JAVNI RAZPISI IN POZIVI / JAVNI PROJEKTNI RAZPIS Etn-2021

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji) (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. list RS, št. 43/10 in nadaljnji) (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja

javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2021 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka Etn-2021)

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

1. Predmet razpisa in področja dejavnosti

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi (v nadaljevanju: projekti). Sofinanciranje projektov italijanske, madžarske in romske narodne skupnosti ni predmet razpisa, kajti njim so namenjeni posebni razpisi in pozivi Ministrstva za kulturo. Izjema so projekti italijanske in madžarske narodne skupnosti, katerih predlagatelji delujejo izven narodnostno mešanega območja in do sredstev iz razpisov Ministrstva za kulturo niso upravičeni.

2. Cilji razpisa

Cilji razpisa so:

- spodbujanje kakovostne kulturne ustvarjalnosti pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev;

- ohranjanje kulturne identitete pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi potrebami;

- podpiranje kakovostnih projektov, ki so pomembni za kulturni razvoj manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev;

- povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in povečanje dostopnosti kulturnih vsebin;

- predstavljanje kulture manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev širšemu okolju;

- vključevanje ustvarjalnosti manjšinskih etničnih skupnosti v slovenski kulturni prostor;

- razvijanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev.

3. Področje razpisa

Področje razpisa je kakovostna kulturna dejavnost manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na nepridobiten način in je v interesu širše družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več navedenih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati.

Kulturna dejavnost po posameznih področjih obsega zlasti:

- premierno produkcijo koncertov, gledaliških in plesnih predstav, samostojnih in skupinskih filmskih, literarnih, likovnih in večzvrstnih projektov;

- mednarodna sodelovanja;

- izdajo rednih in posebnih publikacij, prve izdaje nosilcev zvoka in slike, izdaje literarnih zbornikov in druge oblike založništva iz področja kulture za potrebe manjšinskih etničnih skupnosti;

- dejavnosti, namenjene kulturni vzgoji.

4. Okvirna vrednost razpisa

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 160.000,00 evrov.

Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.

5. Roki razpisa

Razpis prične teči 26. 2. 2021. Zaključi se 26. 3. 2021.

6. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava ter ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih v kulturi, ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje.

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, likovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, publikacija, izobraževanje, kulturni dogodek).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se v finančni strukturi projekta skupne vrednosti predvidenih stroškov ujemajo s prihodki (stroški = prihodki).

7. Pogoji razpisa

Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

7.1 Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

- so kulturna društva, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ali ustvarjalci s statusom samozaposlenih v kulturi, ki delujejo trajneje, vsaj eno leto pred začetkom razpisa, na razpisnem področju (datum se ugotavlja v registru AJPES);

- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem;

- so v primeru, da so bili v letu 2020 pogodbena stranka JSKD, izpolnili vse svoje obveznosti do JSKD;

- so v primeru, da so bili v letu 2020 pogodbena stranka sofinancerjev javnih kulturnih programov ali projektov iz javnih sredstev, izpolnili vse pogodbene obveznosti do njih;

- predlagateljev projekt v okviru istega področja dejavnosti ni bil oz. ne bo sprejet v sofinanciranje v okviru razpisa VPR-2021/2022 (podatek se preverja v evidenci JSKD);

- predlagatelj v letu 2021 ni programsko sofinanciran iz proračuna Ministrstva za kulturo;

- predlagatelj izvaja programe, ki omogočajo ohranitev kulturne identitete manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi potrebami;

- predlagatelj izvaja programe, namenjene kulturnim ustvarjalcem, pripadnikom manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev;

- predlagatelj izvaja programe, ki predstavljajo manjšinske etnične skupnosti in priseljence širšemu okolju;

- prijavljajo projekte, ki ustrezajo splošnimi pogojem pod točko 7.2.

