PRIZNANJA SKLADA / JUBILEJNA PRIZNANJA

 

Jubilejna priznanja

 

Direktor lahko podeli na podlagi vlog in priporočil društev, posameznikov, zveze društev ali po lastni presoji tudi druga priznanja.

 

Jubilejna priznanja sklada so:

- Zlato jubilejno priznanje,

- Srebrno jubilejno priznanje,

- Jubilejno priznanje območne izpostave.

 

Jubilejna priznanja se podelijo skupinam ali posameznikom za dolgoletno delovanje, ki je vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na določenem področju.

Priznanja praviloma podeli direktor ali z njegove strani pooblaščena oseba, praviloma na jubilejnih prireditvah.

 

 

Vloge za izdajo jubilejnih priznanj

Vloge s priporočili za podelitev jubilejnega priznanja lahko območne izspostave, društva, posamezniki, zveze društev naslovijo na centralno službo sklada (e-pošta:david.stupica@jskd.si) najmanj 2 meseca dni pred jubilejnim dogodkom.

 

V vlogi posredujte kratko (do 1 strani A4) utemeljitev za podelitev jubilejnega priznanja, ki je sestavljena iz:

- kratkega pregleda ljubiteljskega kulturnega udejstvovanja prejemnika priznanja;

- navedb dosežkov prejemnika;

- naziva in popolni naslov predlagatelja;

- imena in priimka prejemnika, oz. skupine ali društva ter

- časa in kraja, kjer se bo priznanje podelilo.

 

Opomba: Vlogo za podelitev Jubilejnega priznanja območne izpostave naslovite na pristojno območno izpostavo.

 

Odločitev o podelitvi jubilejnega priznanja

Odločitev o podelitvi jubilejnega priznanja sprejme direktor. Pri odločitvi ima pomembno vlogo tudi podatek, ali je bilo prejemniku jubilejnega priznanja že podeljeno Jubilejno priznanje območne izpostave. V primeru, da ne, se vlagatelju in območni izpostavi iz katere prihaja prejemnik jubilejnega priznanja priporoči, da se mi najprej podeli Jubilejno priznanje območne izpostave.

 

 

Kje in kdo podeli značke?

Jubilejna priznanja podeli direktor ali njegov pooblaščenec iz centralne službe sklada na jubilejni prireditvi..