ORGANIZACIJA SKLADA / POSVETOVALNA TELESA / SVETI OBMOČNIH IZPOSTAV

 

Sveti območnih izpostav sklada

 

Sveti območnih izpostav so posvetovalna telesa direktorja sklada znotraj posameznih območnih izpostav. Svet območne izpostave ima najmanj tri člane, ki jih imenuje direktor na predlog samoupravnih lokalnih skupnosti z območja, ki ga pokriva.

Samoupravne skupnosti oblikujejo predlog na podlagi poziva kulturnim društvom, zvezam kulturnih društev ter posameznikom s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v posamezni samoupravni lokalni skupnosti. Mandat članov traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Naloge svetov območnih izpostav:

- dajejo predhodno mnenje k programu dela ter letnemu poročilu območne izpostave, ki zadevajo njihovo območje,

- dajejo predloge in pobude direktorju in nadzornemu svetu sklada za obravnavo vprašanj, ki zadevajo njihovo območje,

- dajejo predloge in pobude za sklepanje pogodb z lokalnimi skupnostmi,

- dajejo mnenja direktorju k izbiri uslužbenca za vodenje območne izpostave.

 

Delovanje sveta območne izpostave ureja Pravilnik o ustanovitvi svetov območnih izpostav Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (NS JSKD 10. 5. 2011).

 

 

JSKD OI Ajdovščina

Borut Koloini, predsednik

Nevenka Vidmar,

Silva Karim,

Polona Praček, namestnica predsednika

Jožica Kodre.

 

JSKD OI Brežice

Miran Kopinč, namestnik predsednice

Diana Kosar, predsednica

Andrej Kvartuh

Jana Kovačič

Jelka Žnideršič

 

JSKD OI Celje

Edo Einspieler, predsednik

Ana Marija Justin,

Danijela Tešanovič,

Leonida Cmok Kačičnik,

Tomaž Gorenšek,

Mateja Černak

 

JSKD OI Cerknica

Zora Obreza, predsednica

Janja Urbiha, namestnica

Vesna Turšič,

Jože Rajk,

Darko Frank 

 

JSKD OI Črnomelj

Polona Godina Mavrič, predsednica

Damir Jankovič,

Sašo Žepuhar,

Miha Ivanetič,

Tanja Prešern Banovec

 

JSKD OI Domžale

Nina Rozman,

Tatjana Horjak, predsednica

Blaž Andrejka, namestnik

Saša Hudnik,

Nataša Jerič,

Matjaž Bizilj,

Lojze Stražar  

 

JSKD OI Dravograd

Robert Plimon

Dragica Jurjec, namestnica predsednika

Jože Kramer, predsednik

 

JSKD OI Gornja
Radgona

Slavica Kovačič, predsednica,

Romana Slavič Žnuderl, podpredsednica,

Dana Štrucelj,

Matjaž Rožman,

Ivo Borko,

Albina Horvat.

JSKD OI Idrija

Marko Čadež, namestnik predsednice
Irena Hvala, predsednica
Tomaž Kavčič

 

JSKD OI Ilirska
Bistrica

Neva Macarol
Vojko Dodič, namestnik predsednice
Elka Možina, predsednica

 

JSKD OI Ivančna
Gorica

Sabina Volek, namestnica predsednice
Anica Čuček, predsednica
Renata Laznik
Katarina Mohar
Klemenitna Maver Zupančič

 

JSKD OI Izola

Dušan Kitič, predsednik

Alan Deško, namestnik

Maja Cetin,

Maja Alessio,

Vesna Pintar Stojnić

 

JSKD OI Jesenice

Andrej Černe,

Anton Justin, predsednik

Jerneja Stres, namestnica

Barbara Tonan,

Marcel Gamboc

 

JSKD OI Kamnik

Boris Selko, predsednik

Goran Peršin, namestnik

Jožef Pavlič,

Zinka Skoporc,

Franc Poljanšek

 

JSKD OI Kočevje

Tomaž Poje
Helena Štefanič, namestnica predsednika
Marjan Lisac, predsednik
Jožef Gorše

JSKD OI Koper

Irena Batista,

Helena Brec Loredan,

Emilija Kastelic, predsednica

Nika Solce

 

JSKD OI Kranj

Barbara Grilc
Maja Lesar
Mija Aleš, predsednica
Dr. Ilija Dimitrievski
Selman Čorovič, namestnik predsednice
Nataša Kne
Petra Lombar Premru
Sašo Gašperlin