7.2.  Predlagani projekt ustreza splošnim pogojem tega razpisa, če:

- sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ustvarjalcev manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev;

- omogoča ohranitev kulturne identitete manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi potrebami;

- predstavlja manjšinske etnične skupnosti in priseljence širšemu okolju;

- resorno ne spada na druga področja, kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;

- ni komercialen; člani predlagatelja projekta, z izjemo umetniških vodji, za izvedbo ne prejemajo plačila;

- bo v celoti izveden v letu 2021;

- ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki projekta so enaki odhodkom projekta);

- zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 10 % in ni večji od 80 % vseh predvidenih stroškov;

zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 250,00 evrov in ni višji od 3.500,00 evrov;

- ne gre za osnovno dejavnost predlagatelja (vaje ali druga redna letna srečanja brez vsebinskih poudarkov);

- ne gre za izobraževanje z gostujočimi strokovnjaki, ki jih pripravlja društvo zgolj za svoje člane (podpira se priprave izobraževanj z gostujočimi strokovnjaki, če se ta organizirajo za več društev hkrati);

- ne gre za pripravo srečanj folklornih, gledaliških in drugih skupin, srečanj literatov, likovnikov ipd., ki v projekt ne vključujejo tudi strokovnega pogovora poznavalca določenega področja z vodji skupin in pisne ocene;

- ne gre za gostovanje skupin in posameznikov zunaj matice;

- ne gre za samostojno izdajo posameznega avtorja v okviru literarne dejavnosti (sofinancira se izdaje kakovostnih leposlovnih zbornikov);

- ne gre za izdajo časopisa, ki nima izdane vsaj ene številke;

- ne gre za ponovitev projekta, ki je že bil sofinanciran iz sredstev JSKD;

- ne gre za projekt, ki je ali bo v letu 2021 sofinanciran s strani drugih virov državnega proračuna, namenjenega kulturi.

Predlagatelj v razpisni vlogi poda izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev iz 7. točke razpisa. V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po posameznih alinejah, jih mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku.

8. Razpisni kriteriji

Projekte, prijavljene na projektni razpis, se ocenjuje na podlagi naslednjih kriterijev:

a) obseg in učinke realizacije  projektov predlagatelja v preteklih štirih letih (skupaj možnih 25 točk): 

- produkcija in postprodukcija predlagatelja ter dosežki na strokovno spremljanih prireditvah – društva oz. večji organizacijski projekti  - zveze kulturnih društev (do 18 točk);

- odmevnost v medijih in strokovni javnosti v Republiki Sloveniji (do 2 točki);

- status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture (0/5 točk).

b) zasnova in izvedba predlaganega projekta (skupaj možnih 55 točk): 

- kakovost avtorskega pristopa; tematska izvirnost in vsebinska tehtnost; aktualnost (do 30 točk);

- reference umetniškega vodstva projekta (do 15 točk);

- finančna zasnova (realnost in smotrnost finančne ocene projekta glede na obseg in vsebino) (do 10 točk).

c) pomen in vpliv projekta na razvoj dejavnosti (skupaj možnih 20 točk): 

- spodbujanje kulturnega razvoja; prispevek h kulturni raznolikosti, spoznavanje kultur, negovanje in ohranjanje izročila; prispevek k dvigu kakovosti društvene ustvarjalnosti (do 20 točk).

Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih projektov so del besedila razpisa in niso objavljeni posebej.

9. Uporaba kriterijev

Projekte bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vlog in za sofinanciranje predlagala tiste projekte, ki bodo v celoti izpolnjevali splošne pogoje razpisa in bodo na podlagi razpisnih kriterijev ocenjeni oz. ovrednoteni višje.  

10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021.

11. Upravičeni stroški

Upravičeni stroški izvedbe projekta so tisti, ki nastanejo izključno za namen realizacije (so)financiranega projekta in se lahko v celoti pripišejo temu projektu. Mednje sodijo:

- Honorarji (izključno za umetniške vodje in zunanje sodelavce).

- Stroški avtorskih pravic (SAZAS, IPF, AAS, …).

- Kotizacije (za udeležbe na seminarjih) in prijavnine (za udeležbe na festivalih).

- Najemi prostorov in opreme (izključno za izvedbo projekta in ne za redno letno delovanje društva/zveze.).

- Originalno oz. plačljivo notno gradivo za izvedbo projekta.

- Tiskana gradiva (oblikovanje in tisk promocijskih materialov za prireditve in izobraževanja, založniški projekti).

- Materialni stroški (nakup likovnega materiala, stroški scenografije in rekvizitov ter gledaliških, plesnih in folklornih kostumov za izvedbo prijavljenega projekta, pisarniški material).

