JAVNI RAZPISI IN POZIVI / PROSTORI/OPREMA-2023

 

Na podlagi 12. in 14. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 73/19), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja

Javni poziv za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in poklicne nevladne kulture za leto 2023 (v nadaljevanju: poziv Prostori/Oprema-2023)

 

Med 19. septembrom in 10. oktobrom 2023 je potekalo zbiranje vlog na Javni poziv za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in poklicne nevladne kulture za leto 2023 (v nadaljevanju: poziv Prostori/Oprema-2023).
Predmet javnega poziva Prostori/Oprema-2023 je bilo sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za razvoj ljubiteljske (SKLOP A) in poklicne (SKLOP B) nevladne kulture in sicer:

- sofinanciranje investicij v obnovo prostorov, namenjenih izvajanju kulturnih dejavnosti (SKLOP A in B),

- sofinanciranje investicij v nakup tehnične opreme, namenjene izvajanju kulturnih dejavnosti (SKLOP A in B),

- sofinanciranje investicij v specializirano opremo, namenjeno izvajanju folklorne in inštrumentalne ljubiteljske kulturne dejavnosti (kostumi in specialni inštrumenti za folklorne skupine ter inštrumenti za pihalne, tamburaške, mandolinske, harmonikarske, kitarske in godalne orkestre ter big bande in zasedbe lovskih rogov) (SKLOP A).

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet poziva je znašala 400.000,00 €, pri čemer je bilo za SKLOP A: sofinanciranje investicij ljubiteljske nevladne kulture namenjenih predvidoma 200.000,00 EUR (dvesto tisoč evrov) ter za SKLOP B: sofinanciranje investicij poklicne nevladne kulture namenjenih prav tako predvidoma 200.000,00 EUR (dvesto tisoč evrov).

JSKD je do zaključka zbiranja prejel 240 vlog, od tega 192 vlog za SKLOP A (ljubiteljska nevladna kultura) ter 48 za SKLOP B (poklicna nevladna kultura). Zaradi neizpolnjevanje pozivnih pogojev je bilo 28 vlog zavrženih s sklepom.
Strokovno programska komisija je obravnavala vloge prijaviteljev ločeno po SKLOPIH (A in B) po vrstnem redu prispetja in v sofinanciranje predlagala 50 projektov iz SKLOPA A in 30 projektov iz SKLOPA B. 3 projekte je komisija zavrnila zaradi porabe sredstev in hkrati uvrstila na rezervno listo. Za 129 vlog je komisija predlagala zavrnitev financiranja zaradi porabe s pozivom predvidenih sredstev, pri čemer je upoštevala vrstni red prispetja vlog. Povprečni dodeljeni znesek na odobreni projekt znaša 5.000,00 €.

 

Odobreno - SKLOP A

Zavrnjeno - SKLOP A

Zavržbe - SKLOP A

 

Odobreno - SKLOP B

Zavrnjeno - SKLOP B

Zavržbe - SKLOP B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

Besedilo razpisa

 

Odobreno - SKLOP A

Zavrnjeno - SKLOP A

Zavržbe - SKLOP A

 

Odobreno - SKLOP B

Zavrnjeno - SKLOP B

Zavržbe - SKLOP B

 

 

Gradivo razpisov iz prejšnjih let:

Prostori/Oprema-2022 (za leto 2022)

Prostori/Oprema-2021 (za leto 2021)