 

JSKD OI Krško

Janez Kerin, predsednik

Anita Grubar, namestnica

Vlasta Moškon,

Darja Dobršek

 

JSKD OI Laško

Ivan Medved
Vlado Marot
Avgust Aškerc
Žan Bregar
Aleš Breznikar

 

JSKD OI Lenart

Marina Pivec,

Daniel Zorko,

Darja Ornik,

Miroslav Manko,

Anita Kralj Pauković, namestnica

Simona Črnec,

Jože Križan, predsednik

 

JSKD OI Lendava

Andrej Tibaut, namestnik predsednice
Jure Jurinič
Ludvika Gjerek
Danijela Hozjan
Marija Varga
Irma Varga
Ivanka Tompa, predsednica
Silva Lutar
Boris Ostrc

 

JSKD OI Litija

Manca Murn, predsednica

Anton Korimšek, namestnik

Jože Loc,

Janez Prašnikar,

Marjan Kolar

 

JSKD OI Ljubljana

Gregor Koritnik, predsednik
Zora Perenda, namestnica predsednika
Radovan Jaušovec
Miha Maver
Jasna Žitnik

 

JSKD OI Ljubljana
okolica

Gregor Rozman, predsednik,

Janez Remškar,

Anita Kobe,

Ana Biser,

Urša Remškar,

Mateja Jere Grmek,

Tončka Pal,

Matej Polzelnik,

Rado Čuk.

 

JSKD OI Ljutomer

Silva Duh, predsednica

Sandi Jesenik, namestnik

Ivan Kuhar,

Vito Žerdin,

Ferdinand Zadravec,

Alojz Stajnko

JSKD OI Logatec

Urška Orešnik, predsednica

Sonja Mihelčič,

Roman Treven  

 

JSKD OI Maribor

Ervin Hartman

Aleksander Čonč

Jožica Lešnik Švajger

Tone Žuraj

Boris Komar

Matjaž Grahornik

Marjan Malek

Tina Kramberger

 

JSKD OI Metlika

Jože Vraničar

Marta Strahinič

Gregor Jevšček

 

JSKD OI Mozirje

Marija Rihter
Zvonka Kladnik
Tadeja Robnik, predsednica
Nina Miklavžina
Nataša Slapnik
Luka Paulič, namestnik predsednice
Bojan Štrukelj
Jožef Skončnik
Jernej Slapnik

 

JSKD OI Murska Sobota

Slavko Horvat,

Sonja Kerčmar,

Mihaela Žökš,

Nina Orban,

Bernardka Lang,

Janja Bürmen,

Aleksandra Pörš Kumin,

Cvetka Vereš,

Bojka Veren,

Marta Horvat predsednica

Julijana Meckar,

Breda Kerčmar,

Mirko Kuhar

 

JSKD OI Nova Gorica

Vesna Filej

Danila Schilling

Matej Petejan

Simon Pintar

Nina Vrabec, predsednica

Tina Krog

Janja Lipušček

Sandra Devetak

 

JSKD OI Novo mesto

Petra Nogravšek, predsednica

Robi Kren, namestnik

Mateja Robek Zaletel,

Tina Lahne,

Majda Kuhar Ambrožič,

Tatjana Kupljenik,

Borut Turk,

Nika Fink,

Brigita Rončel,

Vlado Kostevc

 

JSKD OI Ormož

Mitja Novak - predsednik

Maja Škrinjar - namestnica predsednika

Blanka Kosi Raušl

Lucija Pocrnja

Jaka Hanželič

 

JSKD OI Pesnica

Primož Ledinek
Zdravko Eder, predsednik
Franja Senčič
Anton Friš, namestnik predsednika
Silvo Koder

 

JSKD OI Piran

Aleksander Benčič, predsednik
Daniel Lovšin
Fulvia Zudič
Mojca Dolšak, namestnica predsednika

 

JSKD OI Postojna

Tjaša Smrdel
Majda Žužek, namestnica
Manja Jč Vesel, predsednica

Jasmina Čelan
Nevenka Burger

 

JSKD OI Ptuj

Petra Kolednik

Marko Pukšič

Martina Horvat

Mateja Matjašič Pevec

Hilda Bedrač

Klavdija Majcen

Zdenka Frank

Andrej Doberšek

Franc Visenjak

Zdenka Golub

Jure Meško

Gianfranco Zelenko

Ida Lepej

Kristijan Majer

Valentina Muršec

Andrej Forstnerič

Terezija Majcenovič

Jože Krivec

 

