ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2020

Na podlagi Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010), Pravilnika o priznanjih Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (10. 5. 2011), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Javnega sklada (29. 10. 2020) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD)

 

objavlja

Javni poziv k oddaji predlogov

za podelitev odličij in področnih priznanj Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2020

 

1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

2. Predmet javnega razpisa

Zbiranje predlogov za podelitev priznanj Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2020, in sicer za:

- odličja sklada, 

- področna priznanja sklada. 

3. Cilji javnega razpisa

Komisija za odličja in priznanja sklada bo na podlagi zbranih predlogov podelila letna najvišja priznanja sklada za izjemne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke na področju ljubiteljske kulture.

4. Vrste odličij in priznanj

Zbiranje predlogov za podelitev priznanj Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2020 se izvede za odličja sklada in področna priznanja sklada.

4.1. Odličja sklada

Odličja so najvišja priznanja sklada, ki jih lahko prejmejo posamezniki ali skupine v Sloveniji za delo in udejstvovanje na področju ljubiteljske kulture.

Odličji sklada so:

- Zlata plaketa,

- Srebrna plaketa in

- Zlati znak.

Podeljena bo največ ena Zlata plaketa, največ pet Srebrnih plaket in največ 2 Zlata znaka, in sicer na osrednji letni slovesnosti sklada v četrtek, 21. januarja 2021.

4.2. Področna priznanja sklada

Področna priznanja so posebna priznanja sklada, ki jih lahko prejmejo posamezniki ali skupine v Republiki Sloveniji za delo in udejstvovanje na posameznih področjih ljubiteljskih dejavnosti

Sklad zbira predloge za naslednja področna priznanja sklada:

- Gallusova plaketa in Gallusova listina - za področje vokalne glasbe;

- Linhartova plaketa in Linhartova listina - za področje gledališke dejavnosti;

- Maroltova plaketa in Maroltova listina - za področje folklorne dejavnosti;

- Plaketa Mete Vidmar in Listina Mete Vidmar - za področje plesne dejavnosti;

- Plaketa Vinka Štrucla in Listina Vinka Štrucla - za področje inštrumentalne glasbe;

- Plaketa Antona Ažbeta in Listina Antona Ažbeta - za področje likovne dejavnosti.

Za leto 2020 bodo znotraj posameznih področij kulturnega ustvarjanje podeljena največ ena plaketa ter po tri listine. Prejemniki plaket in listin bodo javno razglašeni na osrednji skladovi letni slovesnosti januarja 2021. Podeljena bodo praviloma na osrednjih letnih področnih prireditvah ali prireditvah, ki jih predlaga prejemnik plakete ali listine.

5. Merila za podelitev

5. 1. Merila za podelitev odličij

Merilo za podelitev Zlate plakete upravičujejo izjemni ustvarjalni in poustvarjalni dosežki v daljšem obdobju ali kot priznanje za življenjsko delo, medtem ko se Srebrno plaketo podeli za dolgoletno in uspešno delo. Odličja so tako plod izjemnih dosežkov pri:

- organizacijskem delu,

- razvijanju novih oblik in vsebin delovanja,

- delu na področju kulturne vzgoje in izobraževanja,

- raziskovalnem delu,

- organiziranju strokovno svetovalnega in mentorskega dela,

- razvijanju kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu,

- publicističnem delu in

- ohranjanju nacionalne kulturne dediščine.

Merila za podelitev Zlatega znaka upravičujejo izjemno odmevni  in enkratni ustvarjalni ali poustvarjalni dosežki v preteklem obdobju.

5. 2. Merila za podelitev področnih priznanj

Merila za podelitev področnih plaket upravičujejo izredni ustvarjalni ali poustvarjalni dosežki ali življenjsko delo na posameznem področju.

Merila za podelitev listin upravičujejo dolgoletno strokovno in organizacijsko delo, kulturno vzgojno in mentorsko delo, analitično, raziskovalno in publicistično delo, ki je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na posameznem področju.

6. Predlagatelji

Predlagatelji po tem razpisu so lahko registrirana kulturna društva in njihove zveze, kulturne organizacije in zveze iz zamejstva , področni državni svetovalci in območne izpostave sklada; slednje lahko posredujejo tudi predloge posameznikov ali neformalnih avtorskih skupin, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo.

Društva, ki predlagajo kandidata iz svojih vrst, priložijo k vlogi tudi pismo podpore
(npr. občine, območne izpostave sklada, organov društva,  zveze kulturnih društev…), samopredlagatelji bodo iz obravnave izločeni.

7. Dokumentacija javnega poziva

Dokumentacija javnega razpisa JSKD-priznanja 2020 obsega:

- besedilo javnega razpisa JSKD-priznanja2020

- prijavni obrazec: »JSKD-Priznanja  Obr. 2020«:

Prijavni obrazec

8. Rok javnega razpisa in način oddaje vlog

Popolno vlogo na predpisanem obrazcu pošljete v pisni in e-obliki, in sicer najkasneje do
srede, 2. decembra 2020 na:

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
ŠTEFANOVA 5,
PP 1699,
SI-1000 LJUBLJANA
s pripisom: »Razpis za priznanje JSKD«
ter   na e-pošto: priznanja@jskd.si

V levi zgornji kot kuverte pripišite tudi ime in poštni naslovom pošiljatelja.

Komisija bo obravnavala le popolne vloge. Za popolno se šteje vloga, ki vsebuje vse zahtevane podatke in priloge.

9. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru

Pravočasne in popolne vloge bodo predložene v obravnavo pristojni 5-članski komisiji JSKD, ki bo vloge preučila in podala svojo odločitev najkasneje do 21. 12. 2020. 

Časovnica:

02. 11. 2020:        Objava javnega razpisa na spletnih straneh JSKD

20. 11. 2020:        Rok za informacije in dodatna pojasnila v zvezi z razpisom

02. 12. 2020:        Rok za oddajo vlog  

06. 12. 2020:        Odpiranje vlog

do 16. 12. 2020: Komisije za ocenitev vlog

21. 12. 2020:        Obvestila izbranim kandidatom in predlagateljem

06. 01. 2021:        Vabila in obvestila o zaključni podelitvi in razglasitev rezultatov

21. 01. 2021:        Osrednja slovesnost JSKD

10. Dodatne informacije

Dodatne informacije glede razpisa:

David Stupica
e-pošta:david.stupica@jskd.si
tel.: 01 24 10 527

Telefonsko in po e-pošti vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

Skrajni rok za pojasnila v zvezi z razpisom je petek, 20. november 2020.

11. Obveščanje nominirancev in nagrajencev ter podelitev priznanj

O odločitvi komisije ter datumu in kraju podelitve priznanj za leto 2020 bodo izbrani kandidati in predlagatelji obveščeni najpozneje do 6. januarja 2021 oziroma najmanj
15 dni pred podelitvijo.

 


Ljubljana, 2. 11. 2020

mag. Marko Repnik, l. r.