- Nastanitve za organizatorje, mentorje in udeležence v času trajanja projekta.

- Potni stroški organizatorjev, mentorjev in udeležencev.

- Stroški varovanja za večje javne prireditve.

- Stroški snemanja in fotografiranja.

- Stroški promocije.

- Poštne storitve.

- Drugi stroški (pogostitev, cvetje, plakete, medalje, priznanja in drugo v soglasju z razpisodajalcem) največ v deležu 50 % skupnih stroškov projekta.

12. Dokazila o namenski porabi sredstev

Predlagatelji bodo po izvedbi v sofinanciranje sprejetih projektov morali kot prilogo obračunske dokumentacije predložiti dokazila o namenski porabi sredstev, katerih skupna vrednost bo vsaj v višini deleža, ki ga bo za izvedbo projekta prispeval JSKD. Kot dokazila se upoštevajo:

- Kopije računov, izstavljenih na ime predlagatelja.

- Kopije pogodb o stvaritvi avtorskega dela, sklenjenih med predlagateljem projekta in avtorjem.

- Kopije potnih nalogov za člane društva/zveze, ki prijavlja projekt. Računi izdani s strani bencinskih servisov so lahko priloga potnemu nalogu, sami po sebi pa ne bodo upoštevani kot primerno dokazilo.

Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2021 ter se vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranega projekta. Na računih mora biti izpisana davčna številka predlagatelja.
Dokazila o plačilu stroškov iz zadnje alineje 11. člena razpisa se upoštevajo do višine 50 % zneska, ki ga za izvedbo projekta prispeva JSKD.

13. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si ter v aplikaciji za razpise JSKD https://razpisi.jskd.si in obsega:

- besedilo razpisa;

- prijavne obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju predlagatelja), B (podatki o projektu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta), I (izjava).

14. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 26. 3. 2021 oz. najpozneje ta dan oddana osebno na sedežu JSKD ali na pošti kot priporočena pošiljka. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke oz. datum vročitve  tiskane vloge na sedežu JSKD. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi.

Posamezni predlagatelj lahko na ta razpis predloži skupaj največ štiri (4) vloge. Na posamezno področje dejavnosti (glasbena, gledališka, ..., večzvrstna) lahko predloži največ dve (2) vlogi. Če bodo predlagatelji vložili večje število vlog od predpisanih, bo komisija obravnavala tiste, ki jih je predlagatelj prej elektronsko oddal, preostale vloge bodo zavržene s sklepom.
Posamezni  predlagatelj mora predložiti vsako vlogo v ločenem ovitku. Vsaka od predloženih vlog mora ustrezati pogojem popolne vloge.

15. Popolna vloga

Vloga na razpis je popolna, če:
* je predložena na navedenih prijavnih obrazcih Etn-2021;

* je izpolnjena v slovenskem jeziku;

* vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju predlagatelja), B (podatki o projektu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta), I (izjava);

* vsebuje vse zahtevane podatke;

* vsebuje obvezne priloge (zadnja izdana številka v primeru prijave izdaje časopisa);

* je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vloge dopolnijo v roku 5 dni od prejema poziva k dopolnitvi.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 14. točke tega razpisa. Rok oddaje se ugotavlja iz poštnega žiga.

Izpolnjevanje pogojev razpisa ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu ne bodo pravočasno in v celoti dopolnjene, bodo zavržene. Prav tako bodo zavržene vloge, za katere bi se izkazalo, da je predlagatelj v njih navajal neresnične podatke.

16. Pristojni uslužbenci

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in vsebinskih pojasnil sta:

* Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/2410-518;

* Maja Papič, maja.papic@jskd.si, 01/2410-502.

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

17. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na javni razpis Etn-2021, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. Odpiranje prispelih vlog bo potekalo 31. 3. 2021 od 10h dalje v prostorih JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

 

Metka Šošterič, direktorica
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije,
št. 01410-32/2020/4, z dne 24. 12. 2020

 

Številka: 6101-3/2021-1
Datum: 19. 2. 2021

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

samostojni strokovni svetovalec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

Maja Papič

producentka za program

T: 01 24 10 502

E: maja.papic@jskd.si

 

Vzorec obrazcev

vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge