ORGANIZACIJA SKLADA /ORGANI UPRAVLJANJA SKLADA / NADZORNI SVET

 

Nadzorni svet

 

Nadzorni svet ima sedem članov oziroma članic, ki jih imenuje in razrešuje vlada za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Člane nadzornega sveta imenuje vlada izmed strokovnjakov s področja dela sklada, financ in pravnih zadev, tako da so upoštevani enakomerna regionalna sestava nadzornega sveta, enotni slovenski kulturni prostor in zastopanost različnih kulturnih dejavnosti s področja dela sklada.

Vlada Republike Slovenija je 25.5.2023 imenovala nov Nadzorni svet JSKD v sestavi: Mihael Štrukelj, Katja Ceglar, Katja Stušek, Mirjam Savšek – Mehle, Dr. Inge Breznik, Dr. Ilija Dimitrievski, Nina Vrabec.

Za predsednico je bila izvoljena Katja Ceglar, za njeno namestnico pa dr. Inge Breznik. Obe sta bili izvoljeni soglasno.

NADZORNI SVET

Mihael Štrukelj, član

Katja Ceglar, predsednica

Katja Stušek, članica

Mirjam Savšek – Mehle, članica

Dr. Inge Breznik, namestnica predsednice

Dr. Ilija Dimitrievski, član

Nina Vrabec, članica.

 

dr. Borut Smrekar
sekretar NS
T: 01/ 2410 524
E: borut.smrekar@jskd.si

 

Pristojnosti nadzornega sveta

- skrbi, da javni sklad deluje skladno z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen,

 • - pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo sklada,

 • - sprejme splošne pogoje poslovanja sklada,

 • - izvede javni natečaj za imenovanje direktorja,

 • - predlaga ustanovitelju imenovanje in razrešitev direktorja,

 • - daje mnenje k poslovni politiki sklada za naslednje srednjeročno obdobje,

 • - sestavi pisna poročila ustanovitelju, v katerih zavzame stališče do poslovnega in finančnega načrta ter poslovnega poročila sklada,

 • - predlaga način razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki sklada,

 • - daje mnenje k predlogu prejema premoženja od drugih oseb in k predlogom partnerskih projektov z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami,

 • - daje soglasje k notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sklada,

 • - daje predhodno mnenje k predlogu za ustanovitev ali ukinitev območne izpostave,

 • - daje predhodno mnenje k določitvi mreže programskih koordinacij območnih izpostav,

 • - sprejme poslovnik nadzornega sveta,

 • - sprejme splošni akt o vrstah nagrad in priznanj ter postopku in pravilih za njihovo podeljevanje,

 • - sprejme splošni akt o načinu dela strokovno-programskih komisij,

 • - daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi članov strokovno-programskih komisij,

 • - predlaga imenovanje revizorja ali revizorke,

 • - na zahtevo ustanovitelja pripravi poročilo o posameznih poslih javnega sklada,

 • - daje ustanovitelju in direktorju sklada predloge in mnenja o posameznih vprašanjih s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti,

 • - ministru na njegovo zahtevo predloži informacije, potrebne za izvajanje nadzora,

 • - odloča o drugih zadevah, če je tako določeno v zakonu ali tem aktu.

Sklic in odločanje nadzornega sveta

- nadzorni svet se mora sestati najmanj štirikrat v enem poslovnem letu,

- seje nadzornega sveta praviloma sklicuje predsednik nadzornega sveta,

- nadzorni svet je sklepčen, če so na njem prisotni vsaj štirje člani, odločitve sprejema z večino glasov vseh članov,

- glasovanje o predlogu za imenovanje ali razrešitev direktorja je tajno,

- na sejah nadzornega sveta lahko sodeluje tudi direktor, vendar brez pravice glasovanja.

- način dela nadzorni svet podrobneje opredeli s poslovnikom.

 

Pravice in odgovornosti članov nadzornega sveta

- člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika,

 • - člani nadzornega sveta ustanovitelju odgovarjajo za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnjevanja ali kršitve njihovih pristojnosti ali obveznosti,

 • - nadzorni svet mora ustanovitelju na njegovo zahtevo predložiti poročilo s pripadajočo dokumentacijo v zvezi z zadevami, povezanimi s poslovanjem sklada.

 

 

 

 

PRAVNA PODLAGA

 

Poslovnik nadzornega sveta

 

6. 1. 2023
JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

več >>