JSKD OI Radlje
ob Dravi

Majda Marija Lesjak, namestnica
Saša Tertinek
Monika Ravnjak
Peter Starc, predsednik
Martina Resnik
Jožef Zapečnik

 

JSKD OI Radovljica

Irena Kosmač
Vilma Gosnik Kravanja - predsednica
Mihaela Pesrl
Timotej Šimnic - namestnik predsednice
Nina Vončina
Apolonija Zalokar

 

JSKD OI Ravne

Luka Kropivnik
Janez Miklavžin
Boštjan Gorenšek
Jože Potočnik
Štefan Bobek
Ivana Čreslovnik

JSKD OI Ribnica

Miran Lavrič
Stanislav Grebenc
Eda Štanfelj, predsednica
France Trdan
Ivan Šega, namestnik

JSKD OI Rogaška
Slatina

Marjan Ostruh
Tatjana Škorja, predsednica
Nataša Novak, namestnica

 

JSKD OI Ruše

Emil Vezjak
Draga Fabjan, namestnica predsednice
Marjana Habjanič Jerčič
Silverija Belčič
Polonca Perkuš, predsednica

 

JSKD OI Sevnica

Jože Novak, predsednik
Gordana Dobriha
Slavica Ivačič, namestnica predsednika
Zoran Cvar
Janez Podlesnik

 

JSKD OI Sežana

Mirjam Frankovič Franetič
Ada Škamperle
Andreja Tomažič Hrvatin
Urban Grmek Masič, predsednik
Urška Ban
Margit Grošelj Miklavec
Vladimir Mljač, namestnik predsednika

 

JSKD OI Slovenj
Gradec

Cveto Herlah, namestnik predsednice
Jožica Jeseničnik
Viktorija Breznik, predsednica
Marjan Lužnik
Andrej Makuc

 

JSKD OI
Slovenska Bistrica

Helena Kolar, predsednica
Stanislav Volčič
Jasna Orešič
Franja Kmetec
Tadeja Pančič
Janko Brumec, namestnik

JSKD OI
Slovenske Konjice

Monika Kerovec Korošec, namestnica
Lucija Levart, predsednica

Petra Brdnik Juhart
Breda Jakopin
Marija Kovačič

 

JSKD OI Šentjur

Helena Volasko, namestnica predsednice
Tomaž Koštomaj
Anže Škornik
Marija Rataj, predsednica

 

JSKD OI Škofja
Loka

Anton Krek, namestnik predsednice
Jerneja Eržen
Nadja Strajnar Zadnik, predsednica
Tine Hafner
Rok Pintar
Metka Debeljak

 

JSKD OI Šmarje
pri Jelšah

Špela Drašler
Jožef Pirš
Gorazd Pavčnik, namestnik predsednice
Marinka Strašek, predsednica
Darinka Ajdnik

 

JSKD OI Tolmin

Ksenija Krivec Komac
Rina Berginc, namestnica predsednice
Klavdija Rot, predsednica
Boris Laharnar
Gregor Maver

JSKD OI Trbovlje

Matej Kaiser, namestnik
Slobodan Filipovič
Maja Lebar Kotar
Blaž Rojko
Gregor Špajzer, predsednik

 

JSKD OI Trebnje

Petra Krnc, predsednica
Mateja Vrabec
Josip Zupan
Mija Benedičič, namestnica
Pavel Rot
Milan Žnidaršič

 

JSKD OI Tržič

mag. Metka Knific, predsednica
Bojan Knific
David Ahačič, namestnik

 

JSKD OI Velenje

Tomaž Potočnik
Srečko Potočnik, namestnik
Neva Trampuš, predsednica

Matija Blagus
Matej Mraz

 

JSKD OI Vrhnika

Milena Škulj, namestnica predsednice
Nataša Kogovšek
Nataša Ogrin Jurjevič
Ana Marta Grom
Marija Kupec, predsednica

 

JSKD OI Zagorje
ob Savi

Marjana Mlinarič Pikelj, predsednica
Rihard Majcen, namestnik

Martina Bokal
Vlado Poredoš
Miran Kokole

 

JSKD OI Žalec

Marija Rančigaj
Mija Novak
Monika Lobnikar
Marta Vehovar
Suzana Felicijan Bratož
Jolanda Železnik
Matjaž Kač
Milan Vogrinc

 

 

 

 

 

 

PRAVNA PODLAGA POSLOVANJA SKLADA