ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA

PRIZNANJA IN ODLIČJA SKLADA 2023

 

Na podlagi Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010), Pravilnika o priznanjih Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (10. 5. 2011), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Javnega sklada (29. 10. 2020) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD)

objavlja

Javni poziv k oddaji predlogov
za podelitev odličij in področnih priznanj Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2023

1. Naziv in sedež izvajalca javnega poziva

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega poziva

Zbiranje predlogov za podelitev priznanj Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2023, in sicer za:
- odličja sklada, 
- področna priznanja sklada. 

3. Cilji javnega razpisa

Komisija za odličja in priznanja sklada bo na podlagi zbranih predlogov podelila letna najvišja priznanja sklada za izjemne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke na področju ljubiteljske kulture.

4. Vrste odličij in priznanj

Zbiranje predlogov za podelitev priznanj Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2023 se izvede za odličja sklada in področna priznanja sklada.

4.1. Odličja sklada

Odličja so najvišja priznanja sklada, ki jih lahko prejmejo posamezniki ali skupine v Sloveniji za delo in udejstvovanje na področju ljubiteljske kulture.

Odličji sklada so:
- Zlata plaketa,
Srebrna plaketa in
Zlati znak.

Podeljena bo največ ena Zlata plaketa, največ pet Srebrnih plaket in največ 2 Zlata znaka, in sicer na osrednji letni slovesnosti sklada v začetku leta 2024.

4.2. Področna priznanja sklada

Področna priznanja so posebna priznanja sklada, ki jih lahko prejmejo posamezniki ali skupine v Republiki Sloveniji za delo in udejstvovanje na posameznih področjih ljubiteljskih dejavnosti

Sklad zbira predloge za naslednja področna priznanja sklada:
Gallusova plaketa in Gallusova listina - za področje vokalne glasbe;
Linhartova plaketa in Linhartova listina - za področje gledališke dejavnosti;
Maroltova plaketa in Maroltova listina - za področje folklorne dejavnosti;
Plaketa Mete Vidmar in Listina Mete Vidmar - za področje plesne dejavnosti;
Plaketa Vinka Štrucla in Listina Vinka Štrucla - za področje inštrumentalne glasbe;
Plaketa Antona Ažbeta in Listina Antona Ažbeta - za področje likovne dejavnosti.

Za leto 2023 bodo znotraj posameznih področij kulturnega ustvarjanje podeljena največ ena plaketa ter po tri listine. Prejemniki plaket in listin bodo javno razglašeni na osrednji skladovi letni slovesnosti v začetku leta 2024. Podeljena bodo praviloma na osrednjih letnih področnih prireditvah ali prireditvah, ki jih predlaga prejemnik plakete ali listine.

5. Merila za podelitev

5. 1. Merila za podelitev odličij

Merilo za podelitev Zlate plakete upravičujejo izjemni ustvarjalni in poustvarjalni dosežki v daljšem obdobju ali kot priznanje za življenjsko delo, medtem ko se Srebrno plaketo podeli za dolgoletno in uspešno delo. Odličja so tako plod izjemnih dosežkov pri:
- organizacijskem delu,
- razvijanju novih oblik in vsebin delovanja,
- delu na področju kulturne vzgoje in izobraževanja,
- raziskovalnem delu,
- organiziranju strokovno svetovalnega in mentorskega dela,
- razvijanju kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu,
- publicističnem delu in
- ohranjanju nacionalne kulturne dediščine.

Merila za podelitev Zlatega znaka upravičujejo izjemno odmevni  in enkratni ustvarjalni ali poustvarjalni dosežki v preteklem obdobju.

5. 2. Merila za podelitev področnih priznanj

Merila za podelitev področnih plaket upravičujejo izredni ustvarjalni ali poustvarjalni dosežki ali življenjsko delo na posameznem področju.
Merila za podelitev listin upravičujejo dolgoletno strokovno in organizacijsko delo, kulturno vzgojno in mentorsko delo, analitično, raziskovalno in publicistično delo, ki je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na posameznem področju.

6. Predlagatelji

Predlagatelji po tem pozivu so lahko registrirana kulturna društva in njihove zveze, kulturne organizacije in zveze iz zamejstva , področni državni svetovalci in območne izpostave sklada; slednje lahko posredujejo tudi predloge posameznikov ali neformalnih avtorskih skupin, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo.
Društva, ki predlagajo kandidata iz svojih vrst, priložijo k vlogi tudi pismo podpore
(npr. občine, območne izpostave sklada, organov društva,  zveze kulturnih društev…), samopredlagatelji bodo iz obravnave izločeni.

7. Dokumentacija javnega poziva

Dokumentacija javnega poziva JSKD-priznanja 2023 obsega:

- besedilo javnega poziva JSKD-priznanja2023

prijavni obrazec: (na spodnji povezavi)

Prijavni obrazec

8. Rok javnega poziva in način oddaje vlog

Popolno vlogo na predpisanem obrazcu pošljete v pisni in e-obliki, in sicer najkasneje
do 10. decembra 2023 na:

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
ŠTEFANOVA 5,
PP 1699,
SI-1000 LJUBLJANA
s pripisom: »NE ODPIRAJ - Poziv za priznanja in odličja JSKD«

ter   sočasno po e-pošti na naslov: priznanja@jskd.si

Na hrbtno stran kuverte pripišite tudi ime in naslov pošiljatelja. Komisija bo obravnavala le popolne vloge. Za popolno se šteje vloga, ki vsebuje vse zahtevane podatke in priloge.

9. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru

Pravočasne in popolne vloge bodo predložene v obravnavo pristojni 5-članski komisiji JSKD, ki bo vloge preučila in podala svojo odločitev najkasneje do 31. 12. 2023.

10. Dodatne informacije

Dodatne informacije glede poziva:
dr. Tomaž Simetinger
e-pošta: tomaz.simetinger@jskd.si
tel.: 01 24 10 502

Telefonsko in po e-pošti vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Skrajni rok za pojasnila v zvezi s pozivom je ponedeljek, 25. november 2023.

11. Obveščanje nominirancev in nagrajencev ter podelitev priznanj

O odločitvi komisije ter datumu in kraju podelitve priznanj za leto 2023 bodo izbrani kandidati in predlagatelji obveščeni najmanj 15 dni pred podelitvijo.

 

Damjan Damjanovič,
direktor sklada

Številka zadeve: 6105-1/2023-2
Ljubljana, 6. 11. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik o priznanjih Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (29. 10. 2020)