GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

 

 

Upravno-kulturno središče Mokronog,
Pod gradom 2, 8230 Mokronog

Sobota, 14. aprila 2018

 

POSLOVNIK FESTIVALA

1. člen

Festival tamburašev in mandolinistov Slovenije (v nadaljevanju: tekmovanje) prireja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Celotno prireditev pripravlja in izvaja koordinator območne izpostave s sodelavci.

 

2.člen

Na tekmovanju sodelujejo tamburaške in mandolinske skupine ali orkestri (v nadaljevanju: skupina), ki so bili sprejeti na tekmovanje v skladu z razpisom.

 

3. člen

Sodelujoče skupine so dolžne nastopiti v skladu s pogoji in omejitvami, navedenimi v razpisu tekmovanja. Skupina, ki ob dodeljenem času ne bo nastopila, bo izključena iz tekmovanja.

 

4. člen

Skupina je dolžna svoj tekmovalni program izvajati v prijavljenem zaporedju. Le iz utemeljenih razlogov in ob predhodni najavi tajniku žirije (najmanj 2 uri pred začetkom tekmovalnega koncerta) lahko skupina spremeni vrstni red skladb.

Kršenje tega pravila povzroči zmanjšanje povprečne ocene orkestra za dve točki.

 

5. člen

Skupina je dolžna izvesti svoj program v predpisani skupni minutaži čiste glasbe. Za merjenje minutaže je odgovoren tajnik žirije. Kršenje tega pravila povzroči zmanjšanje povprečne ocene skupine za eno točko za vsako začeto minuto prekoračitve.

 

6. člen

Skupina, katere tekmovalni nastop je bil zaradi zunanjih dejavnikov (močan hrup, izpad elektrike in podobno) moten, ima pravico svoj tekmovalni nastop ponoviti v terminu, ki ga določi organizator.

 

7. člen

Predsednika in člane žirije imenuje svetovalec za inštrumentalno glasbeno dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Predsednik vodi delo žirije in jo zastopa pred javnostjo, pri ocenjevanju in glasovanju pa je enakopraven ostalim članom žirije. V žiriji sodeluje tudi tajnik žirije, ki nima statusa ocenjevalca.

 

8. člen

Žirija je samostojno delovno telo tekmovanja. Njene ocene so dokončne in nepreklicne.

 

9. člen

Kriteriji ocenjevanja so: intonacija, tempo, agogika, ritem, dinamika in fraziranje, izbor programa ter celotni umetniški vtis.

 

10. člen

Vsak član žirije je dolžan v celoti prisostvovati vsem tekmovalnim nastopom skupin. Pri ocenjevanju je samostojen in neodvisen. Vsako skupino oceni s številčno oceno do 100 točk; uporaba decimalk ni dovoljena. Številčno oceno skupine (na posebnem obrazcu) je dolžan oddati tajniku žirije neposredno po zaključku tekmovalnega koncerta.

 

11. člen

Vsak nastop skupine se ocenjuje posebej. Tajnik žirije izračuna oceno posameznega nastopa skupine tako, da sešteje ocene vseh članov žirije nato pa izračuna povprečje v odstotkih (od 0% do 100%), na eno decimalno mesto natančno. Skupna številčna ocena skupine je povprečje dodeljenih ocen. Skupna številčna ocena je podlaga za podelitev odličij in nagrad tekmovanja. Odličja tekmovanja so:

- zlata plaketa s pohvalo (ocena nad 95 % točk)

- zlata plaketa (med 90 in 95 % točk)

- srebrna plaketa (med 80 in 90 % točk)

- bronasta plaketa (med 70 in 80 % točk)

- priznanje za sodelovanje (manj kot 70 % točk).

 

12. člen

O dodatnih nagradah in priznanjih odloča žirija na posebni seji po zadnjem tekmovalnem koncertu. Sklepe sprejema z večino glasov. Priznanja in nagrade bodo objavljene in podeljene na sklepni slovesnosti.

 

13. člen

Ocene  skupin so do razglasitve uradna tajnost. Skupne številčne ocene skupin bodo objavljene na razglasitvi rezultatov in nagrad, ki bo najmanj eno uro po končani prireditvi. Za objavo skrbi tajnik žirije. Nagrade podeljuje žirija tekmovanja.

 

14. člen

Vsak član žirije napiše vsaki skupini tudi pisno oceno tekmovalnega nastopa. Pisno oceno vpišejo na poseben obrazec, ki ga oddajo tajniku žirije.

 

15. člen

Morebitne pritožbe, razen na oceno žirije, lahko skupina vloži - v pisni obliki ali ustno na zapisnik - vodji tekmovanja, in to najpozneje v času 24 ur po koncu koncerta, na katerega se pritožba nanaša. Pritožbe morajo biti ustrezno utemeljene in po  potrebi opremljene z verodostojnimi dokazili.

 

16. člen

O pritožbi razpravlja in sklepa organizator tekmovanja najpozneje v tridesetih dneh po koncu tekmovanja.

 

17. člen

Ta poslovnik je sprejel organizator tekmovanja. Za razlago je pristojen organizacijski vodja tekmovanja.

 

Ljubljana, 1. december 2017