati s plačilom kotizacije na podlagi prejetega računa ZSG.


11.

Prijavnina za godbe na 3. in 1. stopnji: 300,00 €

Kotizacijo godbe plačajo (po prejemu računa ZSG) najkasneje do 13. 3. 2018.

S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.

 

12.

ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 EUR/obrok. Ob prijavi tekmujoča godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati.

Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 13. 3. 2018.

 

13.

Na tekmovanjih ZSG lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.

 

14.

Godba mora prijavo poslati najkasneje do 20. 2. 2018 v zaprti kuverti s pripisom »38. tekmovanje slovenskih godb« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380  Cerknica. Prijavo pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si v .doc obliki.

 

Prijavnica za 3. in 1. stopnjo


Pisna prijava mora vsebovati:

v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,

seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo,

shemo sedežnega reda godbe,

kopijo 1 izvoda partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki).

Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 1. 3. 2018.

 

15.

Najkasneje do 5. 3. 2018 mora godba poslati še:

6 kopij partitur ali dirigentskih izvlečkov potrjene skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki!),

v primeru spremembe skladbe po lastni izbiri popravljeno prijavnico in seznam tolkal,

seznam substitutov (na posebnem listu) - (ime, priimek, naslov, datum rojstva, inštrument),

kopije računov za nakup vseh skladb (za uvodno, če jo namerava izvajati, obvezni in skladbo po lastni izbiri).

Seznam prijavljenih godbenikov in substitutov organizacijski odbor javno objavi na spletni strani najkasneje 30 dni pred tekmovanjem. Tekmujoče godbe lahko pripombe na sezname pisno vložijo v roku 7-ih dni po objavi.

 

16.

Če godba do 5. 3. 2018 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 10.

Po tem datumu ni več mogoče spreminjanje ali dopolnjevanje seznama nastopajočih članov in substitutov, spreminjanje tekmujočih skladb ipd.!

Urejanje vpisov v osnovno evidenco ZSG in prestope godbenikov/-ic je mogoče urejati le do 90 dni pred tekmovanjem, to je do 19. februarja 2018.

Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.

 

NASTOP NA ODPRTI STOPNJI

17.

Na odprti stopnji lahko nastopajo godbe članice Zveze slovenskih godb in vse ostale godbe s skladbami koncertnega značaja.

Za nastop na odprti stopnji ne veljajo določila 3. do vključno 13. člena in 20. člena Pravil tekmovanj Zveze slovenskih godb.

Izbor skladb in prijavljene zasedbe godb na odprti stopnji potrdi Predsedstvo ZSG na predlog svoje strokovne komisije.

Godbe za nastop na odprti stopnji prejmejo le pisno oceno, sestavljeno iz ocen vseh članov tekmovalne žirije, potrdilo o sodelovanju in mnenje o težavnostni stopnji izvajanega programa.

Celoten nastop godbe na odprti stopnji lahko traja najmanj 20 do največ 30 minut.

 

18.

Godba mora dokončno prijavo poslati najkasneje do 20. 2. 2018 v zaprti kuverti s pripisom »Nastop na odprti stopnji« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380  Cerknica. Prijavo pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si v .doc obliki.

 

Prijavnica za odprto stopnjo

Pisna prijava mora vsebovati:

v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,

seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo,

shemo sedežnega reda godbe,

kopijo 1 izvoda partitur ali dirigentskega izvlečka vseh skladb koncertnega značaja za nastop (obvezno v speti/vezani obliki).

Potrditev izbora predlaganih skladb bodo godbe prejele najkasneje do 1. 3. 2018.

Najkasneje do 5. 3 2018 mora godba poslati še:

6 kopij partitur potrjenih skladb (obvezno v speti/vezani obliki!),

v primeru spremembe skladb popravljeno prijavnico in seznam tolkal,

kopije računov za nakup vseh skladb.

 

19.

Prijavnina za godbe na odprti stopnji: 400,00 €

Cena tonskega posnetka: 210,00 €

Kotizacijo godbe plačajo (po prejemu računa ZSG) najkasneje do 13. 3. 2018.

S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.

 

20.

ZSG bo na željo nastopajoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 EUR/obrok. Ob prijavi godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati.

Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 13. 3. 2018.

 

21.

Na odprti stopnji lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.

 

22.

Kontaktni podatki za dodatne informacije:
* info@zvezaslovenskih-godb.si, ( 01 7051 696, 064 185 219 (Alenika Žnidaršič)

 

 

Tone Urbas,
predsednik ZSG

 

 

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si